Search result for

charis

(41 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -charis-, *charis*, chari
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charisma[N] คุณสมบัติพิเศษเฉพาะคน, See also: พรสวรรค์, Syn. personal appeal
charisma[N] เสน่ห์, Syn. charm, personal magnetism
charismatic[ADJ] ที่มีเสน่ห์ดึงดูด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charisma(คะริซ'มะ) n.พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,คุณสมบัติพิเศษในการดึงดูดใจคนจำนวนมาก, See also: charismatic adj., Syn. charism -pl. charismata
eucharist(ยู'คะริสทฺ) n. พิธีศีลมหาสนิท,ขนมและเหล้าองุ่นที่ใช้ประกอบพิธีนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
charisma(n) พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,คุณสมบัติพิเศษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
charismatic authorityอำนาจบุญบารมี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We got the same brilliant mind, the same natural-born leader tendency, the same one-in-a-million-type charisma, yes?เรามีสมองอันชาญฉลาดเหมือนกัน เกิดมาเพื่อเปนผู้นำโดยเฉพาะเหมือนกัน หนึ่งในล้านพรสวรรค์ที่เหมือนกัน Scylla (2008)
There would be a day where Gu Jun Pyo's charisma hits home.นี่เป็นวันที่คาริสมาของกู จุนพโยได้แสดงออกมา Episode #1.2 (2009)
He is a fanatic. And his supporters follow him unthinkingly, blinded by his charisma.เค้าเป็นคนที่บ้าคลัง คนของเค้าก็ทำตามโดยไม่ยั้งคิด The Witch's Quickening (2009)
It took a man of his charisma and passion to achieve that.คนมาใหม่ต้องเป็นคนที่มี คุณลักษณะผู้นำอย่างสูงส่ง และต้องมีความปรารถนา บรรลุข้อตกลงนี้ด้วย Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
With their charismatic leader.กับหัวหน้าผู้ก่อการร้ายสุดหล่อ The Ballad of Booth (2010)
I know how much you love Cyd Charisse.ฉันรุ้ว่าเธอรัก Cyde Charisse มากแค่ไหน Gaslit (2010)
Carats, clarity, charisma.กะรัต,ความบริสุทธิ์,ความพิเศษ Double Identity (2010)
Charismatic.มีเสน่ห์ A Matter of Life and Death (2010)
Once I turn on the charisma, I can't turn it off.เมื่อฉันเปิดใช้พรสวรรค์ ฉันไม่สามารถจะปิดมันลงได้ Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
You know who Cyd Charisse was?นายรู้มั้ยว่า ซิด ชูริส เป็นใคร? The Longest Night (2010)
He's loud, he's physical, he's smart, he's charismatic, and he's privileged.เขาเสียงดัง, ตัวโต เขาฉลาด, เขามีเสน่ห์ และเขามีสิทธิพิเศษ JJ (2010)
Don't dominate them, but be held in respect! True charisma is the fear based on respect.อย่าครอบงำพวกเค้า แต่ทำให้เค้านับถือด้วยความสามารถที่แท้จริงของเธอเอง Episode #1.14 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
charisAt long last, she has come to be regarded by the nation as the most charismatic actress.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุญบารมี[N] charisma, Example: การสร้างความดีแบบพระภิกษุองคุลีมาน นับว่าเป็นการสั่งสมบุญบารมีเพื่อชาติภพต่อไป, Thai definition: คุณงามความดีซึ่งได้บำเพ็ญมาทำให้ยิ่งใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHARISMA    K ER0 IH1 Z M AH0
CHARISSA    K AA0 R IY1 S AH0
CHARISMATIC    K EH0 R AH0 Z M AE1 T IH0 K
CHARISMATICS    K EH2 R AH0 Z M AE1 T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
charisma    (n) (k @1 r i1 z m @)
charismas    (n) (k @1 r i1 z m @ z)
charismatic    (j) (k a2 r i z m a1 t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Charisma {n}; Ausstrahlung {f} | Charismen {pl}charisma | charismas [Add to Longdo]
charismatischcharismatic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリスマ[, karisuma] (n,adj-f) (1) charisma (ger [Add to Longdo]
カリスマチック[, karisumachikku] (n) charismatic [Add to Longdo]
カリスマ性[カリスマせい, karisuma sei] (n) charisma [Add to Longdo]
カリスマ先生[カリスマせんせい, karisuma sensei] (n) (col) charismatic teacher; charming professor [Add to Longdo]
ユーカリスト[, yu-karisuto] (n) eucharist [Add to Longdo]
黒慈姑[くろぐわい;クログワイ, kuroguwai ; kuroguwai] (n) (1) (uk) Eleocharis kuroguwai (species of spikerush); (2) (uk) (See 大黒慈姑) Chinese water chestnut (Eleocharis dulcis var. tuberosa) [Add to Longdo]
聖餐[せいさん;せいざん, seisan ; seizan] (n) Holy Communion; Lord's Supper; Eucharist [Add to Longdo]
聖餐式[せいさんしき, seisanshiki] (n) Holy Communion; the Eucharist; the Lord's Supper [Add to Longdo]
聖体[せいたい, seitai] (n) (1) the emperor's person; (2) the body of Christ; the Host; the Eucharist; Holy Communion [Add to Longdo]
聖体拝領[せいたいはいりょう, seitaihairyou] (n) Eucharist (in Catholicism); Holy Communion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top