ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

culpa

K AH1 L P AH0   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -culpa-, *culpa*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
culpable[ADJ] น่าตำหนิ, See also: น่าประณาม, Syn. blameworthy, blamable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
culpa(คัล'พะ) n. การไม่เอาใจใส่ความผิด,บาป -pl. culpae
culpable(คัล'พะเบิล) adj. น่าตำหนิ,น่าประณาม., See also: culpability n. ดูculpable, Syn. blamable
exculpate(เอคซฺ'คัลเพท) vt. ทำให้พ้นความผิด,ล้าง,ทำให้พ้นข้อกล่าวหา., See also: exculpable adj. ดูexculpate exculpation n. ดูexculpate, Syn. clear
exculpatory(เอคซฺคัล'พระทอรี) adj. เกี่ยวกับการพ้นจากความผิด,ซึ่งหลุดพ้นจากข้อกล่าวหา
inculpable(อินคัล' พะเบิล) adj.ไม่มีความผิด, ไร้มลทิน, ไม่มีที่ติ., See also: inculpability, inculpableness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
culpable(adj) น่าประณาม,น่าตำหนิ,น่าติเตียน
exculpate(vt) พิสูจน์ว่าบริสุทธิ์,ทำให้พ้นผิด,ล้างบาป
inculpate(vt) ติเตียน,กล่าวหา,ใส่ร้าย,ฟ้องร้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
culpabilityความเป็นผู้ผิด (ทางอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Culpa in contrahendoความรับผิดก่อนสัญญา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have nothing to blame yourself for. Others are culpable, not you.เธอไม่มีอะไรให้ต้องตำหนิตัวเอง คนที่กระทำผิดต่างหาก ไม่ใช่เธอ Episode #1.5 (1995)
Mea culpa, my child.ฉันผิดเอง แม่หนู. V for Vendetta (2005)
Mea culpa.ฉันผิดเอง. V for Vendetta (2005)
But she's just as culpable as you are.แต่หล่อนก็ชั่วร้ายเหมือนพวกนาย Timebomb (2009)
Mea culpa.การไฟฟ้านครหลวง culpaAngels & Demons (2009)
This mea culpa? Huh?ถึงได้มายอมสารภาพผิดด้วยตัวเองงั้นเรอ The Push (2010)
You are culpable.คุณสมควรถูกตำหนิ Más (2010)
Not that my disinclination to discuss the topic should be interpreted as evidence of Howard Wolowitz's culpability in the destruction of government property worth millions of dollars.ผมรู้สึกไม่ดี หัวข้อนี้แล้ว นั่นหมายความว่า โวโลวิชซ์ทำลายทรัพย์สิน The Apology Insufficiency (2010)
Miami Metro's culpability in the recent Club Mayan shootout.ความรับผิดของกรมตำรวจไมอามี่ ในเหตุยิงกันที่คลับมายันดังกล่าว Take It! (2010)
A suicide note found next to the body admitting to his culpability in the infamous Basra heist eight years ago.จดหมายการฆ่าตัวตายที่ถูกพบบนศพ บอกถึงการยอมรับว่าเขาเป็นผู้ยักยอก ซึ้งมันทำให้เสียชื่อเสียงต่อกลุ่มการเงินของเขาเอง จากเหตุการณ์เมื่อ 8 ปีที่แล้ว Game Change (2011)
"If I'm at all culpable for what happened to us,ถ้าพ่อคือคนผิดจากเรื่องทั้งหมดนี่ Trust (2011)
Todo es mi culpa.Todo es mi culpaAnd Strokes of Goodwill (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความผิด[N] guilt, See also: culpability, Ant. ความถูกต้อง, Example: ศาลตัดสินว่าจำเลยไม่มีความผิดแต่อย่างใด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อหา[n.] (khøhā) EN: charge ; allegation ; accusation   FR: accusation [f] ; charge [f[ ; inculpation [f]
ความผิด[n.] (khwāmphit) EN: guilt ; culpability   FR: culpabilité [f] ; tort [m]
รู้สึกผิด[v. exp.] (rūseuk phit) EN: feel guilty ; realize   FR: avoir un sentiment de culpabilité
ยกโทษ[v.] (yok thōt) EN: forgive ; pardon ; let off ; excuse ; condone ; remit ; relent ; exculpate   FR: pardonner ; gracier ; excuser ; disculper

CMU English Pronouncing Dictionary
CULPA    K AH1 L P AH0
CULPABLE    K AH1 L P AH0 B AH0 L
CULPABILITY    K AH2 L P AH0 B IH1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
culpable    (j) kˈʌlpəbl (k uh1 l p @ b l)
culpably    (a) kˈʌlpəbliː (k uh1 l p @ b l ii)
culpability    (n) kˌʌlpəbˈɪlɪtiː (k uh2 l p @ b i1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
雪冤;雪寃[せつえん, setsuen] (n,vs) exoneration; exculpation [Add to Longdo]
不徳の致すところ[ふとくのいたすところ, futokunoitasutokoro] (exp) (with an apologetic tone) undesirable state brought about by (my) lack of virtue; feeling morally responsible; mea culpa [Add to Longdo]
弁解(P);辯解(oK)[べんかい, benkai] (n,vs,adj-no) justification; rationalization; pretext; explanation; exculpation; defence; defense; excuse; (P) [Add to Longdo]
有罪[ゆうざい, yuuzai] (n,adj-no) guilt; culpability; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Culpa \Cul"pa\ (k[u^]l"p[.a]), n. [L.] (Law)
   Negligence or fault, as distinguishable from dolus (deceit,
   fraud), which implies intent, culpa being imputable to defect
   of intellect, dolus to defect of heart. --Wharton.
   [1913 Webster]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 culpa
  blame; fault; guilt

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 culpa
  blame; fault; guilt

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 culpa
  blame; fault; guilt(kulpo)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top