Search result for

construction

(112 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -construction-, *construction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
construction[N] การก่อสร้าง, See also: การปลูกสร้าง, Syn. building
construction[N] การคิดค้น
construction[N] การตีความ, Syn. interpretation
construction[N] คำหรือวลีที่ผูกขึ้น, Syn. expression, grammatical construction
construction[N] โครงสร้าง, Syn. structure
construction[N] สิ่งปลูกสร้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
construction(คันสทรัค'เชิน) n. การก่อสร้าง,สิ่งปลูกสร้าง,การผูกประโยคหรือคำ,คำหรือวลีที่ผูกขึ้น, Syn. formation ###A. destruciton
constructionistn. ผู้วิเคราะห์หรือแปล,ผู้ตีความหมาย, See also: constructionism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
construction(n) การสร้าง,การก่อ,การตั้ง,การทำ,สิ่งก่อสร้าง
reconstruction(n) การประกอบใหม่,การสร้างใหม่,การฟื้นฟู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
constructionการตีความตามเจตนารมณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constructionการตีความตามเจตนารมณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
construction๑. การสร้าง๒. บทสร้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
construction of documentการตีความเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
construction of statutesการตีความบทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Constructionการก่อสร้าง [เศรษฐศาสตร์]
Constructionการประกอบ [TU Subject Heading]
Construction งานก่อสร้าง
การประกอบการเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกประเภท ซึ่งหมายความรวมถึงการดัดแปลง ซ่อมแซม หรือรื้อถอนสิ่งก่อสร้างนั้นๆ ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Constructionการก่อสร้าง [การแพทย์]
Construction and demolition debrisขยะจากการก่อสร้างและรื้อถอน [TU Subject Heading]
Construction contractsสัญญาการก่อสร้าง [TU Subject Heading]
construction drawingconstruction drawing, แบบก่อสร้าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Construction equipmentอุปกรณ์ก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Construction equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์ก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Construction industryอุตสาหกรรมการก่อสร้าง [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
constructionism[คันสทรัค'เชินนิซึม] (n ) ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอ "ความรู้ไม่ ใช่มาจากการสอนของครูหรือผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่ความรู้จะเกิดขึ้นและสร้างขึ้นโดยผู้เรียนเอง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ลงมือกระทำด้วยตนเอง (Learning by doing) นอกจากนั้นมองลึกลงไปถึงการพัฒนาการของผู้เรียนในการเรียนรู้ซึ่งจะมี มากกว่าการได้ลงมือปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น "

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No. Lily and bart bass have funded the construction of clinicsลิลลี่ และ บาสก์ แบส ได้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างคลินิก There Might be Blood (2008)
And then somehow tie both those things, To the construction worker's liver,รึไม่แน่ก็ผูกพวกนั้น ไว้กับตับของช่างก่อสร้าง Not Cancer (2008)
What kind of idiot wears argyle socks With construction boots?คนโง่หน้าไหนที่ใส่ถุงเท้าแบบโบราณกับบู๊ทก่อสร้างบ้าง Not Cancer (2008)
We've got a construction site.เราจะไปที่ก่อสร้าง Birthmarks (2008)
Korea Construction...Korea Construction... ผู้บริหาร? Baby and I (2008)
Construction crew, for Le Sac.ลูกมือก่อสร้างของร้านเลอแซค The Bank Job (2008)
There were many suppliers to the construction. I'm not sure.มีผู้จัดหามากมายที่เข้ามาในงานก่อสร้างนี้ ข้าไม่ค่อยมั่นใจนัก Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Investigate all the suppliers to the construction site!สอบสวนผู้จัดหาทุกรายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนี้ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I heard that they are investigating the suppliers of construction materials.ข้าได้ยินมาว่าพวกเขาสอบสวนผู้จัดหาอุปกรณ์การก่อสร้าง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
They have been taxing the people to build the Royal Villa, as well as dragging off all the young men to use as construction workers!พวกเขากวาดต้อนผู้คน /Nมาสร้างวังหลวง, กวาดต้อนคนหนุ่ม /Nมาทำงานเยี่ยงทาส! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The king shall cease construction and ease the suffering of his people!พระราชาจะต้องยุติการก่อสร้าง และลดความทรมาณของประชาชน Hong Gil Dong, the Hero (2008)
They accused all the construction workers as traitors?พวกเขากว่าหาว่าพวกคนงานทั้งหมดเป็นคนกบฏอย่างนั้นหรือ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
constructionA building under construction.
constructionA lot of construction is going on these days.
constructionA new road is under construction.
constructionA new school building is under construction.
constructionAn office building, with 22 stories above ground and 2 below, is under construction.
constructionEven after being approved, difficulties might arise in the actual construction of the line.
constructionI have pretty much forgotten the emphatic constructions.
constructionI'm teaching basic participial constructions now, but, with regard to those below, what different ways of translating them would everybody use?
constructionLarge-scale road construction began.
constructionMark was a work horse on his construction crew.
constructionMum, a mere woman surrounded by men, works in a construction company as a site foreman.
constructionOur new school building is in course of construction.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัสดุก่อสร้าง[N] construction materials, Syn. วัตถุก่อสร้าง, สิ่งของก่อสร้าง, Example: ปัจจุบันราคาของวัสดุก่อสร้างสูงมากและคาดว่าราคาจะสูงขึ้นไปอีกในอนาคต, Thai definition: วัตถุต่างๆ ที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง[N] construction site
สิ่งก่อสร้าง[N] construction, See also: building, edifice, Syn. สิ่งปลูกสร้าง, Example: สิ่งก่อสร้างทุกแห่งควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ, Thai definition: สิ่งที่สร้างขึ้นเป็นวัตถุที่แข็งแรง คงทน
ค่าก่อสร้าง[N] construction cost, Example: โครงการนี้ดำเนินการประกวดข้อเสนอเป็นเวลานับปี มูลค่าที่ดินที่ประเมินรวมทั้งค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก
เค้าโครง[N] structure, See also: construction, Syn. โครงสร้าง, องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ
โครง[N] structure, See also: construction, frame, framework, Syn. โครงสร้าง, โครงร่าง, Example: ช่างปั้นรูปเริ่มต้นด้วยการขึ้นโครงก่อน, Count unit: โครง, Thai definition: ร่างของสิ่งต่างๆ ที่คุมกันอยู่เป็นรูป
โครงสร้าง[N] structure, See also: construction, organization, arrangement, Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, Example: สถาปัตยกรรมของบ้านก็คือ โครงสร้างหรือรูปแบบที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวบ้าน, Count unit: โครงสร้าง, Thai definition: ส่วนประกอบสำคัญๆ ที่มาคุมเข้าด้วยกัน
งานก่อสร้าง[N] construction, See also: building, Syn. การก่อสร้าง, Example: งานก่อสร้างที่ทำการใหม่ของกระทรวงฯกำลังดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง, Count unit: งาน
สาธารณูปการ[N] construction and renovation of temples, Thai definition: การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานของสงฆ์
การแต่งประโยค[N] composition, See also: construction, Example: วันนี้อาจารย์สอนการแต่งประโยคภาษาอังกฤษต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว, Thai definition: การเรียบเรียงประโยค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
ใบอนุญาตก่อสร้าง[n. exp.] (bai anuyāt køsāng) FR: permis de construire [m] ; permis de construction [m] ; permis de bâtir [m]
ช่างก่อสร้าง[n.] (chang køsāng) EN: building contractor ; civil construction   
หัวงาน[n.] (hūa-ngān) EN: construction chief ; projector ; foreman ; forewoman   
การฟื้นฟู[n.] (kān feūnfū) EN: restoration ; reconstruction ; repair ; revival   
การก่อสร้าง[n.] (kān køsāng) EN: construction ; construction work   FR: construction [f]
การก่อสร้างบ้าน[n. exp.] (kān køsāng bān) FR: home construction
การสร้าง[n.] (kān sāng) FR: construction [f] ; édification [f]
การสร้างรัง[n. exp.] (kān sāng rang) FR: construction d'un nid [f]
การตีความ[n.] (kān tīkhwām ) EN: interpretation ; explanation ; construction ; definition   FR: interprétation [f] ; explication [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSTRUCTION    K AH0 N S T R AH1 K SH AH0 N
CONSTRUCTIONS    K AH0 N S T R AH1 K SH AH0 N Z
CONSTRUCTIONIST    K AH0 N S T R AH1 K SH AH0 N IH2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
construction    (n) (k @1 n s t r uh1 k sh @ n)
constructions    (n) (k @1 n s t r uh1 k sh @ n z)
constructional    (j) (k @1 n s t r uh1 k sh @ n l)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
工作[こうさく, kousaku] Thai: การสร้าง English: construction

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlage {f}; Errichtung {f} | Anlagen {pl}; Bauten {pl}construction | constructions [Add to Longdo]
Arbeitsfuge {f}construction joint [Add to Longdo]
Ausführung {f} | verstärkte Ausführung {f}construction | reinforced construction [Add to Longdo]
Ausführungsfortschritt {f}construction progress [Add to Longdo]
Bauanleitung {f}construction manual [Add to Longdo]
Bauarbeiten {pl}construction works [Add to Longdo]
Bauarbeiter {m}; Bauarbeiterin {f}construction worker [Add to Longdo]
Bauart {f} | offene Bauartconstruction type; building technique | open type [Add to Longdo]
Bauaufsicht {f}; Bauüberwachung {f}construction supervision [Add to Longdo]
Baufachmann {m}construction expert [Add to Longdo]
Baufolie {f}construction foil [Add to Longdo]
Baugenehmigung {f}construction approval [Add to Longdo]
Baukies {m}construction gravel [Add to Longdo]
Baukosten {pl}construction costs [Add to Longdo]
Baukostenindex {m}construction cost index [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
RC造[アールシーぞう, a-rushi-zou] (n) (See 鉄筋コンクリート) reinforced concrete construction [Add to Longdo]
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction [Add to Longdo]
S造[エスぞう, esu zou] (n) (See 鉄骨造) steel construction [Add to Longdo]
とび職;鳶職[とびしょく, tobishoku] (n) scaffolding or construction worker; steeplejack [Add to Longdo]
イーホームズ[, i-ho-muzu] (n) eHomes (Japanese construction certification company) [Add to Longdo]
コンストラクション[, konsutorakushon] (n) construction [Add to Longdo]
コンストラクションマネージメント[, konsutorakushonmane-jimento] (n) construction management [Add to Longdo]
シェル構造[シェルこうぞう, shieru kouzou] (n) shell construction [Add to Longdo]
ゼネコン[, zenekon] (n) (abbr) general contractor; major construction contractor; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工地[gōng dì, ㄍㄨㄥ ㄉㄧˋ, ] construction site [Add to Longdo]
施工[shī gōng, ㄕ ㄍㄨㄥ, ] construction [Add to Longdo]
造价[zào jià, ㄗㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] construction cost [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データベース再編成[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] data base reconstruction, reorganization [Add to Longdo]
構造[こうぞう, kouzou] structure, construction [Add to Longdo]
作成中[さくせいちゅう, sakuseichuu] under construction [Add to Longdo]
二段構成[にだんこうせい, nidankousei] two stage construction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Construction \Con*struc"tion\, n. [L. constructio: cf. F.
   construction.]
   1. The process or art of constructing; the act of building;
    erection; the act of devising and forming; fabrication;
    composition.
    [1913 Webster]
 
   2. The form or manner of building or putting together the
    parts of anything; structure; arrangement.
    [1913 Webster]
 
       An astrolabe of peculiar construction. --Whewell.
    [1913 Webster]
 
   3. (Gram.) The arrangement and connection of words in a
    sentence; syntactical arrangement.
    [1913 Webster]
 
       Some particles . . . in certain constructions have
       the sense of a whole sentence contained in them.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. The method of construing, interpreting, or explaining a
    declaration or fact; an attributed sense or meaning;
    understanding; explanation; interpretation; sense.
    [1913 Webster]
 
       Any person . . . might, by the sort of construction
       that would be put on this act, become liable to the
       penalties of treason.         --Hallam.
    [1913 Webster]
 
       Strictly, the term [construction] signifies
       determining the meaning and proper effect of
       language by a consideration of the subject matter
       and attendant circumstances in connection with the
       words employed.            --Abbott.
    [1913 Webster]
 
       Interpretation properly precedes construction, but
       it does not go beyond the written text. --Parsons.
    [1913 Webster]
 
   {Construction of an equation} (Math.), the drawing of such
    lines and figures as will represent geometrically the
    quantities in the equation, and their relations to each
    other.
 
   {Construction train} (Railroad), a train for transporting men
    and materials for construction or repairs.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 construction
   n 1: the act of constructing something; "during the construction
      we had to take a detour"; "his hobby was the building of
      boats" [syn: {construction}, {building}]
   2: a group of words that form a constituent of a sentence and
     are considered as a single unit; "I concluded from his
     awkward constructions that he was a foreigner" [syn:
     {construction}, {grammatical construction}, {expression}]
     [ant: {misconstruction}]
   3: the creation of a construct; the process of combining ideas
     into a congruous object of thought [syn: {construction},
     {mental synthesis}]
   4: a thing constructed; a complex entity constructed of many
     parts; "the structure consisted of a series of arches"; "she
     wore her hair in an amazing construction of whirls and
     ribbons" [syn: {structure}, {construction}]
   5: drawing a figure satisfying certain conditions as part of
     solving a problem or proving a theorem; "the assignment was
     to make a construction that could be used in proving the
     Pythagorean theorem"
   6: an interpretation of a text or action; "they put an
     unsympathetic construction on his conduct" [syn:
     {construction}, {twist}]
   7: the commercial activity involved in repairing old structures
     or constructing new ones; "their main business is home
     construction"; "workers in the building trades" [syn:
     {construction}, {building}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 construction [kõstryksjõ]
   accommodation; adjustment; arrangement
   building
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top