ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

controller

K AH0 N T R OW1 L ER0   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -controller-, *controller*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
controller[N] ผู้ควบคุม, See also: คนดูแลจัดการ, Syn. control

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
controller(คันโทรล'เลอะ) n. ผู้ตรวจสอบ,ผู้ควบคุม,ผู้ยับยั้ง,เครื่องควบคุม,เครื่องปรับ., See also: controllership n. ดูcontroller

English-Thai: Nontri Dictionary
controller(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้ตรวจตรา,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องควบคุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
controller๑. อุปกรณ์ควบคุม, เครื่องควบคุม, ตัวควบคุม๒. โปรแกรมควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
controllerตัวควบคุม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
controller of propertyผู้ปกครองทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Controller ผู้ควบคุม
ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดของเสียหรืออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการควบคุม บำบัดหรือกำจัดมลพิษอื่นใด ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดสร้างให้มีขึ้นเพื่อการบำบัด น้ำเสีย กำจัดของเสียหรือมลพิษอื่นใดด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายของตน [สิ่งแวดล้อม]
Controller Area Network (Computer network)แคน (ข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Controller, comptrollerผู้ควบคุมบัญชี [การบัญชี]
Controllersเครื่องควบคุมการหายใจ [การแพทย์]
Controllershipการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My sister knew an official in the Controller's officeพี่สาว,น้องสาวของฉันที่รู้ official in สำนักงานของผู้ควบคุม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
All controllers, I need a go-no-go for test initiation. - Mechanical?ควบคุมทั้งหมดฉันต้องไปไม่มี ไปสำหรับการเริ่มต้นการทดสอบ Contact (1997)
Controllers stand by to initiate drop sequence on my mark.ยืนยัน 40% ควบคุมการยืนตาม ลำดับที่จะเริ่มต้นลดลง เครื่องหมายของฉัน Contact (1997)
All controllers stand by to initiate IPV drop sequence.ควบคุมทั้งหมดยืน โดยที่จะเริ่มต้น Contact (1997)
The controller filed charges. Ari was on dispatch. He called me.เจ้าหน้าที่ควบคุมการบินแจ้งข้อหาคุณ แอรีเขาโทรหาผม The Da Vinci Code (2006)
The controller chafes after several hours.กดไม่ยั้งอยู่หลายชั่วโมง Pilot (2007)
Okay. So these are the controllers.เอาล่ะ พวกนี้คือปุ๋มควบคุม Scratches (2009)
[plane engines whirring] [air traffic controller chattering][เครื่องยนต์ทำงาน] [เสียงคุยหอบังคับการบิน] Dream Logic (2009)
The bombshell confirmation out of Oklahoma City today, as the FAA confirmed, it was, indeed, a lone air traffic controller's fateful mistake que el nombre del hombre es Donald Margolis.ยืนยันว่าการระเบิด นอกเขตรัฐโอกลาโฮมาซิตี้วันนี้ เท่าที่ทบวงการบินพลเรือนของสหรัฐอเมริกา ยืนยันตามความเป็นจริง เป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ ควบคุมการจราจรทางอากาศคนหนึ่ง No Más (2010)
Donald Margolis, the air traffic controller criticized for his role in the recent air disaster in which 167 persons died, was rushed to an area hospital early this morning, apparently the victim of a self-inflicted gunshot wound.นายโดนัลด์ มาร์กอร์ เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ ข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเขา ในภัยพิบัติทางอากาศล่าสุด ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 167 ราย Green Light (2010)
We've locked down the air traffic controllersเราได้ควบคุม เจ้าหน้าที่ควบคุมการบิน To Keep Us Safe (2010)
Every single air traffic controllerเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินทุกคน Protect Them from the Truth (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
controllerAir traffic controllers are under severe mental strain.
controllerAn air traffic controller is an extremely high pressure job.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนคุม[N] supervisor, See also: controller, Syn. คนควบคุม, ผู้คุม, ผู้ควบคุม, Example: ถ้าจะให้งานสำเร็จอย่างรวดเร็ว คนคุมต้องเป็นคนที่มีอำนาจสั่งการได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบตามที่กำหนด
ตัวควบคุม[N] controller, Example: ปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการติดต่อสื่อสารข้ามสายโทรศัพท์, Count unit: ตัว, Thai definition: สิ่งที่คอยกำกับดูแลการทำงานให้อยู่ในขอบเขต
ตัวควบคุม[N] controller, Example: ปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการติดต่อสื่อสารข้ามสายโทรศัพท์, Count unit: ตัว, Thai definition: สิ่งที่คอยกำกับดูแลการทำงานให้อยู่ในขอบเขต

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTROLLER    K AH0 N T R OW1 L ER0
CONTROLLERS    K AH0 N T R OW1 L ER0 Z
CONTROLLER'S    K AH0 N T R OW1 L ER0 Z
CONTROLLERS'    K AH0 N T R AA1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
controller    (n) kˈəntrˈoulər (k @1 n t r ou1 l @ r)
controllers    (n) kˈəntrˈouləz (k @1 n t r ou1 l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Controller {m}; Steuerung {f} [techn.] | analoge Steuerung | elektrohydraulische Steuerung {f} | freiprogrammierbare Steuerung | speicherprogrammierbare Steuerung {f} (SPS)controller | analog controller | electro-hydraulic controller | programmable controller | programmable logic controller [Add to Longdo]
Controller {m}; Rechnungsprüfer {m}; Rechnungsprüferin {f}(financial) controller [Add to Longdo]
Regelbaustein {m} | Regelbausteine {pl}controller units | controller units [Add to Longdo]
Reglerabweichung {f}controller offset [Add to Longdo]
Reglerausgangssignal {n}controller output signal [Add to Longdo]
Speicher einer Steuerungcontroller program [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
アナログコントローラ[, anarogukontoro-ra] (n) analog controller [Add to Longdo]
キーボード制御装置[キーボードせいぎょそうち, ki-bo-do seigyosouchi] (n) {comp} keyboard controller [Add to Longdo]
キャッシュコントローラ[, kyasshukontoro-ra] (n) {comp} cache controller [Add to Longdo]
キャビネットモニタコントローラ[, kyabinettomonitakontoro-ra] (n) {comp} cabinet monitoring controller [Add to Longdo]
グラフィックスコントローラ[, gurafikkusukontoro-ra] (n) {comp} Graphics Controller [Add to Longdo]
コントローラー(P);コントローラ[, kontoro-ra-(P); kontoro-ra] (n) controller; (P) [Add to Longdo]
コントローラ番号[コントローラばんごう, kontoro-ra bangou] (n) {comp} controller number [Add to Longdo]
コントローラ保守診断バス[コントローラほしゅしんだんバス, kontoro-ra hoshushindan basu] (n) {comp} controller maintenance and diagnostic bus [Add to Longdo]
ストアコントローラ[, sutoakontoro-ra] (n) {comp} store controller [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
データ交換制御装置[データこうかんせいぎょそうち, de-ta koukanseigyosouchi] DXC, Data Exchange Controller [Add to Longdo]
ディスプレイコントローラ[でいすぷれいこんとろーら, deisupureikontoro-ra] display controller [Add to Longdo]
ネットワークコントローラ[ねっとわーくこんとろーら, nettowa-kukontoro-ra] network controller [Add to Longdo]
階層記憶制御[かいそうきおいくせいぎょ, kaisoukioikuseigyo] HARC, Hierarchical Storage Archive and Retrieve Controller [Add to Longdo]
自動制御装置[じどうせいぎょそうち, jidouseigyosouchi] automatic controller, servo [Add to Longdo]
制御装置[せいぎょそうち, seigyosouchi] controller [Add to Longdo]
総合ディスク制御機構[そうごうディスクせいぎょそうち, sougou deisuku seigyosouchi] IDC, Integrated Disk Controller [Add to Longdo]
入出力制御装置[にゅうしゅつりょくせいぎょそうち, nyuushutsuryokuseigyosouchi] Input-Output Controller, IOC [Add to Longdo]
論理コントローラ[りろんコントローラ, riron kontoro-ra] logical controller [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Controller \Con*trol"ler\, n. [From control, v. t.: cf. F.
   contr[^o]leur.]
   1. One who, or that which, controls or restraines; one who
    has power or authority to regulate or control; one who
    governs.
    [1913 Webster]
 
       The great controller of our fate
       Deigned to be man, and lived in low estate.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. An officer appointed to keep a counter register of
    accounts, or to examine, rectify, or verify accounts.
    [More commonly written {controller}.]
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) An iron block, usually bolted to a ship's deck,
    for controlling the running out of a chain cable. The
    links of the cable tend to drop into hollows in the block,
    and thus hold fast until disengaged.
    [1913 Webster]
 
   4. (Elec.) Any electric device for controlling a circuit or
    system; specif.:
    (a) An electromagnet, excited by the main current, for
      throwing a regulator magnet into or out of circuit in
      an automatic device for constant current regulation.
    (b) A kind of multiple switch for gradually admitting the
      current to, or shutting it off from, an electric
      motor; as, a car controller for an electric railway
      car.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   5. (Mach.) A lever controlling the speed of an engine; --
    applied esp. to the lever governing a throttle valve, as
    of a steam or gasoline engine, esp. on an automobile.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 controller
   n 1: someone who maintains and audits business accounts [syn:
      {accountant}, {comptroller}, {controller}]
   2: a person who directs and restrains [syn: {restrainer},
     {controller}]
   3: a mechanism that controls the operation of a machine; "the
     speed controller on his turntable was not working properly";
     "I turned the controls over to her" [syn: {control},
     {controller}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Controller /kɔntroːlr/ 
  controller

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 controller /kɔntrolər/
  controller

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top