ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cullins

K AH1 L IH2 N Z   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cullins-, *cullins*, cullin
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cullins มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cullins*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the late afternoon, you can see the sculling crews of Harvard...ในช่วงบ่ายที่คุณสามารถ ดูลูกเรือกรรเชียงของฮาร์วาร์ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Lomu is culling us.โลมู ไล่บี้เราอยู่นะ! Invictus (2009)
Culling those vampires and restoring order is our duty.การลดจำนวนแวมไพร์พวกนั้นและ กลับมาทำตามคำสั่ง คือหน้าที่ของเรา Addicted to Love (2012)
"The culling." That's what they're calling it."การคัดออก" เขาเรียกกันอย่างนั้น Turn This Mother Out (2012)
Sometimes a culling is the only way to ensure that this species survives.บางทีการกำจัดอาจเป็นทางเดียว ที่รักษาเผ่าพันธุ์นี้ให้คงอยู่ Kingsman: The Secret Service (2014)
Ask Collingwood to take my rounds for me, will you? When will you return?Cullingworth möchte bitte meine Krankenbesuche übernehmen! The Seven-Per-Cent Solution (1976)
Pieces of meat grow is if you flood it with bicuculline.Dann werden Sie diese Fleischstücke nur zum Wachsen kriegen, wenn Sie sie mit Bicucullin tränken. E=MC...? (2007)
The sulfonate should flush out the biculline and bring the GABA back into balance. - Maybe.Das Sulfonat müsste das Bicucullin binden und das GABA wieder ins Gleichgewicht bringen. E=MC...? (2007)
Transcripted by chamallow35 All right.Sons of Anarchy - S02E12 "The Culling" Übersetzung: The Culling (2009)
Two weeks back. C Division.Cullington fungierte als Puffer zwischen den Frauen und den Besitzern. Become Man (2013)
Legal papers. Ely, the lawyer. Papers prepared by him, perhaps?Cullingten, der Vorarbeiter, ignoriert die Klagen, Become Man (2013)
May I introduce Sir Walter De Souza?Und Mr Henry Cullington. Become Man (2013)
My eyes were bound. I have no idea. You have no clue?Sollten sie und das Geld nicht da sein, werden die Herren Cullington, De Souza und Ely sterben." Become Man (2013)
By 10, I was at the Cullin farm, trading my mother's heirloom quilts for food to feed my kids.Um 10 Uhr war ich auf der Farm der Cullins, tauschte Erbstücke meiner Mutter gegen Essen für meine Kinder. Awakening (2014)
- Charlemagne Cullingford.- Charlemagne Cullingford. We Are Pictures, or Mere Beasts (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรือแจว[N] paddling boat, See also: boat propelled by oar, sculling boat, Example: ทั้งชั่วชีวิตของเขาสร้างแต่เรือ เริ่มจากเรือแจวธรรมดาจนเป็นเรือขนาดใหญ่, Count unit: ลำ
เรือพาย[N] row boat, See also: paddle boat, dinghy, sculling boat, boat propelled by oar, Example: บริเวณศาลาท่าน้ำหน้าวัดในวันพระ จะมีเรือพายจอดเต็ม เพราะญาติโยมพากันพายเรือมาฟังเทศน์, Count unit: ลำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคัดทิ้ง[n. exp.] (kān khat thing) EN: culling   
เรือแจว[n. exp.] (reūa jaēo) EN: paddling boat ; boat propelled by oar ; sculling boat   FR: bateau à rame [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CULLIN    K AH1 L IH2 N
CULLING    K AH1 L IH0 NG
CULLINS    K AH1 L IH2 N Z
SCULLIN    S K AH1 L IH2 N
CULLINAN    K AH1 L AH0 N AH0 N
CULLINET    K AH2 L AH0 N EH1 T
CULLINANE    K AH1 L AH0 N EY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
culling    (v) kˈʌlɪŋ (k uh1 l i ng)
sculling    (v) skˈʌlɪŋ (s k uh1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǔ, ㄌㄨˇ, / ] sculling oar, #21,479 [Add to Longdo]
[lǔ, ㄌㄨˇ, ] sculling oar [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entfernen {n} der Rückseiten [comp.]backface culling; hidden surface removal [Add to Longdo]
Sichtbarkeitsprüfung {f}; Entfernen verdeckter Objekte [comp.]occlusion culling [Add to Longdo]
Walfang {m}; Töten {n} von Walen | Walfänge {pl} | illegaler Walfang | kommerzieller Walfang | Walfang durch Ureinwohner | Walfang für Forschungszweckewhaling; whale culling | whalings | illegal whaling; illegal take; pirate whaling | commercial whaling | indigenous whaling; indigenous take | research whaling; scientific whaling [Add to Longdo]
Blumen pflücken | pflückend | gepflücktto cull flowers | culling | culled [Add to Longdo]
rudern | rudernd | gerudert | rudertto scull | sculling | sculled | sculls [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
間引き;間びき[まびき, mabiki] (n,vs) (1) thinning out; pruning; culling; (2) infanticide [Add to Longdo]
殺処分[さつしょぶん, satsushobun] (n,vs) culling [Add to Longdo]
小面除去[しょうめんじょきょ, shoumenjokyo] (n) {comp} facet culling [Add to Longdo]
伝馬船[てんません, tenmasen] (n) large sculling boat [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
小面除去[しょうめんじょきょ, shoumenjokyo] facet culling [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top