ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

culex

K Y UW1 L EH0 K S   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -culex-, *culex*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
culex(คิว'เลคซฺ) n. ยุงจำพวก Culex เช่นยุงบ้านทั่วไป -pl. cullices

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Culexยุงคิวเล็กซ์,ยุงพวกคิวเลกซ์,ยุงรำคาญ [การแพทย์]
culexคิวเลกซ์, ชื่อจีนัสของยุงพวกหนึ่ง  อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนทั่วไป เป็นพาหะของโรคเท้าช้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Culex, Genusตระกูลยุงรำคาญ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
CULEX    K Y UW1 L EH0 K S

Japanese-English: EDICT Dictionary
家蚊[いえか, ieka] (n) common house mosquito and others belonging to the genus Culex [Add to Longdo]
小型赤家蚊[こがたあかいえか, kogataakaieka] (n) Culex tritaeniorhynchus [Add to Longdo]
赤家蚊[あかいえか;アカイエカ, akaieka ; akaieka] (n) common house mosquito (Culex pipiens pallens) [Add to Longdo]
地下家蚊[ちかいえか;チカイエカ, chikaieka ; chikaieka] (n) (uk) (See 赤家蚊) Culex pipiens molestus (subspecies of house mosquito) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Culex \Cu"lex\, n. [L., a gnat.] (Zool.)
   A genus of mosquitoes of the family {Culicidae}, to which
   most of the North American species belong. Some members of
   this genus are exceedingly annoying, as {Culex sollicitans},
   which breeds in enormous numbers in the salt marshes of the
   Atlantic coast, and {Culex pipiens}, the common house
   mosquito, breeding very widely in the fresh waters of North
   America. (For characters distinguishing these from the
   malaria mosquitoes, see {Anopheles}, above). The yellow-fever
   mosquito is now placed in another genus, {Stegomyia}.
 
   Note: This genus formerly (ca. 1900) included the gnat as
      well as the mosquito.
      [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Culex
   n 1: type genus of the Culicidae: widespread genus of mosquitoes
      distinguished by holding the body parallel to the resting
      surface [syn: {Culex}, {genus Culex}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top