ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clear.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clear.-, *clear.*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Clear. - Tier 4 South. Clear.- เงินกองทุนชั้นที่ 4 ทิศใต้ ที่ชัดเจน The Shawshank Redemption (1994)
I'm sorry. Maybe I wasn't being clear. This was our cart.ขอโทษนะ ฉันอาจพูดไม่ชัดเท่าไหร่ นี่มันรถของเรา The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Buzz, the coast is clear. Buzz, where are you?บัซ ทางสะอาดแล้ว บัซ นายอยู่ไหน Toy Story (1995)
Keep clear. Keep clear. Look out.ให้ชัดเจน ให้ชัดเจน ระวัง Dante's Peak (1997)
We are clear. Okay.ทางสะดวก โอเค Seven Years in Tibet (1997)
- Clear. - Yes.ปลอดโปร่ง Titanic (1997)
I had seen her at Free And Clear. my blood parasites group.เอาเลย, โคล Fight Club (1999)
All's clear. - It's fine.-It's fine. Maid in Manhattan (2002)
- All clear. - Do it. - Go!ทุกอย่างเรียบร้อย / ทำเลย The Matrix Revolutions (2003)
We're in the clear. Get out of the body bag.ไม่เอาน่า กิบส์ นี่มันตี 1 นะ Yankee White (2003)
Maybe I wasn't clear. No one in this room is ready for this trip.ในนี่ไม่มีใครซักคนที่พร้อมสำหรับทริปนี้ AVP: Alien vs. Predator (2004)
Clear. Last man.หมดแล้ว คนสุดท้าย The Great Raid (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clear.And it is all perfectly clear.
clear.An illustration may make the point clear.
clear.His explanation is not clear.
clear.I guess I haven't made myself clear.
clear.I'm sorry I didn't make myself clear.
clear.It's abundantly clear.
clear.I will go, provided the weather is clear.
clear.My conscience is clear.
clear.My head has begun to clear.
clear.My idea of that place is not very clear.
clear.My urine is clear.
clear.Right - clear, left - clear..., OK, all clear.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clear \Clear\ (kl[=e]r), a. [Compar. {Clearer} (-[~e]r); superl.
   {Clearest}.] [OE. cler, cleer, OF. cler, F. clair, fr.L.
   clarus, clear, bright, loud, distinct, renowned; perh. akin
   to L. clamare to call, E. claim. Cf. {Chanticleer},
   {Clairvoyant}, {Claret}, {Clarify}.]
   1. Free from opaqueness; transparent; bright; light;
    luminous; unclouded.
    [1913 Webster]
 
       The stream is so transparent, pure, and clear.
                          --Denham.
    [1913 Webster]
 
       Fair as the moon, clear as the sun.  --Canticles
                          vi. 10.
    [1913 Webster]
 
   2. Free from ambiguity or indistinctness; lucid; perspicuous;
    plain; evident; manifest; indubitable.
    [1913 Webster]
 
       One truth is clear; whatever is, is right. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Able to perceive clearly; keen; acute; penetrating;
    discriminating; as, a clear intellect; a clear head.
    [1913 Webster]
 
       Mother of science! now I feel thy power
       Within me clear, not only to discern
       Things in their causes, but to trace the ways
       Of highest agents.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Not clouded with passion; serene; cheerful.
    [1913 Webster]
 
       With a countenance as clear
       As friendship wears at feasts.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Easily or distinctly heard; audible; canorous.
    [1913 Webster]
 
       Hark! the numbers soft and clear
       Gently steal upon the ear.      --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. Without mixture; entirely pure; as, clear sand.
    [1913 Webster]
 
   7. Without defect or blemish, such as freckles or knots; as,
    a clear complexion; clear lumber.
    [1913 Webster]
 
   8. Free from guilt or stain; unblemished.
    [1913 Webster]
 
       Statesman, yet friend to truth! in soul sincere,
       In action faithful, and in honor clear. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   9. Without diminution; in full; net; as, clear profit.
    [1913 Webster]
 
       I often wished that I had clear,
       For life, six hundred pounds a-year. --Swift
    .
    [1913 Webster]
 
   10. Free from impediment or obstruction; unobstructed; as, a
     clear view; to keep clear of debt.
     [1913 Webster]
 
        My companion . . . left the way clear for him.
                          --Addison.
     [1913 Webster]
 
   11. Free from embarrassment; detention, etc.
     [1913 Webster]
 
        The cruel corporal whispered in my ear,
        Five pounds, if rightly tipped, would set me clear.
                          --Gay.
     [1913 Webster]
 
   {Clear breach}. See under {Breach}, n., 4.
 
   {Clear days} (Law.), days reckoned from one day to another,
    excluding both the first and last day; as, from Sunday to
    Sunday there are six clear days.
 
   {Clear stuff}, boards, planks, etc., free from knots.
 
   Syn: Manifest; pure; unmixed; pellucid; transparent;
     luminous; obvious; visible; plain; evident; apparent;
     distinct; perspicuous. See {Manifest}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clear \Clear\ (kl[=e]r), v. i.
   1. To become free from clouds or fog; to become fair; -- of
    the weather; -- often followed by up, off, or away.
    [1913 Webster]
 
       So foul a sky clears not without a storm. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Advise him to stay till the weather clears up.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To become free from turbidity; -- of solutions or
    suspensions of liquids; as, the salt has not completely
    dissolved until the suspension clears up; when
    refrigerated, the juice may become cloudy, but when warmed
    to room temperature, it clears up again.
    [PJC]
 
   3. To disengage one's self from incumbrances, distress, or
    entanglements; to become free. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He that clears at once will relapse; for finding
       himself out of straits, he will revert to his
       customs; but he that cleareth by degrees induceth a
       habit of frugality.          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. (Banking) To make exchanges of checks and bills, and
    settle balances, as is done in a clearing house.
    [1913 Webster]
 
   4. To obtain a clearance; as, the steamer cleared for
    Liverpool to-day.
    [1913 Webster]
 
   {To clear out}, to go or run away; to depart. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clear \Clear\ (kl[=e]r), n. (Carp.)
   Full extent; distance between extreme limits; especially; the
   distance between the nearest surfaces of two bodies, or the
   space between walls; as, a room ten feet square in the clear.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clear \Clear\, adv.
   1. In a clear manner; plainly.
    [1913 Webster]
 
       Now clear I understand
       What oft . . . thoughts have searched in vain.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Without limitation; wholly; quite; entirely; as, to cut a
    piece clear off.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clear \Clear\, v. t. [imp. & p. p. {Cleared}; p. pr. & vb. n.
   {Clearing}.]
   1. To render bright, transparent, or undimmed; to free from
    clouds.
    [1913 Webster]
 
       He sweeps the skies and clears the cloudy north.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To free from impurities; to clarify; to cleanse.
    [1913 Webster]
 
   3. To free from obscurity or ambiguity; to relive of
    perplexity; to make perspicuous.
    [1913 Webster]
 
       Many knotty points there are
       Which all discuss, but few can clear. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   4. To render more quick or acute, as the understanding; to
    make perspicacious.
    [1913 Webster]
 
       Our common prints would clear up their
       understandings.            --Addison
    [1913 Webster]
 
   5. To free from impediment or incumbrance, from defilement,
    or from anything injurious, useless, or offensive; as, to
    clear land of trees or brushwood, or from stones; to clear
    the sight or the voice; to clear one's self from debt; --
    often used with of, off, away, or out.
    [1913 Webster]
 
       Clear your mind of cant.       --Dr. Johnson.
    [1913 Webster]
 
       A statue lies hid in a block of marble; and the art
       of the statuary only clears away the superfluous
       matter.                --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. To free from the imputation of guilt; to justify,
    vindicate, or acquit; -- often used with from before the
    thing imputed.
    [1913 Webster]
 
       I . . . am sure he will clear me from partiality.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       How! wouldst thou clear rebellion?  --Addison.
    [1913 Webster]
 
   7. To leap or pass by, or over, without touching or failure;
    as, to clear a hedge; to clear a reef.
    [1913 Webster]
 
   8. To gain without deduction; to net.
    [1913 Webster]
 
       The profit which she cleared on the cargo.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {To clear a ship at the customhouse}, to exhibit the
    documents required by law, give bonds, or perform other
    acts requisite, and procure a permission to sail, and such
    papers as the law requires.
 
   {To clear a ship for action}, or {To clear for action}
    (Naut.), to remove incumbrances from the decks, and
    prepare for an engagement.
 
   {To clear the land} (Naut.), to gain such a distance from
    shore as to have sea room, and be out of danger from the
    land.
 
   {To clear hawse} (Naut.), to disentangle the cables when
    twisted.
 
   {To clear up}, to explain; to dispel, as doubts, cares or
    fears.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top