ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

continued fraction

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -continued fraction-, *continued fraction*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
continued fractionเศษส่วนต่อเนื่อง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Continued fractionเศษส่วนต่อเนื่อง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Japanese-English: EDICT Dictionary
連分数[れんぶんすう, renbunsuu] (n) continued fraction [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
連分数[れんぶんすう, renbunsuu] continued fraction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fraction \Frac"tion\, n. [F. fraction, L. fractio a breaking,
   fr. frangere, fractum, to break. See {Break}.]
   1. The act of breaking, or state of being broken, especially
    by violence. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Neither can the natural body of Christ be subject to
       any fraction or breaking up.     --Foxe.
    [1913 Webster]
 
   2. A portion; a fragment.
    [1913 Webster]
 
       Some niggard fractions of an hour.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arith. or Alg.) One or more aliquot parts of a unit or
    whole number; an expression for a definite portion of a
    unit or magnitude.
    [1913 Webster]
 
   {Common fraction}, or {Vulgar fraction}, a fraction in which
    the number of equal parts into which the integer is
    supposed to be divided is indicated by figures or letters,
    called the denominator, written below a line, over which
    is the numerator, indicating the number of these parts
    included in the fraction; as 1/2, one half, 2/5, two
    fifths.
 
   {Complex fraction}, a fraction having a fraction or mixed
    number in the numerator or denominator, or in both.
    --Davies & Peck.
 
   {Compound fraction}, a fraction of a fraction; two or more
    fractions connected by of.
 
   {Continued fraction}, {Decimal fraction}, {Partial fraction},
    etc. See under {Continued}, {Decimal}, {Partial}, etc.
 
   {Improper fraction}, a fraction in which the numerator is
    greater than the denominator.
 
   {Proper fraction}, a fraction in which the numerator is less
    than the denominator.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Continued \Con*tin"ued\, p. p. & a.
   Having extension of time, space, order of events, exertion of
   energy, etc.; extended; protracted; uninterrupted; also,
   resumed after interruption; extending through a succession of
   issues, session, etc.; as, a continued story. "Continued
   woe." --Jenyns. "Continued succession." --Locke.
   [1913 Webster]
 
   {Continued bass} (Mus.), a bass continued through an entire
    piece of music, while the other parts of the harmony are
    indicated by figures beneath the bass; the same as
    thorough bass or figured bass; basso continuo. [It.]
 
   {Continued fever} (Med.), a fever which presents no
    interruption in its course.
 
   {Continued fraction} (Math.), a fraction whose numerator is
    1, and whose denominator is a whole number plus a fraction
    whose numerator is 1 and whose denominator is a whole
    number, plus a fraction, and so on.
 
   {Continued proportion} (Math.), a proportion composed of two
    or more equal ratios, in which the consequent of each
    preceding ratio is the same with the antecedent of the
    following one; as, 4 : 8 : 8 : 16 :: 16 : 32.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 continued fraction
   n 1: a fraction whose numerator is an integer and whose
      denominator is an integer plus a fraction whose numerator
      is an integer and whose denominator is an integer plus a
      fraction and so on

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top