Search result for

constructed

(38 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -constructed-, *constructed*, construct, constructe
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Constructed wetlandsบึงประดิษฐ์
ระบบบำบัดน้ำเสียที่สร้างขึ้นเลียนแบบบึงธรรมชาติมีระดับน้ำไม่ลึกนัก และปลูกพืชน้ำ เช่น กก แฝก บัว ธูปฤาษี และจอก แหน ไว้เป็นปัจจัยหนึ่งในการบำบัดน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Had the bombs being constructed here found their eventual intended target the devastation could...ที่มือระเบิดตั้งใจจะก่อเหตุ เพราะมีการค้นพบแผนการ ที่ต้องการจะทำลายจริงๆ Body of Lies (2008)
Very well written, brilliantly constructed. Jeremiah wouldn't take money for doing a good deed.เจอราไม จะไม่รับเงินเป็นค่าตอบแทนความดี Bedtime Stories (2008)
Our brain has been constructed so that certain aromas Coffee beans, blueberries that are helpful to our body,สมองของเราถูกสร้างเพื่อรับกลิ่มหอมเท่านั้น กลิ่นกาแฟ กลิ่นบลูเบอรี่ นั้นคือประโยชน์ต่อร่างกายของเรา Safe and Sound (2008)
This was a big waterfall set that we constructed for the movie Evan Almighty.ช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่จะไป อุทยานสึนามิ คือตอนที่โลมาไม่อยู่ในบึง The Cove (2009)
it was constructed during the civil warนั่นก็เกินไปครับ ตึกนี้ ถูกก่อสร้างขึ้นระหว่างสงครามกลางเมือง Shutter Island (2010)
Has been constructed around an inflated sense of self.ถูกก่อร่างขึ้นมารอบ ความรู้สึกลำพองในตัวเอง The Internet Is Forever (2010)
Possibly constructed by intelligent life.เป็นไปได้ว่า ถูกสร้างโดยสิ่งมีชีวิตที่ฉลาด Malice (2010)
I mean, time clearly evolves or gets constructed towards the future.ผมหมายถึงเวลาอย่างชัดเจน วิวัฒนาการหรือได้รับการสร้างขึ้น สู่อนาคต Is Time Travel Possible? (2010)
Was constructed to be aก็ถูกออกแบบมาให้ Clone Cadets (2010)
They are constructed from the very fabric of the Universe.พวกเขาจะสร้างจากผ้ามากของ จักรวาล Is There Life After Death? (2011)
I think that time might be the most stubborn psychological filter that we have, and that when we start really reaching down below that, when we start really figuring out how time is constructed by the brain, we're going to have to go back to physicsฉันคิดว่าเวลาที่อาจจะมี กรองจิตวิทยาปากแข็งมากที่สุดที่ เรามี และเมื่อเราเริ่มจริงๆถึงลงมาด้านล่าง นั้น Does Time Really Exist? (2011)
Using our Switzerland's hadron collider and resources from every nation, our people have constructed a trans-dimensional gateway here.ด้วยการใช้เครื่องชนอนุภาคของสวิตเซอร์แลนด์ และทรัพยากรจากทุกประเทศ ประชาชนโลกของเราได้สร้างประตู Geography of Global Conflict (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
constructedA railroad was constructed in this town.
constructedIncidentally a (motorway) ramp is being constructed in the neighbourhood, a few hundred metres away, of my clinic.
constructedIt is said that a new restaurant was constructed.
constructedI wonder when this building was constructed.
constructedNew roads were constructed one after another.
constructedPerry is mistaken in thinking that Emmet's theory was constructed without reference to Newtonian physics.
constructedThe factory was constructed out of concrete.
constructedThese poles, called totem poles, are thought to have been worshipped or constructed for frightening enemies.
constructedThe surveyor could also advise the promoters which route could be most easily - and therefore most cheaply - constructed.
constructedThey constructed a bridge.
constructedThis is the largest tanker that has ever been constructed in our country.

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSTRUCTED    K AH0 N S T R AH1 K T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
constructed    (v) (k @1 n s t r uh1 k t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
管鑰;管籥[かんやく, kanyaku] (n) (1) key; (2) flute constructed of bamboo [Add to Longdo]
構造型符号化[こうぞうがたふごうか, kouzougatafugouka] (n) {comp} constructed encoding [Add to Longdo]
今宮[いまみや, imamiya] (n) (1) newly born imperial prince; (2) newly constructed (branch) shrine [Add to Longdo]
式年遷宮祭[しきねんせんぐうさい, shikinensenguusai] (n) fixed-interval transfer ceremony (wherein a shrine's sacred object is transferred to a newly constructed main hall) [Add to Longdo]
新宮[しんぐう, shinguu] (n) newly constructed shrine [Add to Longdo]
成り立ち;成立ち[なりたち, naritachi] (n) (1) the way in which something came about; origin; (2) structure; organization; the way something is constructed [Add to Longdo]
蘇張の弁[そちょうのべん, sochounoben] (n) skilful debate; well-constructed debate [Add to Longdo]
竹笛[たけぶえ, takebue] (n) flute constructed of bamboo [Add to Longdo]
復興住宅[ふっこうじゅうたく, fukkoujuutaku] (n) housing constructed after a disaster (tsunami, earthquake, etc.) [Add to Longdo]
矢来[やらい, yarai] (n) rough fence of bamboo, logs, etc. constructed at battle sites or execution grounds [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
構造型符号化[こうぞうがたふごうか, kouzougatafugouka] constructed encoding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Construct \Con*struct"\ (k[o^]n*str[u^]kt"), v. t. [imp. & p. p.
   {Constructed}; p. pr. & vb. n. {Constructing}.] [L.
   constructus, p. p. of construere to bring together, to
   construct; con- + struere to pile up, set in order. See
   {Structure}, and cf. {Construe}.]
   1. To put together the constituent parts of (something) in
    their proper place and order; to build; to form; to make;
    as, to construct an edifice.
    [1913 Webster]
 
   2. To devise; to invent; to set in order; to arrange; as, to
    construct a theory of ethics.
 
   Syn: To build; erect; form; compile; make; fabricate;
     originate; invent.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top