ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contras

K AA1 N T R AH0 Z   
82 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contras-, *contras*, contra
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contrast[N] ความแตกต่าง, See also: ความตรงกันข้าม, Syn. divergence, distinction, incompatibility
contrast[N] ความแตกต่างระหว่างความสว่างและความมืด
contrast[VI] แตกต่างกัน, Syn. contradict, conflict
contrast[VT] เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง, Syn. counterpoint
contrast[N] สิ่งที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง, See also: ข้อแตกต่าง, ข้อเปรียบเทียบ
contrast with[PHRV] แสดงความแตกต่างกับ, See also: เปรียบเทียบกับ
contrast with[PHRV] ตรงข้ามกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contrast(n. คอน'แทรสทฺ,คันแทรสทฺ') {contrasted,contrasting,contrasts} n. ความผิดแผกกัน,ความตรงกันข้าม,สิ่งหรือบุคคลที่ผิดแผกกันอย่างชัดเจน,ความแตกต่างระหว่างบริเวณดำและขาวในภาพถ่าย. -v. เปรียบเทียบความคิดแผกกัน., See also: contrastable adj. ดูcontrast

English-Thai: Nontri Dictionary
contrast(n) การเปรียบเทียบ,การเทียบเคียง,ความแตกต่าง,ความตรงข้าม
contrast(vi) ตัดกัน,ผิดแผกกัน,แตกต่าง,ตรงกันข้าม
contrast(vt) เทียบเคียง,เปรียบ,เทียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contrastการเปรียบต่าง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
contrastการเปรียบต่าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contrast medium; agent, enhancing; medium, enhancingสารเพิ่มความชัดภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contrast stain; stain, differentialสีย้อมตัดสี, สีย้อมเปรียบต่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contrastการเปรียบเทียบ,ความชัดเจน,ความแตกต่าง [การแพทย์]
Contrast Mediaสารทึบแสง [การแพทย์]
Contrast Media, Radiographicการแพ้สารทึบรังสี [การแพทย์]
Contrast Media, X-Rayสารทึบแสงเอ๊กซ์เรย์ [การแพทย์]
Contrast Mediumสารทึบรังสี [การแพทย์]
Contrast of luminaceการเปรียบเทียบความ สว่าง [อุตุนิยมวิทยา]
Contrast Phaseต่างระดับ [การแพทย์]
Contrast Study, Doubleการตรวจหามะเร็งกระเพาะอาหารด้วยแบเรี่ยม [การแพทย์]
Contrast thresholdขีดเริ่มต้นในการ เปรียบเทียบ [อุตุนิยมวิทยา]
Contrast, Simultaneousรสแตกต่างกันในเวลาเดียวกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contrasA cat contrasts with a dog well.
contrasA great contrast between city life and country life.
contrasAs far as Bob is concerned, anything goes. By contrast, Jane is very cautious.
contrasHe looked quite happy in contrast with those around him.
contrasI am often contrasted with my brother.
contrasIn contrast to her, her husband didn't seem to be enjoying the shopping.
contrasIn contrast to his frightening looks his voice was kind and calm.
contrasIn contrast to his "Not bad looks but seems a bit of a dandy" appearance he didn't have a girlfriend and he wasn't particularly fast with the ladies.
contrasIn contrast to the dog, the cat has become domesticated only in recent times.
contrasIn this book, the writer contrasts Japan with America.
contrasLet's contrast spring with fall.
contrasRed contrasts well with blue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แย้ง[V] contradict, See also: contrast, be incompatible, be contradictory, be contrary, Syn. ขัดกัน, ขัดแย้ง, Example: คำพูดของเขาแย้งกันอยู่ในตัว
ตัด[V] contrast with, Syn. ตัดกัน, ขัดกัน, Ant. กลมกลืน, Example: สีแดงตัดกับสีเขียว
ตัดกัน[V] contrast, Syn. ขัดกัน, Example: คุณไม่ควรใส่เสื้อสีฟ้ากับกระโปรงสีแดง เพราะสีมันตัดกัน, Thai definition: ไม่กินกัน, ไม่กลมกลืนกัน, (ใช้แก่สี)
ตัดกัน[V] contrast, Syn. ขัดกัน, Example: คุณไม่ควรใส่เสื้อสีฟ้ากับกระโปรงสีแดง เพราะสีมันตัดกัน, Thai definition: ไม่กินกัน, ไม่กลมกลืนกัน, (ใช้แก่สี)
ข้อเปรียบเทียบ[N] comparison, See also: contrast, Example: พ่อแม่ไม่ควรจะตั้งข้อเปรียบเทียบระหว่างลูกของตนเองกับผู้อื่น, Count unit: ข้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัด[v.] (khat) EN: oppose ; go against ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to   FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ข้อเปรียบเทียบ[n. exp.] (khø prīepthīep) EN: comparison ; contrast ; distinguishing feature   
ความแตกต่าง[n.] (khwām taēktāng) EN: difference ; dissimilarity ; disparity ; contrast ; diversity ; variation   FR: différence [f] ; nuance [f]
ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ[n. exp.] (phāsāsāt prīepthīep) EN: contrastive linguistics   
ต่างกัน[adj.] (tāngkan) EN: different ; dissimilar ; unlike ; contrasting ; altered ; divergent ; varied   FR: différent ; divergent
ตัดกัน[n.] (tatkan) EN: contrast   
ตัดกัน[X] (tatkan) EN: contrasting   
ตัดกันเด่นชัด[v. exp.] (tatkan denchat) FR: contraster très vivement ; se détacher ; trancher
แย้ง[v.] (yaēng) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary   FR: contredire ; réfuter

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTRAS    K AA1 N T R AH0 Z
CONTRAS    K AO1 N T R AH0 Z
CONTRAS'    K AA1 N T R AH0 Z
CONTRAST    K AA1 N T R AE0 S T
CONTRAST    K AH0 N T R AE1 S T
CONTRASTS    K AA1 N T R AE0 S T S
CONTRASTS    K AH0 N T R AE1 S T S
CONTRASTED    K AH0 N T R AE1 S T AH0 D
CONTRASTING    K AH0 N T R AE1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contrast    (n) kˈɒntraːst (k o1 n t r aa s t)
contrast    (v) kˈəntrˈaːst (k @1 n t r aa1 s t)
contrasts    (n) kˈɒntraːsts (k o1 n t r aa s t s)
contrasts    (v) kˈəntrˈaːsts (k @1 n t r aa1 s t s)
contrasted    (v) kˈəntrˈaːstɪd (k @1 n t r aa1 s t i d)
contrasting    (v) kˈəntrˈaːstɪŋ (k @1 n t r aa1 s t i ng)
contrastingly    (a) kˈəntrˈaːstɪŋliː (k @1 n t r aa1 s t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对比[duì bǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ, / ] contrast; balance, #3,552 [Add to Longdo]
对比度[duì bǐ dù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄉㄨˋ, / ] contrast (balance of black and white in TV screen setup); degree of contrast, #15,561 [Add to Longdo]
显影剂[xiǎn yǐng jì, ㄒㄧㄢˇ ㄧㄥˇ ㄐㄧˋ, / ] contrast medium, #158,596 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
その一方[そのいっぽう, sonoippou] (exp) in contrast; meanwhile; in the meantime [Add to Longdo]
ではある[, dehaaru] (exp,v5r-i) (である with は) (See である) to be (in contrast to something that is not the case) [Add to Longdo]
に対し[にたいし, nitaishi] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with [Add to Longdo]
に対して[にたいして, nitaishite] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with [Add to Longdo]
[, ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) [Add to Longdo]
コントラスト[, kontorasuto] (n) contrast; (P) [Add to Longdo]
ハイコントラスト[, haikontorasuto] (n) {comp} high contrast [Add to Longdo]
位相差[いそうさ, isousa] (n) phase contrast [Add to Longdo]
位相差顕微鏡[いそうさけんびきょう, isousakenbikyou] (n) phase-contrast microscope [Add to Longdo]
見かけによらず;見掛けによらず;見掛けに依らず[みかけによらず, mikakeniyorazu] (exp) in contrast to (one's, its) appearance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コントラスト[こんとらすと, kontorasuto] contrast [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Contras
   n 1: a Nicaraguan counterrevolutionary guerrilla force from 1979
      to 1990; it opposed a left-wing government, with support
      from the United States

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top