ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cerebral palsy

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cerebral palsy-, *cerebral palsy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cerebral palsy[N] สภาพที่เกิดจากสมองบางส่วนถูกทำลายก่อนหรือขณะคลอดทำให้เสียการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย, Syn. spastic paralysis

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cerebral palsyอัมพาตสมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cerebral Palsyสมองพิการ, กลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติหรือมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นกับสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหว ทำให้ผู้พิการไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ สภาพพิการที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบคงตัว และเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ยังมีการเจริญเติบโตของสมองอยู่ คือ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนไปถึงระยะที่สมองมีการเจริญเติบโตเต็มที่ โดยทั่วไปถือเกณฑ์ไม่เกิน ๘ ขวบ [Assistive Technology]
Cerebral palsyสมองพิการ [TU Subject Heading]
Cerebral Palsyซีรีบรัลพัลซี,โรค;สมองพิการ;โรคสมองพิการ;อัมพาตสมองใหญ่;เซเรบราลพาลซี;ประสาทพิการ;พิการจากโรคทางสมอง;สมองเสื่อมสภาพ;โรคซีรีบรัลพาลซี่;โรคซีรีบราลพาลซี;อัมพาตสมอง [การแพทย์]
Cerebral Palsy, Ataxicอัมพาตสมองใหญ่ชนิดกระตุก [การแพทย์]
Cerebral Palsy, Athetoidอัมพาตสมองใหญ่ชนิดเคลื่อนช้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My 15-year-old son has cerebral palsy.ลูกชายผมอายุ 15 ปี เป็นโรคสมองพิการ Bit by a Dead Bee (2009)
- The kid with cerebral palsy? - Yeah.- เด็กที่สมองพิการ? Dream On (2010)
The cerebral palsy phase.ระยะที่สมองพิการ The Wolf of Wall Street (2013)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脑性麻痹[nǎo xìng má bì, ㄋㄠˇ ㄒㄧㄥˋ ㄇㄚˊ ㄅㄧˋ, / ] cerebral palsy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リットル病[リットルびょう, rittoru byou] (n) Little's disease (i.e. spastic diplegia, a form of cerebral palsy) [Add to Longdo]
脳性小児麻痺[のうせいしょうにまひ, nouseishounimahi] (n) cerebral palsy [Add to Longdo]
脳性麻痺[のうせいまひ, nouseimahi] (n) cerebral palsy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cerebral palsy
   n 1: a loss or deficiency of motor control with involuntary
      spasms caused by permanent brain damage present at birth
      [syn: {cerebral palsy}, {spastic paralysis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top