Search result for

condensed

K AH0 N D EH1 N S T   
31 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -condensed-, *condensed*, condens, condense
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
condensed milk[N] นมข้นหวาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
condensed milkn. นมข้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Condensed financial statementงบการเงินอย่างย่อ [การบัญชี]
Condensed milkนมข้นหวาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Condensed milk.นมข้น. How I Won the War (1967)
Reader's Digest condensed books.รีดเดอร์ไดเจสต์หนังสือย่อ The Shawshank Redemption (1994)
The other thing they fucked up-- this wasn't made with condensed milk.อีกอย่างที่พลาด นี่ไม่ใช่นมข้นจืด Sí se puede (2008)
The water vapor condensed and fell in torrential downpours.ไอน้ำควบแน่น แล้วตกลงมาเป็นฝน Home (2009)
Condensed version of my list.ลิสต์ของฉันแบบย่อน่ะ The Grandfather (2009)
How much more condensed could it have been?เท่าไหร่ถึงเป็นไปได้ The Grandfather (2009)
When you saw the condensed version,ตอนที่คุณเห็นลิสย่อของฉัน The Grandfather (2009)
You're afraid that canned peaches and condensed milk are going to go bad?เธอบอกว่ากลัวพีชกระป๋อง กับนมข้นจะเสียเนี่ยนะ A Little Night Music (2010)
AS THESE GASES COOLED AND CONDENSED INSIDE THEM,อาศัยอยู่ในนี้นั่งร้านเข้มเรื่อง Beyond the Darkness (2010)
The proposal you sent in was a condensed version of a book that was already published...ต้นฉบับที่คุณย่อมา จากหนังสือที่ตีพิมพ์ขายแล้ว Cross Rhodes (2012)
Well, if we had a freezer, the condensed liquid would cool more quickly, because, of course, this is an exothermic reaction, which means "giving off heat,"ผม ผมรู้ อีกนานแค่ไหน? ถ้าเรามีเครื่องแช่แข็ง Ozymandias (2013)
Yeah, a couple of damn squirrels, some condensed milk.ใช่ ก็แค่กระรอกสองสามตัว กับนมบูดอีกสองสามกล่อง Dead Weight (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิ่ว[ADJ] compressed, See also: condensed, contracted, constricted, deflated, Syn. คอด, คอดกิ่ว, Example: หล่อนสวมกางเกงสีขาว มีส่วนเอวที่คอดกิ่ว ตรงช่วงตะโพกดิ่งลงไปเป็นขากระบอก, Thai definition: คอดมาก, เล็กตรงกลาง, Notes: (ถิ่นพายัพ)
นพนิต[N] condensed cheese, See also: clarified butter, Syn. เนยข้น, Thai definition: เนยข้นชนิดหนึ่ง, Notes: (บาลี)
นมข้น[N] condensed milk, Example: แพทย์ห้ามใช้นมข้นเลี้ยงทารก, Thai definition: นมที่มีลักษณะข้นและมีรสหวานจัด ได้จากการทำให้น้ำบางส่วนในน้ำนมวัวระเหยไป แล้วเติมน้ำตาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้น[adj.] (khon) EN: thick ; dense ; condensed ; concentrated ; viscous ; sticky   FR: épais ; condensé ; consistant ; concentré ; visqueux ; dense
นมข้น[n.] (nom khon) EN: condensed milk ; thick milk ; evaporated milk   FR: lait concentré [m]
ย่อ[adj.] (yø) EN: shortened ; abreviated ; abridged ; condensed   FR: bref

CMU English Pronouncing Dictionary
CONDENSED K AH0 N D EH1 N S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
condensed (v) kˈəndˈɛnst (k @1 n d e1 n s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凝聚态[níng jù tài, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄩˋ ㄊㄞˋ, / ] condensed matter (phys.) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンデンスミルク[, kondensumiruku] (n) condensed milk [Add to Longdo]
加糖練乳[かとうれんにゅう, katourennyuu] (n) sweetened condensed milk [Add to Longdo]
物性物理学[ぶっせいぶつりがく, busseibutsurigaku] (n) condensed matter physics [Add to Longdo]
練乳;煉乳;れん乳[れんにゅう, rennyuu] (n) condensed milk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Condense \Con*dense"\, v. t. [imp. & p. p. {Condensed}; p. pr. &
   vb. n. {Condensing}.] [L. condensare; con- + densare to make
   thick or dense, densus thick, dense: cf. F. condenser. See
   {Dense}, and cf. {Condensate}.]
   1. To make more close, compact, or dense; to compress or
    concentrate into a smaller compass; to consolidate; to
    abridge; to epitomize.
    [1913 Webster]
 
       In what shape they choose,
       Dilated or condensed, bright or obscure. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The secret course pursued at Brussels and at Madrid
       may be condensed into the usual formula,
       dissimulation, procrastination, and again
       dissimulation.            --Motley.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem. & Physics) To reduce into another and denser form,
    as by cold or pressure; as, to condense gas into a liquid
    form, or steam into water.
    [1913 Webster]
 
   {Condensed milk}, milk reduced to the consistence of very
    thick cream by evaporation (usually with addition of
    sugar) for preservation and transportation.
 
   {Condensing engine}, a steam engine in which the steam is
    condensed after having exerted its force on the piston.
 
   Syn: To compress; contract; crowd; thicken; concentrate;
     abridge; epitomize; reduce.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 condensed \condensed\ adj.
   1. (Psychol) representing two or more ideas or emotions by a
    single symbol; as, a condensed expression of various
    feelings and ideas.
    [WordNet 1.5]
 
   2. shortened by rewriting with fewer words; -- used of texts;
    as, a condensed book. Opposite of {unabridged}.
 
   Syn: abridged.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   3. reduced to a stronger or more concentrated form; as,
    condensed milk. Opposite of {uncondensed}.
 
   Syn: concentrated[5].
     [WordNet 1.5]
 
   4. narrower than usual for a particular height; -- of
    printers' type. Opposite of {expanded}.
    [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top