ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corral

K ER0 AE1 L   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corral-, *corral*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
corral[N] คอกสัตว์, Syn. cattle pen, cow pen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corral(คะแรล') {corraled,corraling,corrals} n. คอก,เพนียด,เล้า,กรง. vt. ใส่ไว้ในคอก (เพนียด/เล้า/กรง) ,จับกุม

English-Thai: Nontri Dictionary
corral(vt) ใส่คอก,ล้อม,ขังกรง,ใส่กรง,ใส่เล้า,จับกุม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tomorrow morning, we're going inside that corral, and we ain't comin' out... till every one of those rotten piles of garbage has been wasted.พรุ่งนี้เช้า เราจะเข้าไปข้างในนั้น และจะไม่ออกมา จนกว่าผีดิบทั้งหมด จะถูกกำจัด Day of the Dead (1985)
If I tell him the meeting's on... you'll have to go to the top of Beachwood Canyon... and there's a corral up there where he'll be.ถ้าฉันบอกเขาว่า คุณตกลงที่จะพบเขา คุณจะต้องขึ้นไปที่ยอด ของ บีชวู๊ด แคนย่อน มีคอกม้าอยู่อันหนึ่งบนนั้น และเขาจะอยู่ที่นั่น Mulholland Dr. (2001)
The cops wanna corral all the guests together and check 'em out one by one.ตำรวจกำลังเรียกแขกทั้งหมด มาตรวจสอบทีละคนครับ The Bourne Supremacy (2004)
Clyde, you want to take them over to meet Richard corral?ไคลด์, คุณอยากพาพวกเขาไปพบกับ ริชาร์ด คอร์เรลไหม? Rite of Passage (2010)
Mr. corral, we understand your hesitation, but we aren't here about immigration, we're here about murder.คุณคอร์เรล เราเข้าใจว่าคงคุณระแวง แต่เราไม่ได้มาตรวจคนเข้าเมือง เรามาที่นี่เกี่ยวกับการฆาตกรรม Rite of Passage (2010)
I called that advocate, Richard corral.ฉันโทรหาทนายคนนั้น ริชาร์ด คอร์รัล Rite of Passage (2010)
Not shooting up the streets like it's the O.K. Corral.ไม่ใช่ไล่ยิงกันในถนนอย่างกับหนังคาวบอย Guts (2010)
And the last thing we want is a gunfight at the OK Corral.คงไม่ิอยากดวลปืนกัน แบบที่โอเค คอเรลหรอก Wild Bill (2011)
So, imagine this corral is our Universe.ดังนั้นคิดคอกนี้เป็นจักรวาลของเรา Is There an Edge to the Universe? (2011)
There will be repeats of this corral ad infinitum, giving an illusion that we live in an infinite space.จะมีการซ้ำไม่มีที่สิ้นสุดคอกนี้ ให้ภาพลวงตาว่าเราอยู่ในอวกาศที่ ไม่มีที่สิ้นสุด Is There an Edge to the Universe? (2011)
But if this corral were just 30 light-years across, when I look out there,แต่ถ้าคอกนี้มีเพียง 30 ปีแสงข้าม เมื่อฉันมองออกมี Is There an Edge to the Universe? (2011)
They're all over the place. There's no corralling them.พวกมันมากันเต็มไปหมด\ ไม่มีรั้วกั้นพวกมันไว้เลย Beside the Dying Fire (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพนียด[N] corral, See also: elephant corral, Example: พระองค์และพระโอรสเข้าไปในเพนียดพร้อมกัน, Count unit: เพนียด, Thai definition: วงล้อมทำเป็นคอกสำหรับคล้องช้าง, Notes: (เขมร)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอก[n.] (khøk) EN: pen ; shed ; enclosure ; stall ; sty ; stable ; coop ; corral   FR: enclos [m] ; abri [m] ; enceinte [f] ; étable [f] ; porcherie [f] ; corral [m] ; box [m]
เล้า[n.] (lao) EN: stable ; stall ; pen ; fold (sheep) ; coop (duck, cock) ; sty (pig) ; corral (elephant, horse, cattle)   FR: enclos [m] ; étable [f] ; porcherie [f] ; corral [m]
วงพาด[n.] (wongphāt) EN: small elephant corral attached to the large one   

CMU English Pronouncing Dictionary
CORRAL    K ER0 AE1 L
CORRALES    K ER0 AA1 L EH0 S
CORRALLED    K ER0 AE1 L D
CORRALLING    K ER0 AE1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corral    (v) kˈərˈaːl (k @1 r aa1 l)
corrals    (v) kˈərˈaːlz (k @1 r aa1 l z)
corralled    (v) kˈərˈaːld (k @1 r aa1 l d)
corralling    (v) kˈərˈaːlɪŋ (k @1 r aa1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
囲い込む[かこいこむ, kakoikomu] (v5m) to enclose; to impound; to cut off; to corral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corral \Cor*ral"\ (k?r-r?l"; Sp. k?r-r?l"), n. [Sp., a yard, a
   yard for cattle, fr. corro a circle or ring, fr. L. currere
   to run. Cf. {Kraal}.]
   A pen for animals; esp., an inclosure made with wagons, by
   emigrants in the vicinity of hostile Indians, as a place of
   security for horses, cattle, etc.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corral \Cor*ral"\, v. t. [imp. & p. p. {Corraled} (-r?ld" or
   -r?ld"); p. pr. & vb. n. {Corralling}.]
   To surround and inclose; to coop up; to put into an inclosed
   space; -- primarily used with reference to securing horses
   and cattle in an inclosure of wagons while traversing the
   plains, but in the Southwestern United States now
   colloquially applied to the capturing, securing, or penning
   of anything. --Bartlett.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corral
   n 1: a pen for cattle [syn: {cow pen}, {cattle pen}, {corral}]
   v 1: enclose in a corral; "corral the horses"
   2: arrange wagons so that they form a corral
   3: collect or gather; "corralling votes for an election"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top