ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cold.

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cold.-, *cold.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You, you mustn't catch cold.คุณคุณจะต้องไม่เป็นหวัด Pinocchio (1940)
Stone cold. Waiter! Garcon!เย็นชืดเชียว บ๋อย! Rebecca (1940)
- She's ill in bed with a cold.- หล่อนนอนป่วยอยู่บนเตียงน่ะคะ Rebecca (1940)
He was shivering with cold... ... but he knew that he would shiver himself warm and that soon he would be rowing.เขาได้รับการสั่นกับความหนาว เย็นตอนเช้า แต่เขารู้ว่าเขาจะสั่นตัวเอง อบอุ่นและว่าเร็ว ๆ นี้เขาจะพาย เรือ The Old Man and the Sea (1958)
And there was a norther, and he was very cold.และเขาก็หนาวมาก The Old Man and the Sea (1958)
It's cold. It's a cold place.มันเย็น มันคือสถานที่ที่หนาวเย็น Help! (1965)
-The food is getting cold.- The food is getting cold. The Godfather (1972)
You promised me a glass bowl. It's not cold.- เธอรับปากจะเอาโถมาครอบให้ฉัน The Little Prince (1974)
It's cold.หนาวจัง Jaws (1975)
Don't catch cold.เดี๋ยวเป็นหวัดหรอก Oh, God! (1977)
-Eat. It'll get cold.กินซะ ก่อนที่จะเย็น Oh, God! (1977)
Children, today we're going to talk about the old Slavs who once used to live in faraway forests, near big rivers, where it was very cold.เด็กวันนี้เราจะพูดถึง Slavs เก่า ที่เคยอาศัยอยู่ในป่าไกล, ใกล้แม่น้ำใหญ่ที่หนาวมาก Idemo dalje (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cold.After a succession of warm days, the weather became cold.
cold.A good sweat will cure a cold.
cold.Anyway what are you on about? Going around sleeveless in this cold.
cold.As long as it doesn't get cold.
cold.Children are liable to catch cold.
cold.Don't catch a cold.
cold.Don't come near me. I have a cold.
cold.Don't let the soup get cold.
cold.During the night the wind blew cold.
cold.Good food and good sleep will cure you of your cold.
cold.Grandfather has caught a cold.
cold.He came down with a cold.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cold \Cold\ (k[=o]ld), a. [Compar. {Colder} (-[~e]r); superl.
   {Coldest}.] [OE. cold, cald, AS. cald, ceald; akin to OS.
   kald, D. koud, G. kalt, Icel. kaldr, Dan. kold, Sw. kall,
   Goth. kalds, L. gelu frost, gelare to freeze. Orig. p. p. of
   AS. calan to be cold, Icel. kala to freeze. Cf. {Cool}, a.,
   {Chill}, n.]
   1. Deprived of heat, or having a low temperature; not warm or
    hot; gelid; frigid. "The snowy top of cold Olympis."
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Lacking the sensation of warmth; suffering from the
    absence of heat; chilly; shivering; as, to be cold.
    [1913 Webster]
 
   3. Not pungent or acrid. "Cold plants." --Bacon
    [1913 Webster]
 
   4. Wanting in ardor, intensity, warmth, zeal, or passion;
    spiritless; unconcerned; reserved.
    [1913 Webster]
 
       A cold and unconcerned spectator.   --T. Burnet.
    [1913 Webster]
 
       No cold relation is a zealous citizen. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   5. Unwelcome; disagreeable; unsatisfactory. "Cold news for
    me." "Cold comfort." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Wanting in power to excite; dull; uninteresting.
    [1913 Webster]
 
       What a deal of cold business doth a man misspend the
       better part of life in!        --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
       The jest grows cold . . . when in comes on in a
       second scene.             --Addison.
    [1913 Webster]
 
   7. Affecting the sense of smell (as of hunting dogs) but
    feebly; having lost its odor; as, a cold scent.
    [1913 Webster]
 
   8. Not sensitive; not acute.
    [1913 Webster]
 
       Smell this business with a sense as cold
       As is a dead man's nose.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. Distant; -- said, in the game of hunting for some object,
    of a seeker remote from the thing concealed.
    [1913 Webster]
 
   10. (Paint.) Having a bluish effect. Cf. {Warm}, 8.
     [1913 Webster]
 
   {Cold abscess}. See under {Abscess}.
 
   {Cold blast} See under {Blast}, n., 2.
 
   {Cold blood}. See under {Blood}, n., 8.
 
   {Cold chill}, an ague fit. --Wright.
 
   {Cold chisel}, a chisel of peculiar strength and hardness,
    for cutting cold metal. --Weale.
 
   {Cold cream}. See under {Cream}.
 
   {Cold slaw}. See {Cole slaw}.
 
   {In cold blood}, without excitement or passion; deliberately.
    [1913 Webster]
 
       He was slain in cold blood after the fight was over.
                          --Sir W.
                          Scott.
 
   {To give one the cold shoulder}, to treat one with neglect.
 
   Syn: Gelid; bleak; frigid; chill; indifferent; unconcerned;
     passionless; reserved; unfeeling; stoical.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cold \Cold\, n.
   1. The relative absence of heat or warmth.
    [1913 Webster]
 
   2. The sensation produced by the escape of heat; chilliness
    or chillness.
    [1913 Webster]
 
       When she saw her lord prepared to part,
       A deadly cold ran shivering to her heart. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) A morbid state of the animal system produced by
    exposure to cold or dampness; a catarrh.
    [1913 Webster]
 
   {Cold sore} (Med.), a vesicular eruption appearing about the
    mouth as the result of a cold, or in the course of any
    disease attended with fever.
 
   {To leave one out in the cold}, to overlook or neglect him.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cold \Cold\, v. i.
   To become cold. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 COLD
     Computer Output on LaserDisk
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top