ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

curbing

K ER1 B IH0 NG   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curbing-, *curbing*, curb
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curbing(เคิร์บ'บิง) n. วัตถุที่สร้างเป็นขอบ,ขอบริม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will develop a serum that will not just combat the effects of the T-virus, but potentially reverse it, giving back these creatures a measure of their intelligence, their memories, thus curbing their hunger for flesh.เราพัฒนาเซรุ่มที่ไม่ได้แค่ ต่อต้านการติดเชื้อที-ไวรัส แต่ยังมีผล ทำให้พวกมันฉลาดขึ้น Resident Evil: Extinction (2007)
I've had great success in curbing the chronic masturbator.ดิฉันประสบความสำเร็จอย่างมากกับการควบคุม คนที่ช่วยตัวเองจนติดเป็นนิสัย Tricks and Treats (2012)
Your ad said something about... curbing compulsions.โฆษณาของคุณพูดเรื่องเกี่ยวกับ... การควบคุมแรงผลักดันทางจิตใจ The Coat Hanger (2012)
Finch, even his own company's having trouble curbing Pierce's behavior.ฟินช์,เคยเป้นเจ้าของบริษัท มีปัญหานิดหน่อยเรื่องพฤติกรรมของเพียรซ์ One Percent (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
CURBING K ER1 B IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
curbing (v) kˈɜːʳbɪŋ (k @@1 b i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Curb \Curb\ (k[^u]rb), v. t. [imp. & p. p. {Curbed} (k[^u]rbd);
   p. pr. & vb. n. {Curbing}.] [F. courber to bend, curve,
   L.curvare, fr. curvus bent, curved; cf. Gr. kyrto`s curved.
   Cf. {Curve}.]
   1. To bend or curve. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Crooked and curbed lines.       --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. To guide and manage, or restrain, as with a curb; to bend
    to one's will; to subject; to subdue; to restrain; to
    confine; to keep in check.
    [1913 Webster]
 
       Part wield their arms, part curb the foaming steed.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Where pinching want must curb thy warm desires.
                          --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. To furnish with a curb, as a well; also, to restrain by a
    curb, as a bank of earth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 curbing
   n 1: an edge between a sidewalk and a roadway consisting of a
      line of curbstones (usually forming part of a gutter) [syn:
      {curb}, {curbing}, {kerb}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top