ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

countryside

K AH1 N T R IY0 S AY2 D   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -countryside-, *countryside*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
countryside[N] ชนบท, See also: บ้านนอก, ต่างจังหวัด, Syn. rural area, rural district

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
countryside(คัน'ทรีไซดฺ) n. ส่วนที่เป็นชนบท,ชาวชนบท

English-Thai: Nontri Dictionary
countryside(n) เมือง,ชนบท,ชาวชนบท,คนชนบท

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As soon as he got out, he was back tramping the countryside preaching nonviolence and demanding a free india.ทันทีที่ออกมา เขาก็จะไปตามชนบท เทศน์เรื่องอหิงสาและ เรียกร้องเอกราชให้อินเดีย Gandhi (1982)
Refugees are pouring into the countryside and the port towns.มีการเตือนพลเมืองในภูมิภาคเหล่านั้นว่า... Malèna (2000)
Ever since we came back from the countryside you've been distant, evasive.ตั้งแต่ที่เรากลับจากบ้านชานเมือง คุณห่างเหิน ไม่ยอมพบหน้า Match Point (2005)
She said she'll be in the countryside for two weeks.เห็นเธอบอกว่า เธอจะไปบ้านนอกสัก2อาทิตย์. Initial D (2005)
I went back to the countryside for a little while.ว่าจะกลับไปต่างจังหวัดซักสองสามวัน Initial D (2005)
Just - I'm gonna be in the countryside tomorrow, all right?โอเค พรุ่งนี้ผมจะไปต่างจังหวัดซักพัก Cassandra's Dream (2007)
We were in a vast countryside completely covered with snow, the lights of the houses extended far into the distance, a dazzling sight.ท่ามกลางชนบท ปกคลุมไปด้วยหิมะ มีแสงไฟจากบ้านเรือนส่องสว่างอยู่ห่างออกไปเกือบสุดสายตา 5 Centimeters Per Second (2007)
I thought you would hate the countryside more.ฉันคิดว่าเธอจะเกลียดชนบทมากกว่านี้ Departures (2008)
Colin promised that he would roam... at the countryside to find me one, and he did.ไมทุก ๆ ที่เพื่อ ตามหาฉัน และเขาก็ทำได้ Made of Honor (2008)
How can you compare that countryside girl to my sister?นายเอายัยผู้หญิงบ้านนอกคนนั้นมาเปรียบกับพี่สาวชั้นได้ไง? Episode #1.2 (2009)
there's no way she will be in a long distance relationship with this countryside fisherman, is there?ไม่มีทางที่จะเป็นแฟนกับชาวประมง ในชนบทที่ห่างไกลหรอก ว่ามั้ยล่ะ? Hanamizuki (2010)
I came to the countryside today with my friend.วันนี้ฉันมาบ้านนอกกับเพื่อนน่ะ My Girlfriend Is a Gumiho (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
countrysideHe loves to hike in the quite countryside.
countrysideHis car broke down in remote countryside.
countrysideHis health gradually changed for the better after he went to live in the countryside.
countrysideI can't help feeling affection for the English countryside.
countrysideI never see this photo without being reminded of my happy days in the countryside.
countrysideIt is difficult to find a happy medium between city and countryside.
countrysideLiving as he did in remote countryside, he seldom came up to town.
countrysideMore roads were made, and the countryside was divided into lots.
countrysideMy uncle took me for a ride in the countryside.
countrysideTelevision is a very important medium between city and countryside.
countrysideTell me the reason why you want to live in the countryside.
countrysideThe countenance of the countryside has changed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้านนอก[N] country, See also: countryside, Syn. ชนบท, ต่างจังหวัด, บ้านป่า, ชานเมือง, นอกเมือง, Ant. เมืองกรุง, Example: เขาสมัครเป็นครูสอนในโรงเรียนที่บ้านนอกตามที่ตั้งใจไว้, Thai definition: เขตแดนที่พ้นจากเมืองหลวงออกไป, เขตที่อยู่นอกตัวเมือง
ชนบท[N] countryside, See also: up-country, the country, rural areas, Syn. บ้านนอก, ต่างจังหวัด, Ant. เมือง, เมืองหลวง, กรุง, Example: คนในชนบทส่วนใหญ่ยังมีอาชีพเกษตรกรอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านนอก[n.] (bānnøk) EN: countryside ; country   FR: campagne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COUNTRYSIDE K AH1 N T R IY0 S AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
countryside (n) kˈʌntrɪsaɪd (k uh1 n t r i s ai d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
野外[yě wài, ㄧㄝˇ ㄨㄞˋ, ] countryside; areas outside the city, #11,832 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お国;御国[おくに, okuni] (n) (1) (hon) your native country; your hometown; (2) (pol) my home country (i.e. Japan); (3) countryside; country; (4) (arch) daimyo's territory (Edo period) [Add to Longdo]
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel [Add to Longdo]
ど田舎;超田舎(iK);度田舎(iK);怒田舎(iK)[どいなか, doinaka] (n) (See ど) remote countryside; boondocks; the sticks [Add to Longdo]
縁故疎開[えんこそかい, enkosokai] (n,vs) evacuating to the homes of one's relatives in the countryside in wartime [Add to Longdo]
[ごう, gou] (n) (1) countryside; country; (2) (See 郷里制) 50-home township (comprised of 2-3 neighbourhoods) [Add to Longdo]
近郷[きんごう, kingou] (n) neighboring districts; neighbouring districts; countryside [Add to Longdo]
[ざい, zai] (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [Add to Longdo]
在地[ざいち, zaichi] (n) (1) residence; (2) (See 在郷) countryside [Add to Longdo]
山出し[やまだし, yamadashi] (n) (See 田舎者) bumpkin; person from the country; unrefined person recently arrived from the countryside [Add to Longdo]
山野[さんや, sanya] (n) hills and fields; countryside; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Countryside \Coun"try*side`\ (-s?d`), n.
   A particular rural district; a country neighborhood. [Eng.]
   --W. Black. Blackmore.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 countryside
   n 1: rural regions

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top