Search result for

come in.

(24 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come in.-, *come in.*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Come in.เข้ามา Malèna (2000)
Come in.Yеѕ. Cloud Atlas (2012)
Barrow, come in.แบร์โรว์ ตอบด้วย Dead Space: Downfall (2008)
Dig team, come in. This is Ishimura, come in.ทีมขุดตอบด้วย ได้ยินอิชิมูระตอบด้วยเปลี่ยน Dead Space: Downfall (2008)
Bridge, this is Vincent, come in.ถึงสะพานเดินเรือ นี่วิเซนต์ เข้ามาได้ เปลี่ยน Dead Space: Downfall (2008)
He's trying to put the patient in pain, force him to come in.เขาพยายามจะให้คนไข้เจ็บปวด ให้เขาเข้ามา The Itch (2008)
come in.เอ้า นัตสึ เข้ามาๆ Akai ito (2008)
224, come in.224 ตอบด้วย Ambush (2008)
Come in.ตอบด้วย Rising Malevolence (2008)
Come in. Obi-Wan!ตอบด้วย, โอบีวัน Destroy Malevolence (2008)
Rishi outpost, come in.สถานีริชี่ ตอบด้วย Rookies (2008)
Rishi outpost, come in.สถานีริชี่ ตอบด้วย Rookies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
come in.You must not come in.
come in.You may not come in.
come in.Either go out or come in.
come in.Looking up, I saw him come in.
come in.You had better not wake me up when you come in.
come in.The master gave me an order to come in.
come in.And so the man come in.
come in.Anyway, please come in.
come in.Let them come in.
come in.Please come in.
come in.I stepped aside so that he could come in.
come in.Please knock before you come in.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top