ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

co.

K OW1   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -co.-, *co.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Charlie Company CO. - This way.- หัวหน้าหน่วยชาร์ลี ครับ The Great Raid (2005)
No one touches the CO. No one.ห้ามใครแตะต้องผู้คุมนี่ ไม่ว่าใคร Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Primatech Paper Co. Odessa, Texasบริษัท ไพทมาเทค เปเปอร์ โอเดสซ่า, เท็กซัส Chapter Eleven 'Powerless' (2007)
One Two and Co. have come through with the scratch.วันทูกับพวก เอาเงินมาคืนแล้ว RocknRolla (2008)
Subtitles by Red Bee Media Ltd E-mail subtitling@bbc. co. ukweerapongp, janifers, parkyoungri, gardoff, kanatakung His Father's Son (2011)
I might suggest Lock Co. Hatters,ผมขอเสนอ ล็อค คอร์ เฮตเลอร์ Kingsman: The Secret Service (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
co.Can you please let me know the most suitable person in INF Co., Ltd?
co.I wonder if it would be possible for you to introduce me to Mr Harrison of PC Interactive Co. Ltd?
co.Messrs. Hayashi & Co. is our sole agent in Japan.
co.On April 1, Nanyo Foods Co. Ltd. will move to its new building in Yokohama.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ.[N] company, See also: co., Syn. บริษัท
บริษัทจำกัด[N] company limited, See also: co., ltd.

CMU English Pronouncing Dictionary
CO. K OW1
CO. K AH1 P AH0 N IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Co. : Compagnie (Handelsgesellschaft)Co. : company [Add to Longdo]
Co. : Compagnon (Mitinhaber)partner [Add to Longdo]
Ges. : Gesellschaftco. : company [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぷちぷち;プチプチ[, puchipuchi ; puchipuchi] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sound of bubbles (or other small objects) being popped; (2) (on-mim) lumpy sensation (e.g. of food); (n) (3) little bits; small grains; (4) (プチプチ only) (See 気泡緩衝材) bubble wrap (trademark of Kawakami Sangyo Co.) [Add to Longdo]
化学[かがく(P);ばけがく, kagaku (P); bakegaku] (n,adj-no) (1) chemistry; (suf) (2) (かがく only) (abbr) chemical company (e.g. Acme Chemical Co.); (P) [Add to Longdo]
近鉄[きんてつ, kintetsu] (n) (abbr) (from 近畿日本鉄道) Kinki Nippon Tetsudou (railway co.); (P) [Add to Longdo]
日本郵政株式会社[にほんゆうせいかぶしきがいしゃ, nihonyuuseikabushikigaisha] (n) Japan Post Co. Ltd. [Add to Longdo]
毎日新聞社[まいにちしんぶんしゃ, mainichishinbunsha] (n) Mainichi Newspapers Co. Ltd [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ketone \Ke"tone\ (k[=e]"t[=o]n), n. [Cf. {Acetone}.] (Chem.)
   One of a large class of organic substances resembling the
   aldehydes, obtained by the distillation of certain salts of
   organic acids and consisting of carbonyl ({CO}) united with
   two hydrocarbon radicals. In general the ketones are
   colorless volatile liquids having a pungent ethereal odor.
   [1913 Webster]
 
   Note: The ketones are named by adding the suffix-one to the
      stems of the organic acids from which they are
      respectively derived; thus, acetic acid gives acetone;
      butyric acid, butyrone, etc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acyl \Ac"yl\, n. [Acid + -yl.] (Org. Chem.)
   An acid radical, as acetyl, malonyl, or benzoyl. An acyl
   radical can be depicted as {R-CO-}, where {-CO-} is the
   carbonyl group, and R is the group that characterizes the
   acyl moiety.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carbonic \Car*bon"ic\, a. [Cf. F. carbonique. See {Carbon}.]
   (Chem.)
   Of, pertaining to, or obtained from, carbon; as, carbonic
   oxide.
   [1913 Webster]
 
   {Carbonic acid} (Chem.), an acid {HO.CO.OH}, not existing
    separately, which, combined with positive or basic atoms
    or radicals, forms carbonates. In common language the term
    is very generally applied to a compound of carbon and
    oxygen, {CO2}, more correctly called {carbon dioxide}. It
    is a colorless, heavy, irrespirable gas, extinguishing
    flame, and when breathed destroys life. It can be reduced
    to a liquid and solid form by intense pressure. It is
    produced in the fermentation of liquors, and by the
    combustion and decomposition of organic substances, or
    other substances containing carbon. It is formed in the
    explosion of fire damp in mines, and is hence called
    {after damp}; it is also know as {choke damp}, and
    {mephitic air}. Water will absorb its own volume of it,
    and more than this under pressure, and in this state
    becomes the common soda water of the shops, and the
    carbonated water of natural springs. Combined with lime it
    constitutes limestone, or common marble and chalk. Plants
    imbibe it for their nutrition and growth, the carbon being
    retained and the oxygen given out.
 
   {Carbonic oxide} (Chem.), a colorless gas, {CO}, of a light
    odor, called more correctly {carbon monoxide}. It is
    almost the only definitely known compound in which carbon
    seems to be divalent. It is a product of the incomplete
    combustion of carbon, and is an abundant constituent of
    water gas. It is fatal to animal life, extinguishes
    combustion, and burns with a pale blue flame, forming
    carbon dioxide.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carbonyl \Car"bon*yl\, n. [Carbon + -yl.] (Chem.)
   The radical ({=CO}), occuring, always combined, in many
   compounds, as the aldehydes, the ketones, urea, carbonyl
   chloride, etc.
   [1913 Webster]
 
   Note: Though denoted by a formula identical with that of
      carbon monoxide, it is chemically distinct, as carbon
      seems to be divalent in carbon monoxide, but
      tetravalent in carbonyl compounds.
      [1913 Webster]
 
   {Carbonyl chloride} (Chem.), a colorless gas, {COCl2}, of
    offensive odor, and easily condensable to liquid. It is
    formed from chlorine and carbon monoxide, under the
    influence of light, and hence has been called {phosgene},
    or {phosgene gas}; -- called also {carbon oxychloride}. It
    is used in chemical synthesis, and was also used as a
    poison gas in World War I.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Co \Co\ n.
   the chemical formula for {cobalt}, a ferromagnetic metal of
   atomic number 27.
 
   Syn: cobalt, atomic number 27.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Co- \Co-\ (k[-o]-).
   A form of the prefix com-, signifying with, together, in
   conjunction, joint. It is used before vowels and some
   consonants. See {Com-}.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CO
     Connection Oriented (CL)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CO
     Check Out (RCS)
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 co‐
  co‐; fellow

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top