Search result for

daimones

D EY1 M OW2 N Z   
62 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -daimones-, *daimones*, daimone
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา daimones มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *daimones*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
daimon(ได'โมน) n. พระเจ้า -pl. daimons,daimones

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My name is Misuzu Daimonฉันไดมอน มิซูซึค่ะ GTO (1999)
Headmaster Daimon Isn't this going too far?อาจารย์ใหญ่ไดม่อน นี่มันจะไม่เกินไปหน่อยหรอคะ? GTO (1999)
The management policy that Headmaster Daimon is implementing was originally designed by meนโยบายการบริหาร ที่อาจารย์ใหญ่ไดม่อนนำมาใช้ ถูกออกแบบมาโดยฉัน GTO (1999)
Headmaster Daimonอาจารย์ใหญ่ไดม่อน GTO (1999)
Daimonไดม่อน GTO (1999)
Teacher Onizuka You hear me Daimon-chanอาจารย์โอนิซึกะ ไดม่อนจังได้ยินผมมั้ย GTO (1999)
Ladies Gentlemen nationwide her name is Daimonสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทั่วประเทศ ชื่อของหล่อนก็คือ ไดม่อน GTO (1999)
Headmaster Daimonครูใหญ่ไดม่อน GTO (1999)
Daimon Publishingไดมอน พับบลิชชิ่ง The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
Miss Daimon, would it be all right if we unshackled her?Frau Daimon. Würden Sie ihr die Fesseln abnehmen? Female Prisoner Scorpion: #701's Grudge Song (1973)
Miss Daimon, we have something we need to discuss with you.Frau Daimon, ich möchte Sie gerne etwas fragen. Female Prisoner Scorpion: #701's Grudge Song (1973)
DaiMon Bok.DaiMon Bok. The Battle (1987)
I am Bok, DaiMon of the Ferengi.Ich bin Bok, DaiMon der Ferengi. The Battle (1987)
I appreciate your offer, DaiMon Bok.Ihr Angebot ehrt uns, DaiMon Bok. The Battle (1987)
In one hour, DaiMon Bok.In einer Stunde, DaiMon Bok. The Battle (1987)
I'm sorry, I do not remember it, DaiMon Bok.Nein, an die erinnere ich mich nicht, DaiMon Bok. The Battle (1987)
Capt Bok has made me aware of it.DaiMon Bok hat mich über alles informiert. The Battle (1987)
If your Capt Bok knew about this, why this peaceful meeting to present the Stargazer?Wenn DaiMon Bok von diesem Geständnis wusste, warum dieses Treffen, um uns die Stargazer zu schenken? The Battle (1987)
On his first voyage as DaiMon.Es war seine erste Reise als DaiMonThe Battle (1987)
- I'll discuss it with your Captain.- Geben Sie mir Ihren DaiMonThe Battle (1987)
It is not seemly to question one's own DaiMon, Riker.Es verstößt gegen die Ferengi - Sitten, Zweifel am eigenen DaiMon zu hegen. The Battle (1987)
You should know that DaiMon Bok no longer commands this vessel.DaiMon Bok befehligt dieses Schiff nicht mehr. The Battle (1987)
I am Tarr, DaiMon of the Ferengi.Mein Name ist Tarr, ich bin DaiMon der Ferengi. The Last Outpost (1987)
What I said, DaiMon Tarr, is...Was ich sagte, DaiMon Tarr... The Last Outpost (1987)
..and I regret, DaiMon Tarr, that I can no longer negotiate unless it is conducted visually...und ich muss Ihnen mitteilen, DaiMon Tarr, dass ich nur bei Sichtkontakt weiter verhandeln kann. The Last Outpost (1987)
Agreed, DaiMon Tarr.Natürlich, DaiMon Tarr. The Last Outpost (1987)
The profit, DaiMon Tarr, of saving all our lives.Der Profit, DaiMon Tarr, ist die Rettung aller unser Leben. The Last Outpost (1987)
My name is DaiMon Goss. These are my consuls, Kol and Dr Arridor. We'll need chairs.Ich bin DaiMon Goss und das sind meine Berater Kol und Dr Arridor. The Price (1989)
DaiMon, due to the delicate nature of these negotiations, all parties agreed that one representative will suffice.DaiMon, aufgrund der delikaten Art der Verhandlungen stimmten alle Parteien überein, nur einen Vertreter zu senden. The Price (1989)
Just a moment of discomfort for a good cause, DaiMon.Ein kurzer Schmerz für eine gute Sache, DaiMonThe Price (1989)
DaiMon Goss, this is Ral.DaiMon Goss, hier spricht Ral. The Price (1989)
Goss demands to know where his men are.DaiMon Goss möchte wissen, wo seine Leute geblieben sind. The Price (1989)
I am DaiMon Tog of the Ferengi vessel, Krayton.Ich bin DaiMon Tog vom Ferengischiff Krayton. Ménage à Troi (1990)
DaiMon Tog, I thought the Krayton left orbit.DaiMon Tog, Sie verließen den Orbit vor Stunden. Ménage à Troi (1990)
- Now, look, Demon Tog!- Hören Sie zu, DaiMon Tog! Ménage à Troi (1990)
DaiMon, they have regained consciousness.DaiMon, sie sind wieder bei Bewusstsein. Ménage à Troi (1990)
According to Mother, DaiMon Tog is extremely relaxed at the moment.Mutter sagte mir, DaiMon Tog ist sehr entspannt, also auch unaufmerksam. Ménage à Troi (1990)
All transmissions to be authorized by DaiMon Tog.Jede Nutzung muss von DaiMon Tog genehmigt werden. Ménage à Troi (1990)
Let's see just how relaxed DaiMon Tog is.Dann wollen wir sehen, wie entspannt DaiMon Tog wirklich ist. Ménage à Troi (1990)
That's why I am DaiMon of this ship.Und ich bin der DaiMon des Schiffes. Ménage à Troi (1990)
A true DaiMon would not be blinded by lust.Ein wahrer DaiMon lässt sich nicht durch Lust blenden. Ménage à Troi (1990)
DaiMon Tog responding.DaiMon Tog ist bereit. Ménage à Troi (1990)
We're looking for DaiMon Solok.Wir suchen DaiMon Solok. Chain of Command: Part I (1992)
Please will you tell DaiMon Solok that we are interested in transportation to Celtris III.Würden Sie DaiMon Solok bitte mitteilen, dass wir an einem Transport nach Celtris Ill interessiert sind. Chain of Command: Part I (1992)
Now, we understand that DaiMon Solok runs cargo there from time to time.Wir hörten, dass DaiMon Solok gelegentlich etwas Fracht dorthin überführt. Chain of Command: Part I (1992)
- I am DaiMon Lurin.- Ich bin DaiMon Lurin. Rascals (1992)
It was mildly lamentable, and it was all because of that loathsome DaiMon.Und es war einzig und allein die Schuld dieses abscheulichen DaiMonThe Forsaken (1993)
- daimon Tye.- DaiMon Tye. Civil Defense (1994)
He was in a daimon's uniform.Er trug eine DaiMon-Uniform. Bloodlines (1994)
Captain, incoming message from DaiMon Birta.Captain, wir empfangen eine Nachricht von DaiMon Birta. Bloodlines (1994)

CMU English Pronouncing Dictionary
DAIMONES D EY1 M OW2 N Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
時代物[じだいもの, jidaimono] (n) antiques; period dramas [Add to Longdo]
重大問題[じゅうだいもんだい, juudaimondai] (n) serious (vital) question; a grave issue; a matter of grave concern [Add to Longdo]
大文字[おおもじ(P);だいもんじ, oomoji (P); daimonji] (n) (1) (See 小文字) upper case letters; large characters; capital letter; (2) (だいもんじ only) the (kanji) character "dai" meaning "big"; (3) (だいもんじ only) huge character "dai" formed by fires lit on the side of a mountain in Kyoto on 16 Aug each year; (P) [Add to Longdo]
大問題[だいもんだい, daimondai] (n) big problem [Add to Longdo]
大門[だいもん;おおもん, daimon ; oomon] (n) large front gate [Add to Longdo]
頂戴物[ちょうだいもの, choudaimono] (n) present; gift [Add to Longdo]
南大門[なんだいもん, nandaimon] (n) main southern gate (of a temple, castle town, etc.) [Add to Longdo]
年代物[ねんだいもの, nendaimono] (n) antique [Add to Longdo]
末代物[まつだいもの, matsudaimono] (n) durable article [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top