Search result for

clea

(149 entries)
(0.0089 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clea-, *clea*
English-Thai: Longdo Dictionary
clear cut(adj) ชัดเจน, เด่นชัด เช่น There isn’t any clear cut way of distinguishing Thai people from Chinese people., S. clear-cut,
clearance(n) การทำให้หมดไป, การกวาดล้าง, S. removal,
nucleate(vi vt) ก่อตัวขึ้นเป็น nucleus, ก่อเป็นรูปร่างขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clean[VT] เตรียม (ปลา) สำหรับทำอาหาร
clean[VT] ทำความสะอาด, Syn. cleanse, clean up, wash
clean[VT] ทำให้ว่างเปล่า
clean[ADJ] ที่ไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพย์ติด
clean[ADJ] ที่ไม่มีอาวุธ
clean[ADJ] บริสุทธิ์, See also: ที่ไม่มีบาป, Syn. pure, sinless
clean[ADJ] ยุติธรรม, Syn. fair
clean[VI] สะอาด
clean[ADJ] สะอาด, Syn. dirtless, Ant. dirty
clean[ADV] อย่างสมบูรณ์, See also: อย่างทั้งหมด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cleadingn. แผ่นรอง,แผ่นหนุน
clean(คลีน) adj. สะอาด,เกลี้ยง,หมดจด,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์,สุจริต,ไม่หยาบคาย,ไม่มีกัมมันตภาพรังสี,ไม่มีรอยแก้,ไม่มีอุปสรรค์,เป็นระเบียบเรียบร้อย,ไม่มีทั้งสิ้น,ไร้เดียงสา,ไม่มีอาวุธซ่อนอยู่ -adv. อย่างสะอาด,รักสะอาด,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น. vt. ลบออก,ขจัดออก. v
clean-bredadj. เป็นพันธุ์บริสุทธิ์
clean-shavenadj. ซึ่งโกนหนวด,โกนเคราเสียเกลี้ยง
cleaner(คลีน'เนอะ) n. คนทำความสะอาด,สิ่งที่ทำความสะอาด
cleanhandsn. ความซื่อตรง,ความบริสุทธิ์
cleanly(คลีน'ลี) adj.,adv. สะอาด,รักสะอาด,อย่างสะอาด,อย่างเรียบร้อย., See also: cleanliness n.
cleanse(คลีนซ) {cleansed,cleansing,cleanses} vt. ทำให้สะอาด vi. กลายเป็นสะอาด, See also: cleansable adj.
cleanser(คลีน'เซอะ) n. ของเหลวที่ใช้ทำความสะอาด,คนทำความสะอาด,สิ่งหรือเครื่องมือทำความสะอาด
cleanupn. การชำระล้าง,กระบวนการชำระล้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
clean(adj) สะอาด,หมดจด,บริสุทธิ์,ไร้มลทิน,เกลี้ยง
clean(vt) ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,ขจัดออก,ลบออก,ชำระล้าง,กวาด
CLEAN-clean-cut(adj) สะอาด,หมดจด,เฉียบขาด,มั่นคง
cleaner(n) คนทำความสะอาด
cleanliness(n) การรักษาความสะอาด,การทำความสะอาด
cleanly(adv) อย่างสะอาด,อย่างหมดจด,อย่างเรียบร้อย
cleanness(n) ความสะอาด,ความหมดจด,ความเกลี้ยงเกลา,ความบริสุทธิ์
cleanse(vt) ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,ชำระล้าง
cleanser(n) น้ำยาทำความสะอาด,คนทำความสะอาด
clear(adj) กระจ่าง,แจ่มแจ้ง,ใส,สว่าง,ไม่ขุ่น,ชัดเจน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clean cut basisหลักการตัดภาระผูกพัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
clean handกระทำโดยสุจริต, มือสะอาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clean sweep๑. แบบขาดลอย (การชนะเลือกตั้ง)๒. การเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ทั้งชุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clean-up fundทุนสำรองสุดท้าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cleaning of data fileการตรวจชำระแฟ้มข้อมูล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cleanser, interdentalเครื่องทำความสะอาดระหว่างฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
clear๑. ลบล้าง, ทำให้ว่าง๒. ว่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
clear and convincing proofข้อพิสูจน์ที่ชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clear bandแถบว่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
clear daysวันกำหนดนับ (ที่ไม่รวมวันแรกและวันสุดท้าย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clean bombคลีนบอมบ์, ระเบิดนิวเคลียร์ที่มีฝุ่นกัมมันตรังสีเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย (ดู dirty bomb ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Clean Development Mechanismกลไกการพัฒนาที่สะอาด [การทูต]
Clean Development Mechanismกลไกการพัฒนาที่สะอาด [เศรษฐศาสตร์]
Clean Production การผลิตไร้มลพิษ, การผลิตสะอาด
การผลิตในอุสาหกรรม ซึ่งมีการปรับปรุงให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้เหลือน้อยที่สุด โดยการบริหารอย่างรอบคอบ ทั้งในด้านวัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิต การกำจัดกากและความปลอดภัย [สิ่งแวดล้อม]
Clean riverแม่น้ำสะอาด, แม่น้ำชั้นดี
แม่น้ำซึ่งไม่ปรากฎว่ามีภาวะมลพิษ และสามารถให้น้ำสะอาดดื่มได้โดยผ่านกระบวนการทำน้ำประปาแบบธรรมดา [สิ่งแวดล้อม]
Clean River แม่น้ำสะอาด, แม่น้ำชั้นดี
แม่น้ำซึ่งไม่ปรากฎว่ามีภาวะมลพิษ และสามารถให้น้ำสะอาดดื่มได้ โดยผ่านกระบวนการทำน้ำประปาแบบธรรมดา [สิ่งแวดล้อม]
Clean roomsห้องสะอาด [TU Subject Heading]
Clean technologyเทคโนโลยีสะอาด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Clean technologyเทคโนโลยีสะอาด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Clean Technology เทคโนโลยีสะอาด, เทคโนโลยีไร้มลพิษ
กรรมวิธีการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม น้อยที่สุด [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
clean (n adj ) สะอาด
clearance formality (n ) พิธีการออกของจากศุลกากร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
( clears throat )Manhunt (2006)
Clear!หลบ! Minimal Loss (2008)
Clean.ล้าง The Ramen Girl (2008)
Clear.เคลียร์ The Eyes Have It (2009)
CLEA:CLEAGyre, Part 1 (2012)
Clearly,เห็นได้ชัดว่า The Patriot in Purgatory (2012)
Keep it clean!อ้าง มาใน! Creed (2015)
You're clearly valued here.เห็นได้ชัดว่าลูกมีค่าต่อที่นี่มาก New Haven Can Wait (2008)
Clear right.ขวาเคลียร์ Dead Space: Downfall (2008)
But clearly, um,แต่เห็นได้ชัดว่า เอ่อ New Haven Can Wait (2008)
Clear left.ซ้ายเคลียร์ Dead Space: Downfall (2008)
I clearly think that you could benefit from a little structure.แม่ก็แน่ใจแล้วว่าลูกจะ่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่แม่ทำ Chuck in Real Life (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cleaAccording to the weather forecast, it will clear up tomorrow.
cleaA clean river flows through our town, and we can see many carp swimming in it.
cleaA cup of coffee cleared my head.
cleaA doctor's instruments must be kept absolutely clean.
cleaAfter cleaning the windows, there always seems to be a visible trace of dirt.
cleaAfter dark clouds, you get periods of refreshing clear weather.
cleaAfter getting downsized he started off on a clean slate and started a business working out of a home office.
cleaAfter I cleaned the window, I could see through it clearly.
cleaAfter supper she cleared the table.
cleaAll of us were busy cleaning the room.
cleaAll you have to do in writing is to keep it clear and interesting.
cleaAll you have to do is to clean your room.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชำระสะสาง[V] clear work, Syn. สะสาง, Example: ผมเอางานที่คั่งค้างอยู่บนโต๊ะออกมาชำระสะสางให้เรียบร้อย, Thai definition: ทำเรื่องที่มีปัญหาหรือสิ่งที่สะสมหมักหมมอยู่ให้หายยุ่ง
น้ำสะอาด[N] clean water, Ant. น้ำสกปรก, Example: เมื่อกรดด่างหรือสารเคมีเข้าตาควรรีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดที่พอจะหาได้ทันที
ปังตอ[N] cleaver, See also: chopper, Syn. มีดปังตอ, Example: พ่อค้าข้าวมันไก่ใช้ปังตอสับไก่อย่างชำนาญ, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีดใหญ่ทำครัว, Notes: (จีน)
โล่งแจ้ง[ADJ] clear, See also: open, spacious, Example: แผ่นฟ้าสีครามกว้างไกลดูสะอาดหมดจด โล่งแจ้ง ไร้ขอบเขต, Thai definition: ไม่มีหลังคาคุม
เห็นได้ชัด[ADV] obviously seen, See also: clearly seen, Example: ช่วงนี้ดูเธออ้วนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ขาวผ่อง[ADJ] clearly white, Syn. ผ่อง, ขาวนวล, Ant. ดำปี๋, Example: ผู้เข้าประกวดที่มีผิวขาวผ่องและเรียบเนียนเท่านั้นที่จะได้รางวัลนางงามผิวเนียน, Thai definition: ที่มีสีขาวสดใส
โล่ง[ADV] clear
สะสาง[V] clear up, See also: solve, make clear, Syn. ชำระ, คลี่คลาย, ไขปัญหา, Ant. หมักหมม, ค้างคา
แน่ชัด[ADV] clearly, See also: obviously, Syn. ชัดเจน, กระจ่าง, แจ่มแจ้ง, ชัดแจ้ง, Ant. คลุมเครือ, กำกวม, Example: นักวิทยาศาสตร์ประกาศยืนยันแน่ชัดว่า รังสีจากจอภาพของคอมพิวเตอร์ไม่ก่อให้เกิดพิษภัยใดๆ กับสายตา, Thai definition: อย่างกระจ่างแจ้ง โดยไม่มีข้อสงสัย
แน่ชัด[ADJ] clear, See also: obvious, explicit, Syn. ชัดเจน, กระจ่าง, แจ่มแจ้ง, ชัดแจ้ง, Ant. คลุมเครือ, กำกวม, Example: การทำงานทางด้านวัฒนธรรมยังขาดเป้าหมายที่แน่ชัดว่าจะทำอะไร อย่างไร เพื่ออะไร, Thai definition: อย่างกระจ่างแจ้ง โดยไม่มีข้อสงสัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสุจิ[adj.] (asuji) EN: unclean ; impur   FR: impur
อาวุธนิวเคลียร์[n. exp.] (āwut niūkhlīa) FR: arme nucléaire [f]
ใบเบิกร่อง[n.] (baiboēkrǿng) EN: port clearance permit   
เบลอ[n.] (bloē) EN: blur ; become unclear ; become indistinct   FR: brouiller
บริสุทธิ์[adj.] (børisut) EN: innocent ; unblemished ; clean ; sincere   FR: innocent ; non coupable
บริสุทธิ์[adj.] (børisut) EN: pure ; clean ; immaculate   FR: pur ; sain ; immaculé
บุกเบิก[v. exp.] (bukboēk) EN: clear land ; develop ; exploit   FR: déblayer ; défricher
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally   FR: clairement ; distinctement
ชำระ[v.] (chamra) EN: wash ; clean ; have an ablution   FR: nettoyer ; laver ; épurer
ชำระใจ[v.] (chamrajai) EN: cleanse ; purify the mind ; confess ; repent   FR: se confesser

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEAH    K IY1 AH0
CLEAN    K L IY1 N
CLEAT    K L IY1 T
CLEAR    K L IH1 R
CLEANS    K L IY1 N Z
CLEARS    K L IH1 R Z
CLEATS    K L IY1 T S
CLEAVE    K L IY1 V
CLEARY    K L IH1 R IY0
CLEAVES    K L IY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clean    (v) (k l ii1 n)
clear    (v) (k l i@1 r)
cleat    (n) (k l ii1 t)
cleans    (v) (k l ii1 n z)
clears    (v) (k l i@1 z)
cleats    (n) (k l ii1 t s)
cleave    (v) (k l ii1 v)
cleanup    (n) (k l ii1 n uh1 p)
cleaned    (v) (k l ii1 n d)
cleaner    (n) (k l ii1 n @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
NMR[エヌエムアール, enuemua-ru] (n) (See 核磁気共鳴) nuclear magnetic resonance; NMR [Add to Longdo]
NPS[エヌピーエス, enupi-esu] (n) nuclear power station; NPS [Add to Longdo]
NRC[エヌアールシー, enua-rushi-] (n) (1) Nuclear Regulatory Commission; NRC; (2) National Research Council; NRC [Add to Longdo]
PETボトル[ペットボトル, pettobotoru] (n) (uk) PET bottle (clear plastic beverage bottle) [Add to Longdo]
SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP [Add to Longdo]
ありあり[, ariari] (adj-f,adv-to) (on-mim) distinct; clear; vivid [Add to Longdo]
いよやか[, iyoyaka] (adj-na) tall; stout; clear; well defined [Add to Longdo]
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乳沟[rǔ gōu, ㄖㄨˇ ㄍㄡ, / ] cleavage (hollow between a woman's breasts) [Add to Longdo]
干净[gān jìng, ㄍㄢ ㄐㄧㄥˋ, / ] clean; neat [Add to Longdo]
分明[fēn míng, ㄈㄣ ㄇㄧㄥˊ, ] clearly demarcated; sharply contoured [Add to Longdo]
划清[huà qīng, ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧㄥ, / ] clear dividing line; to distinguish clearly [Add to Longdo]
劈开[pǐ kāi, ㄆㄧˇ ㄎㄞ, / ] cleave [Add to Longdo]
口齿清楚[kǒu chǐ qīng chu, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄑㄧㄥ ㄔㄨ˙, 齿 / ] clear diction; clear articulation [Add to Longdo]
[liàng, ㄌㄧㄤˋ, ] clear; resounding [Add to Longdo]
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, ] clear sound; cry (of cranes etc) [Add to Longdo]
崭晴[zhǎn qíng, ㄓㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, / ] clear weather [Add to Longdo]
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, ] clear; intelligible; severe; cold [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クリア[くりあ, kuria] clear (vs) [Add to Longdo]
クリアエリア[くりあえりあ, kuriaeria] clear area [Add to Longdo]
クリアエントリー機能[クリアエントリーきのう, kuriaentori-kinou] clear entry function [Add to Longdo]
クリアバンド[くりあばんど, kuriabando] clear band [Add to Longdo]
クリアリングハウス[くりありんぐはうす, kuriaringuhausu] clearing house [Add to Longdo]
ファイルクリーンアップ[ふぁいるくりーん'あっぷ, fairukuri-n ' appu] file clean-up [Add to Longdo]
ファイル掃除[ファイルそうじ, fairu souji] file clean-up [Add to Longdo]
ヘッドクリーニングキット[へっどくりーにんぐきっと, heddokuri-ningukitto] head cleaning kit [Add to Longdo]
メモリ消去機能[メモリしょうきょきのう, memori shoukyokinou] clear memory function [Add to Longdo]
消去[しょうきょ, shoukyo] clearing (vs), purge, erasure [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top