ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coupe

K UW1 P   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coupe-, *coupe*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coupe(คูพ) n. รถยนต์สองประตูที่สั้นกว่ารถยนต์ธรรมดา,รถเก๋งเล็ก,รถม้าโดยสารสองที่นั่ง
convertible coupen. รถยนต์ชนิดปิดเปิดหลังคาหรือประทุนได้

English-Thai: Nontri Dictionary
coupe(n) รถเก๋งสองประตู

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I bought it for my wife. It's a coupe. I love that car.ฉันซื้อให้เมีย สองประตู ฉันชอบมาก Goodfellas (1990)
No one there to nag you,and you don't even glance at the coupes.ไม่มีใครตามบ่นอยู่ข้างๆ แต่ก็ไม่ชายตามองรถหรูเลยสักนิด An Inconvenient Lie (2007)
All of the victims drove red 2-door coupes.เหยื่อทุกคนขับรถเก๋งสองระตูสีแดง Roadkill (2009)
And that has something to do with why he's going after red coupes?แล้วมันก็เกี่ยวกับการที่เขาตามล่ารถเก๋ง 2 ประตูสีแดงด้วยใช่ไหม Roadkill (2009)
Though only owners of red coupes have been targeted at this point,แม้ว่าจนถึงตอนนี้จะมีแต่เจ้าของรถเก๋งสีแดงเท่านั้นที่ตกเป็นเป้าหมาย Roadkill (2009)
It was a red coupe.มันเป็นรถเก๋งสีแดง Roadkill (2009)
A red coupe did cause the accident, and he was driving it.รถเก๋งสีแดงทำให้เกิดอุบัติเหตุจริง และเขาเป็นคนขับมัน Roadkill (2009)
Tonight, I'd like to announce a new charity... the Eva Coupeau foundation.คืนนี้ ฉันต้องการที่จะประกาศการกุศลอันใหม่ มูลนิธิ Eva Coupeau Touch of Eva (2010)
Introducing mademoiselle Eva Coupeau.ผมยินดีที่จะแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับ อีวา คูเปอร์ Touch of Eva (2010)
That little coupe may run the streets around here, but that monster has never seen a set of tail lights.คูเป้นั่น อาจเป็นเจ้าถนนแถวนี้ แต่ ปีศาจนั่นไม่เคยเห็นรถที่ขับตามมา Fast Five (2011)
"Principal Kingsley, your coupe's gone.""อาจารย์ คิงส์ลี่ย์, รถของอาจารย์หายไปแล้ว" Save the Last One (2011)
Coupe, like chicken coop.รถเหมือนจะเป็นเล้าไก่ Save the Last One (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab   FR: couper ; sectionner ; ôter
บั่นเป็นสองท่อน[v. exp.] (ban pen søng thǿn) EN: cut in two   FR: couper en deux
บาด[v.] (bāt) EN: cut ; injure ; wound ; make a cut   FR: couper ; blesser
ชาม[n.] (chām) EN: bowl ; deep dish ; plate ; soup plate   FR: bol [m] ; coupe [f] ; écuelle [f]
เฉือน[v.] (cheūoen) EN: slice ; cut ; carve ; slash   FR: couper ; trancher ; entailler
เด็ด[v.] (det) EN: pick ; pluck ; nip off ; take away ; pinch off   FR: cueillir ; couper avec les ongles
ดอกไม้สด [n. exp.] (døkmāi sot) EN: fresh flower   FR: fleurs coupées [fpl]
ฟัน[v.] (fan) EN: cut ; hack ; slash ; chop ; sever ; hew   FR: sabrer ; couper à grands coups
ฟันต้นไม้[v.] (fan tonmāi) EN: cut down trees   FR: abattre un arbre ; couper un arbre

CMU English Pronouncing Dictionary
COUPE    K UW1 P
COUPER    K UW1 ER0
COUPES    K UW1 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coupe    (n) kˈuːpɛɪ (k uu1 p ei)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クーペ[, ku-pe] (n) coupe (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coup'e \Cou`p['e]"\ (k[=oo]`p[asl]"), n. [F., fr. coup['e], p.
   p. of couper to cut. See {Coppice}.]
   1. The front compartment of a French diligence; also, the
    front compartment (usually for three persons) of a car or
    carriage on British railways.
    [1913 Webster]
 
   2. A four-wheeled enclosed carriage for two persons inside,
    with an outside seat for the driver; -- so called because
    giving the appearance of a larger carriage cut off.
    [1913 Webster]
 
   3. a two-door automobile with front seats and a luggage
    compartment.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coupe
   n 1: a car with two doors and front seats and a luggage
      compartment

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 coupe /kup/ 
  goblet

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top