Search result for

controversial

(37 entries)
(0.0074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -controversial-, *controversial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
controversial[ADJ] ซึ่งก่อให้เกิดการโต้แย้ง, See also: เกี่ยวกับการโต้เถียง, Syn. arguable, controvertible, debatable
controversial[ADJ] ซึ่งชอบโต้แย้ง, See also: ซึ่งชอบโต้คารม, ซึ่งชอบสำบัดสำนวน
controversialist[N] คนที่ชอบโต้แย้ง, Syn. disputant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
controversial(คันทระเวอ'เชิล) adj. เกี่ยวกับการโต้เถียง,เกี่ยวกับการขัดแย้ง,, See also: controversialism n. controversialist n., Syn. disputatious

English-Thai: Nontri Dictionary
controversial(adj) ซึ่งแย้งกัน,ที่เถียงกัน,เกี่ยวกับการโต้เถียง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Controversial Issueกรณีโต้แย้ง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
controversial (n)
See also: S. Mike,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A controversial day in politics.วันที่การเมืองมีความเห็นต่างกัน Frost/Nixon (2008)
That's close to 30 hours with the most compelling and controversial politician of our times.รวมกันแล้วก็ร่วม 30 ชั่วโมง กับนักการเมืองที่มีประเด็นและถูกถกเถียง กันอย่างมากในเวลานี้ Frost/Nixon (2008)
Well, they're, uh- They're controversial.พวกเขาขัดแย้งกัน Demonology (2009)
Actually, they lost and--and it was kind of controversial--พวกเขาแพ้ เลยเถียงกันนิดหน่อย Don't Walk on the Grass (2009)
Violent scenes in London today as police clashed with protesters over the controversial new blood-rationing schemes.พร้อมกับผู้ประท้วง ได้เข้ามาโต้เถียง กับนโยบายในการใช้เลือดใหม่ ผู้ประท้วงได้กล่าวว่า นโยบายในการแจกจ่ายเลือดใหม่นี่ Daybreakers (2009)
Now this is following that controversial broadcast...คดีระหว่างประชาชน ของรัฐมิชิแกนกับแจ๊ค เควอร์เกี้ยน You Don't Know Jack (2010)
It's very controversial thank you senator Amadala, is it?มันมีการโต้แย้งกันมาก ขอบคุณ ท่านวุฒิฯ อมิดาล่า ใช่มั้ย? Senate Murders (2010)
Because every time we've talked about unusual animal genitals, you've always had some pretty strong and controversial opinions.เพราะทุกครั้งที่เราพูดถึง อวัยวะเพศที่ผิดปกติของสัตว์ นายมีความเห็นโต้แย้ง ที่แรงกล้าทีเดียว The Wheaton Recurrence (2010)
Kurt... too controversial.ใจร้ายไป เคิร์ท... เถียงมากเกินไป Funeral (2011)
"Professor Casey's controversial book 2LOT's Talesหนังสือโต้แย้ง 2 LOT's Tales โดยศาสตราจารย์เคซี่ย์ Get Gellar (2011)
His work is still controversial, and to convince the skeptics, he needs more data.ผลงานของเขายังคงเป็นที่ถกเถียง กัน และที่จะโน้มน้าวให้คลางแคลงเขา ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม Is There an Edge to the Universe? (2011)
But across the world of cosmology, the reactions to these scientists' controversial work is mixed.แต่ทั่วโลกของจักรวาล, ปฏิกิริยาที่นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ ทำงานขัดแย้ง มีการผสม Is There an Edge to the Universe? (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าถ้อยหมอความ[N] adept at arguing a case as a lawyer, See also: controversialist, argumentative person, Example: ผมเองไม่นึกอยากเป็นเจ้าถ้อยหมอความเท่าไรนัก แต่เรียนเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้เท่านั้นเอง, Thai definition: ผู้มักใช้โวหารพลิกแพลงไปในทางกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อพิพาท[n.] (khøphiphāt) EN: dispute ; argument ; controversy ; controversial point ; disputed point ; matter in dispute ; issue   FR: dispute [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTROVERSIAL    K AA2 N T R AH0 V ER1 SH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
controversial    (j) (k o2 n t r @ v @@1 sh l)
controversially    (a) (k o2 n t r @ v @@1 sh @ l ii)
controversialist    (n) (k o2 n t r @ v @@1 sh @ l i s t)
controversialist    (n) (k o2 n t r @ v @@1 sh @ l i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streitpunkt {m}controversial subject [Add to Longdo]
strittig; umstritten; kontrovers {adj} | strittiger; umstrittener; kontroverser | am strittigsten; am umstrittensten; am kontroversestencontroversial | more controversial | most controversial [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
議論になる[ぎろんになる, gironninaru] (exp,v5r) (1) to get into an argument; to come to discuss; (2) to be controversial (usu. as an adjectival phrase); to be contentious [Add to Longdo]
諸子百家[しょしひゃっか, shoshihyakka] (n) Hundred Schools of Thought; general term for the large number of scholars and controversialists, and their respective schools, that flourished during China's Spring and Autumn period and Warring States period [Add to Longdo]
対決法案[たいけつほうあん, taiketsuhouan] (n) controversial legislation [Add to Longdo]
問題劇[もんだいげき, mondaigeki] (n) controversial or problem play [Add to Longdo]
問題発言[もんだいはつげん, mondaihatsugen] (n) problematical statement; controversial statement [Add to Longdo]
論客[ろんきゃく(P);ろんかく, ronkyaku (P); ronkaku] (n) controversialist; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
争议性[zhēng yì xìng, ㄓㄥ ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] controversial [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Controversial \Con`tro*ver"sial\, a. [Cf. LL. controversialis.]
   Relating to, or consisting of, controversy; disputatious;
   polemical; as, controversial divinity.
   [1913 Webster]
 
      Whole libraries of controversial books. --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 controversial
   adj 1: marked by or capable of arousing controversy; "the issue
       of the death penalty is highly controversial"; "Rushdie's
       controversial book"; "a controversial decision on
       affirmative action" [ant: {noncontroversial},
       {uncontroversial}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top