ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

curry.

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curry.-, *curry.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Curry.แกงเผ็ด The One with the Sonogram at the End (1994)
I made too much curry...ฉันทำแกงกะหรี่ไว้เยอะน่ะค่ะ... April Story (1998)
Princess, I'm poor, and not good-looking, but I know how to cook curry.ถึงผมจะจนและไม่หล่อ House of Fury (2005)
There's nothing I detest more than curry.ฉันเกลียดแกงกะหรี่ที่สุด House of Fury (2005)
name's arthur curry. my friends call me a. c.ผมชื่อ อาเต้อ เคอรี่ เพื่อนๆเรืยกผมว่า เอ ซี Aqua (2005)
lex, this is my friend from out of town... arthur curry.เล็กซ์ นี่คือเพื่อนของฉันจากนอกเมือง อาเธอร์ เคอรี่ Aqua (2005)
There's packaged curry.มีแกงอยู่ในถุงน่ะ The Two in Tracksuits (2008)
You're lying through your gills, Mr. Curry.คุณกำลังโกหกจากเหงือกของคุณ คุณคุรี่ Odyssey (2008)
I could serve my curry.ฉันก็จะทำแกงกะหรี่ให้กินล่ะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
It's definitely not my curry. Look at me, I'm fine.ไม่เห็ฯเกี่ยวกับแกงกะหรี่ของเค้าสักหน่อย /N ดูดิเค้ายังไม่เห็ฯเป็ฯไรเลย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
It's the curry.แกงกะหรี่แน่ๆ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Here's my chicken curry.นี่แกงไก่กระหรี่ของชั้น The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
curry.He is sure of it being curry.
curry.It is strange that people in hot climate eat hot things like curry.
curry.The curry they serve in Japan is milder than real Indian curry. They adapt it to Japanese tastes.
curry.Tom likes hot curry.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Curry \Cur"ry\ (k?r"r?), v. t. [imp. & p. p. {Curried} (-r?d);
   p. pr. & vb. n. {Currying}.] [OE. curraien, curreien, OF.
   cunreer, correier, to prepare, arrange, furnish, curry (a
   horse), F. corroyer to curry (leather) (cf. OF. conrei,
   conroi, order, arrangement, LL. conredium); cor- (L.com-) +
   roi, rei, arrangement, order; prob. of German origin, and
   akin to E. ready. See {Ready}, {Greith}, and cf. {Corody},
   {Array}.]
   1. To dress or prepare for use by a process of scraping,
    cleansing, beating, smoothing, and coloring; -- said of
    leather.
    [1913 Webster]
 
   2. To dress the hair or coat of (a horse, ox, or the like)
    with a currycomb and brush; to comb, as a horse, in order
    to make clean.
    [1913 Webster]
 
       Your short horse is soon curried.   --Beau. & FL.
    [1913 Webster]
 
   3. To beat or bruise; to drub; -- said of persons.
    [1913 Webster]
 
       I have seen him curry a fellow's carcass handsomely.
                          --Beau. & FL.
    [1913 Webster]
 
   {To curry favor}, to seek to gain favor by flattery or
    attentions. See {Favor}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Curry \Cur"ry\ (k?r"r?), v. t.
   To flavor or cook with curry.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Curry \Cur"ry\, n. [Tamil kari.] [Written also {currie}.]
   [1913 Webster]
   1. (Cookery) A kind of sauce much used in India, containing
    garlic, pepper, ginger, and other strong spices.
    [1913 Webster]
 
   2. A stew of fowl, fish, or game, cooked with curry.
    [1913 Webster]
 
   {Curry powder} (Cookery), a condiment used for making curry,
    formed of various materials, including strong spices, as
    pepper, ginger, garlic, coriander seed, etc.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top