Search result for

conviction

(57 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conviction-, *conviction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conviction[N] การพิสูจน์ว่ากระทำผิด
conviction[N] ความเชื่อมั่น, See also: ความเชื่ออย่างแรงกล้า, Syn. article of faith, strong belief

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conviction(คันวิค'เชิน) n. การลงโทษ,การตัดสินว่ากระทำผิด,ภาวะที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นใจ, Syn. faith ###A. unbelief

English-Thai: Nontri Dictionary
conviction(n) ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่น,ความแน่ใจ,การลงโทษ,การตัดสินว่าผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
convictionการพิพากษาลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convictionลงโทษ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Belief is not a matter of choice, but of conviction.สตาร์วอร์ สงครามโคลน 2 ศรัทธา ไม่ใช่ทางเลือก แต่คือความเชื่อมั่่นอย่างแรงกล้า Rising Malevolence (2008)
Even if you blow enough smoke to get convictions out of Surrillo you're gonna set a new record at appeals.ต่อให้พวกคุณเป่ามนต์ จนซอลิโร่ พวกเขาไม่มีทางรอดถึงวันขึ้นศาล และอุทรณ์ The Dark Knight (2008)
And that that team would be led by the most unlikely of white knights, a man with no political convictions whatsoever, a man who, as far as I know, had never even voted once in his life.และทีมงานนั้นก็ควรปล่อย ทั้งหมด ไม่เหมือนอัศวินม้าขาวเลย ผู้ชายที่ไม่เคยมีการยอมรับผิด ทางการเมืองหรืออะไรก็ตาม Frost/Nixon (2008)
The American people need a conviction, pure and simple.คนอเมริกันต้องการพันธะ ที่บริสุทธิ์ใจและชัดเจน Frost/Nixon (2008)
It's very difficult to stand by your convictions when someone who is, like,มันก็ลำบากใจนะ ถ้าจะต้องทำตามคำสาบาน เวลาที่เราอยู่กับคนที่แบบว่า Loyal and True (2008)
I hear a lot of conviction.น้ำเสียงไม่หนักแน่นเลยนะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
When you flip anything, you've just got to have the courage of your convictions.เวลาคุณจะกลับอะไร คุณจะต้องมีความกล้าและเชื่อมั่น Julie & Julia (2009)
We don't dispute that, but my client has no prior felony drug convictions.เราไม่คัดค้าน แต่ลูกความฉันไม่เคยถูกจับข้อหายาเสพติดมาก่อน New York Sucks (2009)
So you didn't want to jeapordize your 95 conviction rate.คุณก็เลยไม่อยากทำให้เสียสถิติ - ตัดสินโทษได้ 95% ของคุณ Law Abiding Citizen (2009)
But I just wanna know that I gave up those things for more than just a high conviction rate.แต่ฉันแค่ต้องการจะรู้ว่าที่ฉันต้องยอมแพ้ให้กับสิ่งเหล่านั้น เพื่อความเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่านี้ Law Abiding Citizen (2009)
Have you got enough for a conviction?นายมีข้อมูลพอจะใช้เป็นข้อกล่าวหาหรือยัง The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
My conviction wasn't a point of pride for you?การพิสูจน์ว่าผมทำผิดได้ ไม่ได้เป็นความภาคภูมิใจของคุณหรอกเหรอ? Bound (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
convictionFlying with conviction.
convictionHis words carry little conviction.
convictionI have a strong conviction that our judgement was right.
convictionIt is hard to live up to your convictions.
convictionIt is our national conviction that politics is a dirty and dishonest pursuit.
convictionNothing could sway his conviction.
convictionShe always stands up for her convictions.
convictionThe inmate was doing time for a burglary conviction.
convictionWhat I looked up to in Shota was not his 'strength'. It was his heroic courage to put his life on the line to carry out his convictions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิฐิ[N] conviction, See also: pride, stubbornness, obstinacy, Syn. ความถือดี, ความเย่อหยิ่ง, ความทระนง, ความอวดดื้อถือดี, Example: เขาเป็นคนแข็งกร้าว ไม่ยอมลดทิฐิของตน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การโน้มน้าว[N] influence, See also: conviction, persuasion, inducement, Syn. การชักจูง, Example: สิ่งที่ผู้วางโปรแกรมการอบรมพึงระลึกไว้ คือ การโน้มน้าวจิตใจให้ผู้ใช้ระบบมีความเต็มใจที่จะยอมใช้ระบบใหม่, Thai definition: การชักชวนให้เห็นดีเห็นงามหรือให้โอนอ่อนตาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มติ[n.] (mati) EN: opinion ; view ; sense   FR: opinion [f] ; conviction [f] ; point de vue [m]
โทษฐาน...[n. exp.] (thōt thān …) EN: conviction for …   
โทษฐานฉ้อโกง[n. exp.] (thōt thān chøkōng) EN: conviction for fraud   
โทษฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา[n. exp.] (thōt thān khā khon tāi dōi jēttanā) EN: conviction for homicid   
โทษฐานข่มขืนกระทำชำเรา[n. exp.] (thōt thān khomkheūn krathamchamrao) EN: conviction for rape   
โทษฐานลักทรัพย์[n. exp.] (thōt thān lak sap) EN: conviction for larceny   
โทษฐานหมิ่นประมาท[n. exp.] (thōt thān minpramāt) EN: conviction for slander   
โทษฐานปล้นทรัพย์[n. exp.] (thōt thān plon sap) EN: conviction for robbery   
อุปาทาน[n.] (upāthān) EN: conviction ; prejudice ; bias ; partiality ; preconceived notion ; fixed idea   FR: préjugé [m] ; idée préconçue [f] ; conviction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONVICTION    K AH0 N V IH1 K SH AH0 N
CONVICTIONS    K AH0 N V IH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conviction    (n) (k @1 n v i1 k sh @ n)
convictions    (n) (k @1 n v i1 k sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überzeugung {f} | etw. in der Überzeugung tun, dass ...conviction | to do it in the conviction that ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
確信[かくしん, kakushin] (n,vs) conviction; belief; confidence; (P) [Add to Longdo]
刑余[けいよ, keiyo] (n) previous conviction [Add to Longdo]
所信[しょしん, shoshin] (n) belief; conviction; opinion; (P) [Add to Longdo]
信念[しんねん, shinnen] (n,vs,adj-no) belief; faith; conviction; (P) [Add to Longdo]
心証[しんしょう, shinshou] (n) (1) impression; (2) strong belief; conviction [Add to Longdo]
心情倫理[しんじょうりんり, shinjourinri] (n) ethics of conviction [Add to Longdo]
積もり(P);積り[つもり, tsumori] (n) (1) (uk) intention; plan; (2) conviction; belief; (P) [Add to Longdo]
前科[ぜんか, zenka] (n) previous conviction; criminal record; previous offense; previous offence [Add to Longdo]
前罪[ぜんざい, zenzai] (n) (See 前科) previous conviction [Add to Longdo]
断獄[だんごく, dangoku] (n,vs) (1) (obsc) trying of a crime; conviction; (2) condemnation to death by beheading [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悔罪[huǐ zuì, ㄏㄨㄟˇ ㄗㄨㄟˋ, ] conviction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conviction \Con*vic"tion\ (k[o^]n*v[i^]k"sh[u^]n), n. [L.
   convictio proof: cf. F. conviction conviction (in sense 3 &
   4). See {Convict}, {Convince}.]
   1. The act of convicting; the act of proving, finding, or
    adjudging, guilty of an offense.
    [1913 Webster]
 
       The greater certainty of conviction and the greater
       certainty of punishment.       --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A judgment of condemnation entered by a court having
    jurisdiction; the act or process of finding guilty, or the
    state of being found guilty of any crime by a legal
    tribunal.
    [1913 Webster]
 
       Conviction may accrue two ways.    --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of convincing of error, or of compelling the
    admission of a truth; confutation.
    [1913 Webster]
 
       For all his tedious talk is but vain boast,
       Or subtle shifts conviction to evade. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. The state of being convinced or convicted; strong
    persuasion or belief; especially, the state of being
    convicted of sin, or by one's conscience.
    [1913 Webster]
 
       To call good evil, and evil good, against the
       conviction of their own consciences. --Swift.
    [1913 Webster]
 
       And did you presently fall under the power of this
       conviction?              --Bunyan.
 
   Syn: {Conviction}; {persuasion}.
 
   Usage: Conviction respects soley matters of belief or faith;
      persuasion respects matters of belief or practice.
      Conviction respects our most important duties;
      persuasion is frequently applied to matters of
      indifference. --Crabb. -- Conviction is the result of
      the [operation of the] understanding; persuasion, of
      the will. Conviction is a necessity of the mind,
      persuasion an acquiescence of the inclination. --C. J.
      Smith. -- Persuasion often induces men to act in
      opposition to their conviction of duty.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conviction
   n 1: an unshakable belief in something without need for proof or
      evidence [syn: {conviction}, {strong belief}, {article of
      faith}]
   2: (criminal law) a final judgment of guilty in a criminal case
     and the punishment that is imposed; "the conviction came as
     no surprise" [syn: {conviction}, {judgment of conviction},
     {condemnation}, {sentence}] [ant: {acquittal}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 conviction [kõviksjõ]
   belief; conviction
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top