ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cortege

K AO0 R T EH1 ZH   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cortege-, *cortege*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cortege[N] ขบวนแห่ศพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cortege(คอร์'ทิจฺ) n. ขบวน,ขบวนแห่,ขบวนแห่ศพ,ขบวนผู้ติดตาม, Syn. retinue

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which is why the presence of one in your cortege might help ensure your display.Which is why the presence of one in your cortege might help ensure your display. Anna and the King (1999)
Lincoln's funeral cortege departed the White House, progressed along Pennsylvania Avenue to the Capitol.ขบวนศพของลินคอล์นออกจากทำเนียบขาว... ไปตามเพนซิลวาเนีย อเวนิว สู่อาคารรัฐสภา Jackie (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระบวนแห่[N] procession, See also: cortege, parade, contingents of marchers, Syn. ขบวนแห่, Example: กระบวนแห่นาคยาวเต็มถนนจนการจราจรติดขัด, Count unit: กระบวน, ขบวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขบวน[n.] (khabūan) EN: caravan ; train ; procession ; series ; procession; line ; convoy ; row   FR: colonne [f] ; cortège [m] ; défilé [m] ; procession [f] ; caravane [f] ; convoi [m] ; file [f] ; train [m]
ขบวน[X] (khabūan) EN: [classifier : processions ; convoys ; trains]   FR: [classificateur : processions, cortèges ; convois ; trains]
ขบวนแห่[n.] (khabūanhaē) EN: procession ; parade ; cortege ; cavalcade   FR: procession [f]
ขบวนแห่ศพ[n. exp.] (khabūanhaē sop) EN: funeral procession   FR: cortège funèbre [m]
กระบวน[n.] (krabūan) EN: procession ; parade ; cavalcade ; caravan   FR: défilé [m] ; procession [f[ ; cortège [m]
กระบวนแห่[n.] (krabūanhaē) EN: procession ; cortege ; parade ; contingents of marchers   

CMU English Pronouncing Dictionary
CORTEGE K AO0 R T EH1 ZH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cortege (n) kˈɔːtˈɛɪʒ (k oo1 t ei1 zh)
corteges (n) kˈɔːtˈɛɪʒɪz (k oo1 t ei1 zh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
儀仗[ぎじょう, gijou] (n) cortege; guard [Add to Longdo]
鹵簿[ろぼ, robo] (n) Imperial cortege (procession) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cortege \cortege\, Cort'ege \Cor`t['e]ge"\(k[^o]r`t[asl]zh"), n.
   [F., fr. It. corteggio train, fr. corte court. See {Court}.]
   A train of attendants; a group following and attending to
   some important person.
 
   Syn: retinue, suite, entourage.
     [1913 Webster WordNet 1.5]
 
   2. a procession, especially a funeral procession following
    the casket carrying a dead person.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cortege
   n 1: a funeral procession
   2: the group following and attending to some important person
     [syn: {cortege}, {retinue}, {suite}, {entourage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top