ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

craftsmanship

K R AE1 F T S M AH0 N SH IH2 P   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -craftsmanship-, *craftsmanship*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
craftsmanship[N] ฝีมือ
craftsmanship[N] หัตถศิลป์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, that's precision craftsmanship.ไม่นะ มันเป็นเครื่องมือที่เที่ยงตรงมากนะ The Jackal (1997)
I haven't seen this level of craftsmanship since kindergarten.ฉันไม่เห็นระดับนี้ของงานฝีมือตั้งแต่ชั้นอนุบาล Showtime (2002)
Normally, I'm a fan of your craftsmanship, if not your methods.ผมชื่นชมฝีมือคุณ แต่ไม่ใช่วิธีการ Chuck Versus the Marlin (2008)
No patience, No craftsmanship.ไม่อดทน ไม่มีฝีมือ Heaven and Hell (2008)
Excellent craftsmanship...มันจะช่วยเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยา Committed (2008)
Interesting craftsmanship, but that's about it.เป็นงานฝีมือที่สวยดี แล้วยังไง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The black and white. The craftsmanship.ด้านขาวและดำ ฝีมือ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
-That's amazing craftsmanship. -oh, wellนี่มันเป็นงานฝีมือที่น่าทึ่งจริงๆ\ โอ้ คือ The Lovely Bones (2009)
Perhaps a closer look... Details of such craftsmanshipบางที เจ้าควรมองให้ใกล้อีกนิด... รายละเอียดของงานชิ้นนี้ Shadow Games (2010)
Dal Yi, even the palace people seem to appreciate your craftsmanship now.ตอนนี้แม้แต่คนในวังหลวงยังชื่นชมงานฝีมือของเจ้า The Duo (2011)
Exquisite craftsmanship.ฝีมือต่อเรือเยี่ยม 7:15 A.M. (2012)
The craftsmanship is... Is remarkable.ฝีมือน่าทึ่งมาก What Happened to Frederick (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
craftsmanshipThat quilt is really quite a piece of work with all its fine craftsmanship.
craftsmanshipThe quality of craftsmanship in this clock company is unsurpassed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิลปการ[N] craftsmanship, See also: artistry, Syn. การช่างฝีมือ, การช่าง, ศิลปกิจ
การช่าง[N] craftsmanship, See also: workmanship, technique, artistry, Example: พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหันมาส่งเสริมศิลปะการช่างสมัยใหม่โดยตั้งโรงเรียนเพาะช่างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2456
หัตถศิลป์[N] craftsmanship, Example: กองหัตถศิลป์เป็นผู้ปั้นหุ่นพระพุทธปฏิมา, Thai definition: การช่างทำด้วยฝีมือ
หัตถศิลป์[N] craftsmanship, Syn. งานฝีมือ, Example: กองหัตถศิลป์เป็นผู้ปั้นหุ่นพระพุทธปฏิมา, Thai definition: การช่างทำด้วยฝีมือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝีมือ[n.] (fīmeū) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; proficiency ; knack   FR: adresse [f] ; habileté [f] ; maîtrise [f] ; exécution [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRAFTSMANSHIP    K R AE1 F T S M AH0 N SH IH2 P
CRAFTSMANSHIP    K R AE1 F S M AH0 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
craftsmanship    (n) krˈaːftmənʃɪp (k r aa1 f t m @ n sh i p)

Japanese-English: EDICT Dictionary
細工[さいく, saiku] (n,vs) work; craftsmanship; tactics; trick; (P) [Add to Longdo]
出来[でき, deki] (n) (1) workmanship; craftsmanship; execution; finish; (2) grades; results; score; record; (3) quality (e.g. of a crop); (4) dealings; transactions; (P) [Add to Longdo]
職人技[しょくにんわざ, shokuninwaza] (n) (1) craftsmanship; (adj-no) (2) artisanal [Add to Longdo]
物作り;物造り[ものづくり;ものつくり, monodukuri ; monotsukuri] (n) (1) manufacturing; craftsmanship; making things by hand; (2) making New-Year's decorations; (3) preparing fields; farming; farmer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Craftsmanship \Crafts"man*ship\, n.
   The work of a craftsman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 craftsmanship
   n 1: skill in an occupation or trade [syn: {craft},
      {craftsmanship}, {workmanship}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top