ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

convergent

K AH0 N V ER1 JH AH0 N T   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -convergent-, *convergent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convergent[ADJ] ซึ่งมาบรรจบกัน, Syn. converging, meeting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
convergent(คันเวอ'เจินทฺ) adj. ซึ่งบรรจบกันที่จุดหนึ่งหรือเส้นหนึ่ง,ซึ่งเบนเข้าหากัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
convergentลู่เข้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
convergent evolutionวิวัฒนาการเบนเข้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
convergent evolutionการวิวัฒนาการเข้าหากัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
convergent nozzle; divergent nozzle; venturi nozzleหัวตัดเวนจูริ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
convergent sequenceลำดับลู่เข้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
convergent seriesอนุกรมลู่เข้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
convergent strabismus; cross-eye; strabismus, internalตาเหล่เข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
convergent sequenceลำดับลู่เข้า, ลำดับอนันต์ที่มีลิมิต  เช่น 1, 1/2, 1/3,..., 1/n,....เป็นลำดับคอนเวอร์เจนต์มีลิมิตเท่ากับ 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
convergent seriesอนุกรมลู่เข้า, อนุกรมอนันต์ที่สามารถหาผลบวกได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
convergent evolution (n) การวิวัฒนาการแบบเข้าหากัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's indicating a convergent evolution, or perhaps a common ancestry and the implications of that are staggering.บ่บอกถึงวิวัฒนาการ เราอาจมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน และความหมายนี้เป็นอะไรที่น่าทึ่ง Green Lantern (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลนส์ตีบแสง[N] convex lens, See also: convergent lens, Syn. เลนส์นูน, Count unit: เลนส์, อัน, Thai definition: เลนส์ที่มีพื้นหน้าโค้งนูน ตรงกลางหนามากกว่าตอนริม มีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ลู่เข้า
เลนส์นูน[N] convex lens, See also: convergent lens, Syn. เลนส์ตีบแสง, Example: เลนส์นูนใช้สำหรับคนสายตายาว, Count unit: เลนส์, อัน, Thai definition: เลนส์ที่มีพื้นหน้าโค้งนูน ตรงกลางหนามากกว่าตอนริม มีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ลู่เข้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกรมคอนเวอร์เจนต์ [n. exp.] (anukrom khønwoējēn) EN: convergent series   
ความคิดที่เฉียบแหลม[n. exp.] (khwāmkhit thī chīeplaēm) EN: convergent thinking   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONVERGENT    K AH0 N V ER1 JH AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
convergent    (j) kˈənvˈɜːʴʤənt (k @1 n v @@1 jh @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
寄り目[よりめ, yorime] (n) crossed eyes; convergent strabismus [Add to Longdo]
収束級数[しゅうそくきゅうすう, shuusokukyuusuu] (n) {math} convergent series [Add to Longdo]
収斂進化[しゅうれんしんか, shuurenshinka] (n) convergent evolution [Add to Longdo]
内斜視[ないしゃし, naishashi] (n) (See 外斜視) cross-eyed; convergent strabismus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nonparallel \nonparallel\ adj.
   1. not parallel; -- of lines or linear objects. Opposite of
    {parallel}. [Narrower terms: {bias, catacorner,
    cata-cornered, catercorner, cater-cornered, catty-corner,
    catty-cornered, diagonal, kitty-corner, kitty-cornered,
    oblique, skew, skewed, slanted ; {crossed, decussate,
    intersectant, intersecting}; {cross-grained ; {diagonal};
    {orthogonal, orthographic, rectangular, right-angled ;
    {right, perpendicular}; {angled ; {convergent}] Also See:
    {convergent}, {divergent}, {diverging}.
    [WordNet 1.5]
 
   2. (Computers) Not using parallel processing; -- of
    computers. [Narrower terms: {serial}] PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Convergent \Con*ver"gent\, a. [Cf. F. convergent.]
   tending to one point of focus; tending to approach each
   other; converging.
   [1913 Webster]
 
      As many rays of light, as conveniently can be let in,
      and made convergent.           --Boyle.
   [1913 Webster]
 
      The vast dome of its cathedral . . . directing its
      convergent curves to heaven.       --Hallam.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 convergent
   adj 1: tending to come together from different directions [ant:
       {divergent}, {diverging}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top