ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cullman

K AH1 L M AH0 N   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cullman-, *cullman*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cullman มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cullman*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's start with victim one, Michelle Cullman.Fangen wir beim ersten Opfer an. Michelle CullmanMr. Monk and the Actor (2006)
I mean, as far as we can tell, Michelle Cullman was never at the pawnshop.Soweit wir wissen, war Michelle Cullman nie in dem Pfandhaus. Mr. Monk and the Actor (2006)
This is where he met Michelle Cullman.Hier begegnete er Michelle CullmanMr. Monk and the Actor (2006)
/ A woman named Michelle Cullman and a pawnbroker named Orlov.- Wen? Eine Frau namens Michelle Cullman und einen Pfandleiher namens Orlov. Mr. Monk and the Actor (2006)
Old Judge Cullman!Richter CullmanArsenic and Old Lace (1944)
Information? Get me the number of Judge Cullman on North Shore Road, Brooklyn.Die Nummer von Richter Cullman, bitte. Arsenic and Old Lace (1944)
Who? Judge Cullman?Richter CullmanArsenic and Old Lace (1944)

CMU English Pronouncing Dictionary
CULLMAN    K AH1 L M AH0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top