ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

culprit

K AH1 L P R IH0 T   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -culprit-, *culprit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
culprit[N] ผู้กระทำความผิด, See also: ผู้ร้าย, ทรชน, Syn. wrongdoer, offender
culprit[N] ผู้ถูกกล่าวหา, See also: จำเลย
culprit[N] สาเหตุของปัญหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
culprit(คัล'พริท) n. นักโทษ,ผู้กระทำผิด,ผู้ร้าย,จำเลยในคดีอาญา, Syn. criminal,offender

English-Thai: Nontri Dictionary
culprit(n) จำเลย,นักโทษ,คนผิด,ผู้ร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
culpritผู้กระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Didn't you think the real culprit could have been inside the house?คุณไม่เคยคิดเหรอว่า คนร้ายตัวจริงจะอยู่ในบ้าน Confrontation (2017)
Kanae was quite a clever woman. there would be more than one pair of shoes here. it would be easy to conclude that the culprit wore the secret shoes as a disguise.ที่จริง คุณคานาเอะค่อนข้างจะฉลาดทีเดียวเลยล่ะครับ ถ้าจะให้พูด นี่เป็นห้องประจำของคุณโนซากิ จึงน่าจะมีรองเท้ามากกว่า 1 คู่อยู่ที่นั่น The After-Dinner Mysteries (2013)
Kanae realized that if only the shoes were missing it was highly likely that the police would suspect that the culprit wore the shoes out.แต่คุณคานาเอะก็นึกขึ้นได้ว่า ถ้ารองเท้าหายไปอย่างเดียว เป็นไปมากที่ตำรวจจะคิดว่าน่าจะเป็นคนร้ายที่ใส่รองเท้าเขาออกไป The After-Dinner Mysteries (2013)
are you saying the culprit brought those heels into Nozaki's room?หรือนายกำลังจะบอกว่าคนร้ายเอารองเท้าเข้าไปในห้องของคุณโนซากิด้วยหรอ? The After-Dinner Mysteries (2013)
So you're saying the culprit is someone he knew? Mr. Nozaki shut himself in his room because he had some unexpected spare time.นายจะบอกว่าคนร้ายคือคนที่เขารู้จักงั้นสิ? ครับ และตามที่คุณเลขาได้ให้การ คุณโนซากิขังตัวเองไว้ในห้องเนื่องจากบังเอิญมีเวลาว่างขึ้นมา The After-Dinner Mysteries (2013)
457)}THAT MAN IS THE CULPRIT 457)\3cHC3C3D1}THAT MAN IS THE CULPRITTHAT MAN IS THE CULPRIT THAT MAN IS THE CULPRIT The After-Dinner Mysteries (2013)
You were the culprit behind today's incident, right?ฉันรู้ว่านายเป็นคนทำ Operation Proposal (2012)
I'll find out... who the real culprit is.ผมจะหาความจริงต่อไป... ว่าใครเป็นผู้ร้ายตัวจริงกันแน่ Barfi! (2012)
The culprit is heading towards door number 3, please lock it down.คนร้ายกำลังมุ่งหน้าไปยังประตูหมายเลข 3 ช่วยสกัดกั้นด้วย Episode #1.8 (2011)
I heard that the culprit snuck intoกระหม่อมได้ยินว่า คนร้ายลอบเข้าไปใน Tree with Deep Roots (2011)
To help to find the culprit who stole the corpses, please tell me about it.เพื่อช่วยในการตามหาคนร้ายที่ขโมยศพ โปรดบอกข้าด้วย Tree with Deep Roots (2011)
Then as for the culprit who stole corpses last night, which side will it be?งั้นคนร้ายที่ ขโมยศพไปเมื่อคืน จะเป็นข้างไหนดี Tree with Deep Roots (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
culpritNone of them would admit to being the culprit.
culpritThe culprit is caught like a rat in a trap.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้กระทำผิด[N] culprit, See also: offender, criminal, wrongdoer, transgressor, felon, Example: เขาจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวลไปได้แน่นอน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ปฏิบัติไม่ตรงกับความจริงหรือที่กําหนดนิยมไว้อย่างถูกต้อง
ตัวดี[N] culprit, See also: prime, principal, important one, chief instigator, ringleader, head a conspiracy, Syn. ตัวต้นเหตุ, ตัวการ, Example: ผู้ก่อการร้ายเป็นตัวดีในการวางระเบิดเส้นทางรถไฟชายแดนภาคใต้, Count unit: ตัว, Thai definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้ที่เป็นต้นเหตุสำคัญ (มักใช้ในทางประชด)
ตัวดี[N] culprit, See also: prime, principal, important one, chief instigator, ringleader, head a conspiracy, Syn. ตัวต้นเหตุ, ตัวการ, Example: ผู้ก่อการร้ายเป็นตัวดีในการวางระเบิดเส้นทางรถไฟชายแดนภาคใต้, Count unit: ตัว, Thai definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้ที่เป็นต้นเหตุสำคัญ (มักใช้ในทางประชด)
ตัวการ[N] culprit, See also: chief, proxy, ringleader, Example: ตำรวจจับตัวการใหญ่ค้ายาบ้าได้ขณะกำลังขนยาบ้าข้ามชายแดน, Thai definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้กระทำความผิด
ตัวการ[N] culprit, See also: chief, proxy, ringleader, Example: ตำรวจจับตัวการใหญ่ค้ายาบ้าได้ขณะกำลังขนยาบ้าข้ามชายแดน, Thai definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้กระทำความผิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักโทษ[n.] (nakthōt) EN: prisoner ; captive ; convict ; inmate ; convict ; culprit ; jailbird   FR: prisonnier [m] ; détenu [m] ; forçat [m]
ผู้กระทำผิด[n.] (phū kratham phit) EN: wrongdoer ; offender ; culprit ; perpetrator   FR: fautif [m] ; fautive [f]
ผู้ร้าย[n.] (phūrāi) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain   FR: criminel [m] ; délinquant [m] ; malfaiteur [m] ; bandit [m] ; vaurien [m] (vx)
ตัวการ[n.] (tūakān) EN: ringleader ; main culprit ; instigator ; chief ; proxy ; principal   

CMU English Pronouncing Dictionary
CULPRIT    K AH1 L P R IH0 T
CULPRITS    K AH1 L P R IH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
culprit    (n) kˈʌlprɪt (k uh1 l p r i t)
culprits    (n) kˈʌlprɪts (k uh1 l p r i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主犯[zhǔ fàn, ㄓㄨˇ ㄈㄢˋ, ] culprits, #25,605 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuldige {m,f}; Schuldiger | Schuldigen {pl}culprit | culprits [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
元凶[がんきょう(P);げんきょう, gankyou (P); genkyou] (n) (1) ringleader; main culprit; (2) main cause; source; (P) [Add to Longdo]
突き止める;突止める;突き留める[つきとめる, tsukitomeru] (v1,vt) to determine (esp. a culprit or underlying cause); to pin down; to make sure; to locate; to identify; to find out; to ascertain [Add to Longdo]
犯罪者[はんざいしゃ, hanzaisha] (n) criminal; culprit [Add to Longdo]
犯罪人[はんざいにん, hanzainin] (n) criminal; culprit; offender; rogue [Add to Longdo]
犯人を捕まえる[はんにんをつかまえる, hanninwotsukamaeru] (exp,v1) to arrest the culprit [Add to Longdo]
本星[ほんぼし, honboshi] (n) (sl) real culprit (police slang) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Culprit \Cul"prit\ (k[u^]l"pr?t), n. [Prob. corrupted for
   culpate, fr. Law Latin culpatus the accused, p. p. of L.
   culpare to blame. See {Culpable}.]
   1. One accused of, or arraigned for, a crime, as before a
    judge.
    [1913 Webster]
 
       An author is in the condition of a culprit; the
       public are his judges.        --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. One quilty of a fault; a criminal.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 culprit
   n 1: someone who perpetrates wrongdoing [syn: {perpetrator},
      {culprit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top