ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

couper

K UW1 ER0   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -couper-, *couper*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Couper et confit.- หั่นแล้วทำให้ตกผลึก Frank & Lola (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab   FR: couper ; sectionner ; ôter
บั่นเป็นสองท่อน[v. exp.] (ban pen søng thǿn) EN: cut in two   FR: couper en deux
บาด[v.] (bāt) EN: cut ; injure ; wound ; make a cut   FR: couper ; blesser
เฉือน[v.] (cheūoen) EN: slice ; cut ; carve ; slash   FR: couper ; trancher ; entailler
เด็ด[v.] (det) EN: pick ; pluck ; nip off ; take away ; pinch off   FR: cueillir ; couper avec les ongles
ฟัน[v.] (fan) EN: cut ; hack ; slash ; chop ; sever ; hew   FR: sabrer ; couper à grands coups
ฟันต้นไม้[v.] (fan tonmāi) EN: cut down trees   FR: abattre un arbre ; couper un arbre
หั่น[v.] (han) EN: cut ; slice ; shop ; reduce ; cut down ; cut up ; slash   FR: couper ; découper
หั่นฝอย[v. exp.] (han føi) EN: shred ; slice finely   FR: râper ; découper en lanières ; découper finement
หั่นครึ่ง [v. exp.] (han khreung) EN: cut in two ; cut into halves   FR: couper en deux

CMU English Pronouncing Dictionary
COUPER    K UW1 ER0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  couper /kupe/ 
   cut; slice

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top