ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cab!

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cab!-, *cab!*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cab! มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cab!*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[Whistles] Cab! Taxi!แท็กซี่ Just My Luck (2006)
Cab!รถ.. Sex and the City 2 (2010)
Cab, cab, cab!รถ.. รถ.. รถ.. Sex and the City 2 (2010)
- Get a cab!- เรียกแท็กซี่น่ะ A Study in Pink (2010)
Get a cab!- เรียกแท็กซี่ซ่ะ! A Study in Pink (2010)
The London cab!แท็กซี่! Unaired Pilot (2010)
Taxicab!แท็กซี่! Friends with Benefits (2011)
Get out of my cab! Get out!ออกมาจากรถฉัน ออกมา Sense Memory (2011)
That's my cab!นั่นรถม้าของฉัน! Alice Through the Looking Glass (2016)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 taxicab \tax"i*cab\, n.
   an automobile with a professional driver which can be hired
   to carry passengers; -- also called a {taxi}, and informally
   called a {cab} or a {hack}. The driver of a taxicab is
   referred to as a {cab driver} or {cabbie}, and sometimes as a
   {chauffeur} or {hackie}.
 
   Note: Taxicabs may be engaged by a prior appointment made,
      e.g. by telephone, or they may cruise for passengers,
      i.e. they may drive in city streets and stop to pick up
      pasengers when they are signalled by a prospective
      passenger. The act of signalling a taxicab (usually by
      a wave of the arm) is often called
 
   {to hail a cab} or
 
   {to flag down a cab}.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cab \Cab\ (k[a^]b), n. [Abbrev. fr. cabriolet.]
   1. A kind of close carriage with two or four wheels, usually
    a public vehicle. "A cab came clattering up." --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   Note: A cab may have two seats at right angles to the
      driver's seat, and a door behind; or one seat parallel
      to the driver's, with the entrance from the side or
      front.
      [1913 Webster]
 
   {Hansom cab}. See {Hansom}.
    [1913 Webster]
 
   2. The covered part of a locomotive, in which the engineer
    has his station. --Knight.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cab \Cab\ (k[a^]b), n. [Heb. qab, fr. q[=a]bab to hollow.]
   A Hebrew dry measure, containing a little over two (2.37)
   pints. --W. H. Ward. --2 Kings vi. 25.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top