ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cultist

K AH1 L T AH0 S T   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cultist-, *cultist*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, that's what a cultist would say.สาวกลัทธิพูดงี้ทุกคน Doctor Strange (2016)
He was leader of a group of cultists out in the desert who turned cannibal.เขาเปนผู้นำกลุ่มลัทธิทางเหนือที่กลายเปนพวกกินคน The Original (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
CULTIST    K AH1 L T AH0 S T
CULTIST    K AH1 L T IH0 S T
CULTISTS    K AH1 L T IH0 S T S

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cultist
   n 1: a member of a religious cult
   2: a member of an unorthodox cult who generally lives outside of
     conventional society under the direction of a charismatic
     leader

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top