ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cullin

K AH1 L IH2 N   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cullin-, *cullin*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lomu is culling us.โลมู ไล่บี้เราอยู่นะ! Invictus (2009)
Culling those vampires and restoring order is our duty.การลดจำนวนแวมไพร์พวกนั้นและ กลับมาทำตามคำสั่ง คือหน้าที่ของเรา Addicted to Love (2012)
"The culling." That's what they're calling it."การคัดออก" เขาเรียกกันอย่างนั้น Turn This Mother Out (2012)
Sometimes a culling is the only way to ensure that this species survives.บางทีการกำจัดอาจเป็นทางเดียว ที่รักษาเผ่าพันธุ์นี้ให้คงอยู่ Kingsman: The Secret Service (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคัดทิ้ง[n. exp.] (kān khat thing) EN: culling   
เรือแจว[n. exp.] (reūa jaēo) EN: paddling boat ; boat propelled by oar ; sculling boat   FR: bateau à rame [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CULLIN    K AH1 L IH2 N
CULLING    K AH1 L IH0 NG
CULLINS    K AH1 L IH2 N Z
CULLINAN    K AH1 L AH0 N AH0 N
CULLINET    K AH2 L AH0 N EH1 T
CULLINANE    K AH1 L AH0 N EY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
culling    (v) kˈʌlɪŋ (k uh1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
間引き;間びき[まびき, mabiki] (n,vs) (1) thinning out; pruning; culling; (2) infanticide [Add to Longdo]
殺処分[さつしょぶん, satsushobun] (n,vs) culling [Add to Longdo]
小面除去[しょうめんじょきょ, shoumenjokyo] (n) {comp} facet culling [Add to Longdo]
伝馬船[てんません, tenmasen] (n) large sculling boat [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
小面除去[しょうめんじょきょ, shoumenjokyo] facet culling [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top