ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cull

K AH1 L   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cull-, *cull*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cull[N] การลดจำนวนสัตว์ลง
cull[VT] คัดออก
cull[VT] เลือกสรร, Syn. choose, select
cull[N] สิ่งไร้ค่า, See also: สิ่งที่ไม่เป็นที่ต้องการ
cull out[PHRV] คัดออกมาจากกลุ่ม, Syn. cut out
cull from[PHRV] คัดเลือกจาก, See also: คัดสรรจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cull(คัล) {culled,culling,culls} vt.,n. (การ) เลือก,เลือกสรร,คัด,คัดเลือก,เก็บ,เด็ด,รวม,สิ่งที่เลือก,สิ่งที่คัดออกมา,ของที่ไม่ดีที่ถูกคัดออก, Syn. select,collect,pick
cullender(คัล'ลันเดอะ) n. ที่กรอง., See also: colander n.
cullet(คิว'ลิท) n. เศษแก้วหรือแก้วที่แตกหักสำหรับนำมาหลอมใหม่
cullion(คัลเยิน) n. คนต่ำช้า,คนชั่วช้า
cullis(คัล'ลิส) n. รางน้ำ,ท่อน้ำ,ร่อง
cully(คัล'ลี่) n. คนที่ถูกหลอกลวง,หมู,คนโง่ vt. หลอก,ลวง,ต้ม
scull(สคัล) n. กรรเชียงเดี่ยวที่หางเรือ,กรรเชียงเรือ,กรรเชียงเดี่ยว,เรือกรรเชียง,เรือแข่งด้วยกรรเชียง vt.,vi. กรรเชียงเรือ., See also: sculls n. การแข่งเรือกรรเชียง sculler n., Syn. oar
scullery(สคัล'เลอรี) n. ห้อง (เก็บ) ล้างถ้วยชาม

English-Thai: Nontri Dictionary
cull(n) สิ่งที่ไม่เอา,การเลือก,การคัด
cull(vt) คัดเลือก,เด็ด,เก็บ
portcullis(n) ประตูรั้วใหญ่
scull(n) เรือกรรเชียง
scull(vt) กรรเชียงเรือ
scullery(n) ห้องครัว,โรงครัว
scullion(n) คนครัว,บ่าว,คนรับใช้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cullen's Signผิวหนังบริเวณสะดือมีสีม่วงคล้ำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The rest of us are going to cull through cold cases and missing-persons files.ส่วนที่เหลือต้องรื้อคดีคนหายกับคดีที่ปิดไม่ลงมาดู An Inconvenient Lie (2007)
The Cullens.พวกเขาเป็นใคร? Twilight (2008)
They're Dr. and Mrs. Cullen's foster kids.พวกคัลเลนส์ พวกเขาเป็นเด็กที่ หมอคัลเลนส์กับภรรยารับมาเลี้ยง Twilight (2008)
Dr. Cullen's like this foster dad/matchmaker. Maybe he'll adopt me.หมอคัลเลนเหมือนกับ พ่อบุญธรรมหรือไม่ก็พ่อสื่อ Twilight (2008)
I'm Edward Cullen.แนะนำตัวเอง เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Twilight (2008)
CHARLIE: Dr. Cullen. Charlie.ได้ยินว่า ลูกสาวสารวัตรอยู่ที่นี่ Twilight (2008)
And that was the first night I dreamt of Edward Cullen.นั่นคือคืนแรกที่ฉัน ฝันถึงเอ็ดเวิร์ด คัลเลน Twilight (2008)
Yeah, 'cause Cullen's a freak.ผมว่ามันก็ดีนะที่เธอชวนเขา ไม่เคยมีใครชวนเลย Twilight (2008)
The Cullens don't come here.พวกคุณรู้จักเขาหรอ? Twilight (2008)
What did your friends mean about, you know, "The Cullens don't come here?"เพื่อนคุณหมายความว่าไง Twilight (2008)
So what's the story about the Cullens?โอเค Twilight (2008)
Whenever the weather's nice, the Cullens disappear.เขาไม่อยู่หรอก ทุกครั้งที่อากาศดี พวกคัลเลนหายตัวไปทุกที Twilight (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฟ้น[v.] (fen) EN: select ; choose ; pick out ; pick and choose ; cull   FR: choisir (soigneusement) ; sélectionner
แจว[n.] (jaēo) EN: oar ; long oar ; paddle ; scull   FR: aviron [m] ; rame [f]
แจว[v.] (jaēo) EN: row ; scull   FR: ramer
กรรเชียง[n.] (kanchīeng) EN: oar ; scull ; paddle   FR: rame [f] ; aviron [m]
การคัดทิ้ง[n. exp.] (kān khat thing) EN: culling   
เก็บ[v.] (kep) EN: cull ; kill   
คัด[v.] (khat) EN: select ; pick ; choose ; glean ; sort ; cull ; separate   FR: choisir ; sélectionner
เรือแจว[n. exp.] (reūa jaēo) EN: paddling boat ; boat propelled by oar ; sculling boat   FR: bateau à rame [m]
สรร[v.] (san) EN: choose ; select ; pick ; pick out ; opt ; make a choice ; cull   FR: sélectionner ; choisir ; faire son choix ; trier
ตีกรรเชียง[v.] (tīkanchīeng) EN: row a boat ; scull   

CMU English Pronouncing Dictionary
CULL    K AH1 L
CULLY    K AH1 L IY0
CULLOM    K AH1 L AH0 M
CULLEY    K AH1 L IY0
CULLOP    K AH1 L AH0 P
CULLIN    K AH1 L IH0 N
CULLER    K AH1 L ER0
CULLEN    K AH1 L AH0 N
CULLED    K AH1 L D
CULLAN    K AH1 L AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cull    (v) kˈʌl (k uh1 l)
culls    (v) kˈʌlz (k uh1 l z)
culled    (v) kˈʌld (k uh1 l d)
culling    (v) kˈʌlɪŋ (k uh1 l i ng)
cullender    (n) kˈʌləndər (k uh1 l @ n d @ r)
cullenders    (n) kˈʌləndəz (k uh1 l @ n d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Robbenschlag {m}cull of seals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クォドルプル[, kuodorupuru] (n) quad scull (rowing) [Add to Longdo]
スカル[, sukaru] (n) scull; (P) [Add to Longdo]
ダブルスカル[, daburusukaru] (n) double scull [Add to Longdo]
ドードー;ドド[, do-do-; dodo] (n) dodo (Raphus cucullatus) [Add to Longdo]
マッカロー[, makkaro-] (n) McCulloch [Add to Longdo]
間引き;間びき[まびき, mabiki] (n,vs) (1) thinning out; pruning; culling; (2) infanticide [Add to Longdo]
間引く[まびく, mabiku] (v5k,vt) to thin out; to cull; to run on a curtailed schedule [Add to Longdo]
殺処分[さつしょぶん, satsushobun] (n,vs) culling [Add to Longdo]
小面除去[しょうめんじょきょ, shoumenjokyo] (n) {comp} facet culling [Add to Longdo]
漕ぐ[こぐ, kogu] (v5g,vt) (1) (See 舟を漕ぐ) to row; to scull; to paddle; (2) to pedal (e.g. bicycle); (3) to swing (on a swing); (4) to operate a hand pump; (5) to push through (deep snow, the jungle, etc.); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
小面除去[しょうめんじょきょ, shoumenjokyo] facet culling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cull \Cull\, n.
   A cully; a dupe; a gull. See {Cully}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cull \Cull\ (k?l), v. t. [imp. & p. p. {Culled} (k?ld); p. pr. &
   vb. n. {Culling}.] [OE.cullen, OF. cuillir, coillir,
   F.cueillir, to gather, pluck, pick, fr. L. colligere. See
   {Coil}, v. t., and cf. {Collect}.]
   To separate, select, or pick out; to choose and gather or
   collect; as, to cull flowers.
   [1913 Webster]
 
      From his herd he culls,
      For slaughter, from the fairest of his bulls. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Whitest honey in fairy gardens culled.  --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cull
   n 1: the person or thing that is rejected or set aside as
      inferior in quality [syn: {cull}, {reject}]
   v 1: remove something that has been rejected; "cull the sick
      members of the herd"
   2: look for and gather; "pick mushrooms"; "pick flowers" [syn:
     {pick}, {pluck}, {cull}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top