ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dashed

D AE1 SH T   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dashed-, *dashed*, dash, dashe
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dashed Lineเส้นปรุ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dashed by the storm.โดยถูกคลื่นยักษ์โหมกระหน่ำ VIII. (2014)
This made Dorothy so very angry... that she picked up the bucket of water that stood near... and dashed it all over the wicked witch.โดโรธีโกรธมาก... เธอจึงคว้าเอาถังน้ำที่วางอยู่ใกล้ๆ... แล้วสาดโครมไปทั่วร่างของแม่มดใจร้าย Odd Thomas (2013)
"which was made fast around his body, he dashed in after it."ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาอย่างรวดเร็วรอบของเขา ร่างกายของเขาฟาดลงหลังจากที่มัน The Invisible Woman (2013)
I just abandoned the cymbals and dashed out.เค้าก็เลยยกเครื่องดนตรีที่พ่อจะเล่นออกไป From Me to You (2010)
No, my mother just suddenly dashed off on safari one day and never came back.คือ อยู่ๆ วันหนึ่งท่านก็ไปเที่ยวป่าซาฟารี แล้วก็ไม่เคยกลับมาอีกเลย Inkheart (2008)
Would that be the echo that Foreman chose not to run with you after I dashed his new drug discovery dreams?นั่นอาจเพราะเอ็กโค่ที่โฟร์แมนเลือก ไม่ทำงานกับคุณ หลังจากที่ฉันทำลาย ความฝันที่จะพบยาชนิดใหม่ของเขา Emancipation (2008)
In her anger, she picked up a bucket of water that stood near and dashed it over the witch, wetting her from head to foot."ด้วยความโกรธ เธอคว้าถังน้ำ "ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆสาดไปที่แม่มด "เปียกตั้งแต่หัวจดเท้า Goodbye to All That (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dashedA cat dashed out of the room.
dashedA shooting star dashed through the sky.
dashedHe dashed off a letter.
dashedHe dashed out in confusion.
dashedHe dashed out like a bullet.
dashedHe dashed out of the store.
dashedHe dashed the cup on the floor.
dashedHe dashed the glass to the floor.
dashedHe dashed to catch the last train.
dashedHe dashed us with water.
dashedHe said he dashed this proposal off in one sitting. It's pretty sloppy.
dashedI dashed off the report.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้นประ[N] dashed line, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ _ _ _

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องหมายเส้นปรุ [n. exp.] (khreūangmāi sen pru) EN: « ... »; dashed line   FR: « ... » ; points de suspension [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
DASHED    D AE1 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dashed    (v) dˈæʃt (d a1 sh t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vorgeschossendashed forward [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鎖線[させん, sasen] (n) dashed (dotted) line; chain line [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dash \Dash\ (d[a^]sh), v. t. [imp. & p. p. {Dashed}; p. pr. &
   vb. n. {Dashing}.] [Of. Scand. origin; cf. Dan daske to beat,
   strike, Sw. & Icel. daska, Dan. & Sw. dask blow.]
   1. To throw with violence or haste; to cause to strike
    violently or hastily; -- often used with against.
    [1913 Webster]
 
       If you dash a stone against a stone in the botton of
       the water, it maketh a sound.     --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To break, as by throwing or by collision; to shatter; to
    crust; to frustrate; to ruin.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt dash them in pieces like a potter's
       vessel.                --Ps. ii. 9.
    [1913 Webster]
 
       A brave vessel, . . .
       Dashed all to pieces.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To perplex and dash
       Maturest counsels.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To put to shame; to confound; to confuse; to abash; to
    depress. --South.
    [1913 Webster]
 
       Dash the proud gamester in his gilded car. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To throw in or on in a rapid, careless manner; to mix,
    reduce, or adulterate, by throwing in something of an
    inferior quality; to overspread partially; to bespatter;
    to touch here and there; as, to dash wine with water; to
    dash paint upon a picture.
    [1913 Webster]
 
       I take care to dash the character with such
       particular circumstance as may prevent ill-natured
       applications.             --Addison.
    [1913 Webster]
 
       The very source and fount of day
       Is dashed with wandering isles of night. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   5. To form or sketch rapidly or carelessly; to execute
    rapidly, or with careless haste; -- with off; as, to dash
    off a review or sermon.
    [1913 Webster]
 
   6. To erase by a stroke; to strike out; knock out; -- with
    out; as, to dash out a word.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dashed
   adj 1: having gaps or spaces; "sign on the dotted line" [syn:
       {dashed}, {dotted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top