ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

culbert

K AH1 L B ER0 T   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -culbert-, *culbert*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา culbert มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *culbert*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Hi, the Culbertsons, Bud and Betsy.- Hallo, wir sind Bud und Betsy Culbertson. Funny Farm (1988)
Darling, the Culbertsons are here.Liebling, die Culbertsons sind hier. Funny Farm (1988)
May I present Mr. and Mrs. Culbertson?Darf ich Ihnen Mr. und Mrs. Culbertson vorstellen? Funny Farm (1988)
Richard. I know everyone thinks I'm getting married because...Dr. Culbert hat ein wirksames Medikament erwähnt. All of Me (2002)
I think you underestimate your own soul, Mr. Cage.Dr. Culbert sagte, dass es gut möglich ist, dass Helena ausgelöscht wird. All of Me (2002)
The whole semester should concentrate on microeconomics, so if this Culbertson fellow even mentions Ben Bernanke, give me a call.In diesem Semester liegt der Schwerpunkt auf Mikroökonomie. Und wenn es dieser Culbertson wagt, Ben Bernanke zu erwähnen, ruf mich sofort an. Farewell, My Pet (2007)
Tucker Culbertson, I'm filling in for your grandfatherTucker Culbertson. Ich vertrete Ihren Großvater, Farewell, My Pet (2007)
Well, hello, Professor Culbertson.Hallo, Professor Culbertson. Farewell, My Pet (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
CULBERT    K AH1 L B ER0 T
CULBERTSON    K AH1 L B ER0 T S AH0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top