Search result for

corrales

(74 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corrales-, *corrales*, corrale
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา corrales มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *corrales*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corral[N] คอกสัตว์, Syn. cattle pen, cow pen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corral(คะแรล') {corraled,corraling,corrals} n. คอก,เพนียด,เล้า,กรง. vt. ใส่ไว้ในคอก (เพนียด/เล้า/กรง) ,จับกุม

English-Thai: Nontri Dictionary
corral(vt) ใส่คอก,ล้อม,ขังกรง,ใส่กรง,ใส่เล้า,จับกุม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tomorrow morning, we're going inside that corral, and we ain't comin' out... till every one of those rotten piles of garbage has been wasted.พรุ่งนี้เช้า เราจะเข้าไปข้างในนั้น และจะไม่ออกมา จนกว่าผีดิบทั้งหมด จะถูกกำจัด Day of the Dead (1985)
If I tell him the meeting's on... you'll have to go to the top of Beachwood Canyon... and there's a corral up there where he'll be.ถ้าฉันบอกเขาว่า คุณตกลงที่จะพบเขา คุณจะต้องขึ้นไปที่ยอด ของ บีชวู๊ด แคนย่อน มีคอกม้าอยู่อันหนึ่งบนนั้น และเขาจะอยู่ที่นั่น Mulholland Dr. (2001)
The cops wanna corral all the guests together and check 'em out one by one.ตำรวจกำลังเรียกแขกทั้งหมด มาตรวจสอบทีละคนครับ The Bourne Supremacy (2004)
Clyde, you want to take them over to meet Richard corral?ไคลด์, คุณอยากพาพวกเขาไปพบกับ ริชาร์ด คอร์เรลไหม? Rite of Passage (2010)
Mr. corral, we understand your hesitation, but we aren't here about immigration, we're here about murder.คุณคอร์เรล เราเข้าใจว่าคงคุณระแวง แต่เราไม่ได้มาตรวจคนเข้าเมือง เรามาที่นี่เกี่ยวกับการฆาตกรรม Rite of Passage (2010)
I called that advocate, Richard corral.ฉันโทรหาทนายคนนั้น ริชาร์ด คอร์รัล Rite of Passage (2010)
Not shooting up the streets like it's the O.K. Corral.ไม่ใช่ไล่ยิงกันในถนนอย่างกับหนังคาวบอย Guts (2010)
And the last thing we want is a gunfight at the OK Corral.คงไม่ิอยากดวลปืนกัน แบบที่โอเค คอเรลหรอก Wild Bill (2011)
So, imagine this corral is our Universe.ดังนั้นคิดคอกนี้เป็นจักรวาลของเรา Is There an Edge to the Universe? (2011)
There will be repeats of this corral ad infinitum, giving an illusion that we live in an infinite space.จะมีการซ้ำไม่มีที่สิ้นสุดคอกนี้ ให้ภาพลวงตาว่าเราอยู่ในอวกาศที่ ไม่มีที่สิ้นสุด Is There an Edge to the Universe? (2011)
But if this corral were just 30 light-years across, when I look out there,แต่ถ้าคอกนี้มีเพียง 30 ปีแสงข้าม เมื่อฉันมองออกมี Is There an Edge to the Universe? (2011)
They're all over the place. There's no corralling them.พวกมันมากันเต็มไปหมด\ ไม่มีรั้วกั้นพวกมันไว้เลย Beside the Dying Fire (2012)
During an earthquake horses get restless, burst out of their corrals.ตอนแผ่นดินไหวม้า ก็วิ่งพรวดพราดออกจากคอก Lachlan's Gambit (2012)
Eventually, Attack Stig was corralled into James's Roewe.ในที่สุด สติกจอมตี ก็ขับรถโรวีของเจมส์ Episode #18.2 (2012)
And once we have them corralled,และเมื่อพวกเขามาอยู่รวมกัน Legacy (2012)
Mike, I'm gonna be busy with the Marines, so you're in charge of corralling the bickermans at dinner.ไมค์ ฉันกำลังยุ่งกับการต้อนรับนาวิกฯ ดังนั้น คุณรับหน้าที่ ไม่ให้พ่อแม่ทะเลาะกันบนโต๊ะอาหาร Thanksgiving IV (2012)
We're at the Corrales Regional Medical Center in Buttfuck, New Mexico.caroulus ศูนย์กลางของภูมิภาคท​​างการแพทย ในช่วงกลางของ แต่ไอ้นิวเม็กซิโก ทำไม? We're the Millers (2013)
And I was clear again when you approached me the following year and clear again when you approached me every annum for the subsequent 18 years, and quite honestly, I feel corralled.เมื่อคุณเข้ามาหาฉัน เมื่อปีก่อน และให้แจ่มแจ้งที่สุดเมื่อคุณเข้ามาหาฉันทุกๆปี ภายหลังจากผ่านมาถึง 18 ปี Saving Mr. Banks (2013)
Then we need to get our horse into their corral.จากนั้นเราก็จะต้องได้รับของเรา ม้าเป็นของคอก The Art of the Steal (2013)
Ultrasonic emitter... a smaller version of what we use to corral werewolves.ตัวปล่อยความถี่เหนือเสียง... เป็นแบบขนาดเล็กแบบเดียวกับสิ่งที่เรา ใช้จับพวกมนุษย์หมาป่า Alpha Pact (2013)
Fortunately, most of this cosmic shrapnel gets trapped in the Van Allen belts, donut-shaped zones of charged particles corralled by our magnetic shield.โชคดีที่ส่วนใหญ่ของกระสุน จักรวาลนี้ได้รับการติดกับดัก ในเข็มขัดแวนอัลเลน, โซนโดนัทรูป อนุภาคที่มีประจุของ คอกโดยโล่แม่เหล็กของเรา The Electric Boy (2014)
Last time I come through Tombstone... big excitement there was the roller rink they laid out over the OK Corral.Als ich das letzte Mal durch Tombstone kam... wurde mit viel Aufhebens eine Rollschuhbahn am OK Corral gebaut. Cat Ballou (1965)
A good pistol used to be worth more than money in the bank. When Doc Holliday of the OK Corral died, there was a real massacre of people trying to get hold of his gun.Als Doc Holliday damals am OK Corral starb, gab es ein Blutbad beim Streit um seinen Revolver. Day of Anger (1967)
Stayed with the Corralls about five years ago, ain't that right?Er wohnte vor etwa 5 Jahren bei den Corralls, richtig? Blue (1968)
This isn't the OK Corral around here.Das ist nicht die Schießerei am OK CorralCoogan's Bluff (1968)
And if this is indeed some sort of a replay of history, the Earps will kill the Clantons at the O.K. Corral at 5:00 this afternoon.Und wenn dies wirklich eine Wiederholung der Geschichte ist, werden die Earps die Clantons heute Nachmittag um 5 am OK Corral töten. Spectre of the Gun (1968)
Well, we're not going to be at the O.K. Corral at 5:00 this afternoon.Dann sind wir heute Nachmittag um 5 nicht am OK CorralSpectre of the Gun (1968)
William Claiborne, that's right.- Aber überlebte William Claiborne nicht den Kampf am OK CorralSpectre of the Gun (1968)
Get down to the O.K. Corral, keep out of sight.Verstecken Sie sich am OK CorralSpectre of the Gun (1968)
And it's all gonna end at the O.K. Corral.Es wird alles am OK Corral sein Ende nehmen. Spectre of the Gun (1968)
One of the first of the cheese westerns-- To be later followed by gunfight at gruyere corral Ilchester '73SCHON WIEDER ...ist einer der ersten Käse-Western... dem später Käse-Western wie Schießerei am Gruyère-Corral... Salad Days (1972)
Gun smoke at the O.K. Corral.Das Duell am OK CorralSilver Streak (1976)
- There was the Latin Quarter...- Da gab es das Corral, das Latin Quarter... Broadway Danny Rose (1984)
Lisa Corrales led the fight that put President Sosa in power.Lisa Corrales brachte Präsident Sosa an die Macht Knight Flight to Freedom (1986)
According to this communiqué... you will find Miss Corrales at the State Television Station... making a broadcast against the takeover.Nach dieser Verlautbarung findet ihr Miss Corrales in der staatlichen Fernsehstation, wo sie eine Rede gegen den Putsch hält. Knight Flight to Freedom (1986)
Tell them you never heard of Lisa Corrales.- Sag ihnen, du kennst Lisa Corrales nicht. Knight Flight to Freedom (1986)
The same vehicle rescued Lisa Corrales at the television station.- Dasselbe Fahrzeug rettete auch Lisa Corrales. Knight Flight to Freedom (1986)
They want Lisa Corrales.- Sie wollen Lisa Corrales. Knight Flight to Freedom (1986)
Lisa Corrales has been spotted in a black T-Top on the river road.Lisa Corrales ist in einem Trans Am auf der Flussstraße gesehen worden. Knight Flight to Freedom (1986)
I repeat, Lisa Corrales has been identified as a passenger...Ich wiederhole: Lisa Corrales wurde erkannt. Knight Flight to Freedom (1986)
What is this, the gunfight at the OK Corral?Was ist das? Die Schießerei am OK CorralTough Guys (1986)
Come on! When we were up at the corral, he was there one night. You know when we were all there.Als wir im Corral waren, war er eines Abends da. Tin Men (1987)
Well, don't you recognize him from the corral?Erkennst du ihn vom CorralTin Men (1987)
The other night at the corral club, I turned down a dance.Neulich im Corral Club hab ich einer einen Korb gegeben. Tin Men (1987)
Turn it down and offer it to Corral.Lehnen Sie es ab. Geben Sie es CorralWalker (1987)
General Ponciano Corral.General Ponciano CorralWalker (1987)
I want you to arrest Corral.Verhaften Sie CorralWalker (1987)
In particular, he determined to keep watch on president Corral.Er behielt vor allem Präsident Corral im Auge. Walker (1987)
Corral was found guilty of treason and sentenced to die.Corral wurde wegen Hochverrats zum Tode verurteilt. Walker (1987)
General Walker, Corral is like a father to these people.General Walker, Corral ist wie ein Vater für diese Menschen. Walker (1987)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอก[N] stable, See also: stall, pen, fold (sheep), coop (duck, cock), sty (pig), corral (elephant, horse, cattle), Syn. เล้า, Example: เด็กชายกำลังมองฝูงเป็ด ฝูงวัวซึ่งกำลังเดินกลับเข้าคอกเป็นทิวแถว, Count unit: คอก, Thai definition: ที่ล้อมขังสัตว์บางชนิด
เล้า[N] stable, See also: stall, pen, fold (sheep), coop (duck, cock), sty (pig), corral (elephant, horse, cattle), Syn. คอก, Ant. เล้า, Example: เสียงไอ้โต้งโก่งคอขันขันเจื้อยแจ้วอยู่ในเล้า, Thai definition: คอกสำหรับให้สัตว์เช่นเป็ดและหมูอยู่
เพนียด[N] corral, See also: elephant corral, Example: พระองค์และพระโอรสเข้าไปในเพนียดพร้อมกัน, Count unit: เพนียด, Thai definition: วงล้อมทำเป็นคอกสำหรับคล้องช้าง, Notes: (เขมร)
วงพาด[N] a small elephant corral attached to the large one, Count unit: วง, Thai definition: รั้วสี่เหลี่ยมภายในเพนียด ใช้ล้อมช้าง ทำด้วยซุงเป็นต้นๆ ปักเรียงรายเว้นระยะพอให้คนลอดเข้าออกได้ มีไม้ตีพาดเสาเหล่านั้นให้ยึดติดกันโดยรอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอก[n.] (khøk) EN: pen ; shed ; enclosure ; stall ; sty ; stable ; coop ; corral   FR: enclos [m] ; abri [m] ; enceinte [f] ; étable [f] ; porcherie [f] ; corral [m] ; box [m]
เล้า[n.] (lao) EN: stable ; stall ; pen ; fold (sheep) ; coop (duck, cock) ; sty (pig) ; corral (elephant, horse, cattle)   FR: enclos [m] ; étable [f] ; porcherie [f] ; corral [m]
วงพาด[n.] (wongphāt) EN: small elephant corral attached to the large one   

CMU English Pronouncing Dictionary
CORRAL    K ER0 AE1 L
CORRALES    K ER0 AA1 L EH0 S
CORRALLED    K ER0 AE1 L D
CORRALLING    K ER0 AE1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corral    (v) (k @1 r aa1 l)
corrals    (v) (k @1 r aa1 l z)
corralled    (v) (k @1 r aa1 l d)
corralling    (v) (k @1 r aa1 l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Korral {m}; Pferch {m}corral [Add to Longdo]
einsperren | einsperrendto corral | corralling [Add to Longdo]
einzäunento corral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
囲い込む[かこいこむ, kakoikomu] (v5m) to enclose; to impound; to cut off; to corral [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top