ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cool.

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cool.-, *cool.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Cool. Just taking the piss now. Cheers.สวัสดี สวัสดี ทางนี้ ขอสั่งหน่อย The Widow Maker (2017)
That's cool. I really respect that.แจ๋วมาก ฉันนับถือเธอเลย You Get Me (2017)
That was cool. Then after that me and Marilyn did two more movies together.หลังจากนั้นผมกับมาริลีน เล่นหนังด้วยกันอีกสองเรื่อง After Porn Ends 2 (2017)
Come on, man, that's not cool. Don't say that.แกก็พูดได้นี่ The Bye Bye Man (2017)
Oh, cool. Thanks.เจ๋ง ขอบใจนะ The Space Between Us (2017)
Cool. When is this happening?เจ๋ง จะไปรักษาเมื่อไหร่ล่ะ The Space Between Us (2017)
Just, uh, so cool. I mean...เจ๋งไปเลย The Space Between Us (2017)
It's cool. I understand.ไม่เป็นไร ผมเข้าใจ A Dog's Purpose (2017)
Look, I'm cool. I'm not here to hurt anyone.ฟังนะ ฉันไม่เป็นไร Swear (2016)
Oh, cool. Um...งั้นดีเลย Below Her Mouth (2016)
It's cool. You're supposed to be stayin' inside.ไม่มีครับ ไม่มีอะไร Patriots Day (2016)
Okay. Cool. Yeah.ครับ ครับ Patriots Day (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cool.He is always cool.
cool.His passion for me doesn't cool.
cool.In Nagoya summers a fan is essential to help stay cool.
cool.It's nice and cool.
cool.Mike always stays cool.
cool.My father is always cool.
cool.Our teacher is always cool.
cool.Play it cool.
cool.Relations with Canada remained correct and cool.
cool.Spaniards love to stroll around in the evening cool.
cool.The soup is not cool.
cool.The water in the lake is cool.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cool \Cool\, a. [Compar. {Cooler}; superl. {Coolest}.] [AS.
   c[=o]l; akin to D. koel, G. k["u]hl, OHG. chouli, Dan.
   k["o]lig, Sw. kylig, also to AS. calan to be cold, Icel.
   kala. See {Cold}, and cf. {Chill}.]
   1. Moderately cold; between warm and cold; lacking in warmth;
    producing or promoting coolness.
    [1913 Webster]
 
       Fanned with cool winds.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Not ardent, warm, fond, or passionate; not hasty;
    deliberate; exercising self-control; self-possessed;
    dispassionate; indifferent; as, a cool lover; a cool
    debater.
    [1913 Webster]
 
       For a patriot, too cool.       --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   3. Not retaining heat; light; as, a cool dress.
    [1913 Webster]
 
   4. Manifesting coldness or dislike; chilling; apathetic; as,
    a cool manner.
    [1913 Webster]
 
   5. Quietly impudent; negligent of propriety in matters of
    minor importance, either ignorantly or willfully;
    presuming and selfish; audacious; as, cool behavior.
    [1913 Webster]
 
       Its cool stare of familiarity was intolerable.
                          --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   6. Applied facetiously, in a vague sense, to a sum of money,
    commonly as if to give emphasis to the largeness of the
    amount.
    [1913 Webster]
 
       He had lost a cool hundred.      --Fielding.
    [1913 Webster]
 
       Leaving a cool thousand to Mr. Matthew Pocket.
                          --Dickens.
 
   Syn: Calm; dispassionate; self-possessed; composed;
     repulsive; frigid; alienated; impudent.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cool \Cool\, v. i.
   1. To become less hot; to lose heat.
    [1913 Webster]
 
       I saw a smith stand with his hammer, thus,
       the whilst his iron did on the anvil cool. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To lose the heat of excitement or passion; to become more
    moderate.
    [1913 Webster]
 
       I will not give myself liberty to think, lest I
       should cool.             --Congreve.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cool \Cool\, n.
   A moderate state of cold; coolness; -- said of the
   temperature of the air between hot and cold; as, the cool of
   the day; the cool of the morning or evening.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cool \Cool\, v. t. [imp. & p. p. {Cooled}; p. pr. & vb. n.
   {Cooling}.]
   1. To make cool or cold; to reduce the temperature of; as,
    ice cools water.
    [1913 Webster]
 
       Send Lazarus, that he may dip the tip of his finger
       in water, and cool my tongue.     --Luke xvi.
                          24.
    [1913 Webster]
 
   2. To moderate the heat or excitement of; to allay, as
    passion of any kind; to calm; to moderate.
    [1913 Webster]
 
       We have reason to cool our raging motions, our
       carnal stings, our unbitted lusts.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To cool the heels}, to dance attendance; to wait, as for
    admission to a patron's house. [Colloq.] --Dryden.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 COOL
     COBOL Object Orientated Language (OOP, COBOL)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top