ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comically

K AA1 M IH0 K AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comically-, *comically*, comical
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comically(adv) อย่างตลกขบขัน, Syn. funnily, humorously, humourously

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see, I have Nationals over the weekend, and I expect to return with a comically large first place trophy for whichสัปดาห์นี้ ฉันมีแข่งระดับชาติ ฉันว่าจะกลับมาพร้อม ถ้วยรางวัลใบใหญ่ Funk (2010)
I tried to go in a more grounded direction, but I still ended up in a comically implausible situation.ฉันพยายามทำแบบติดดินที่สุด แต่สุดท้ายก็ลงเอย ในสถานการณ์หฤหันต์สุดขั้ว Herstory of Dance (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMICALLY K AA1 M IH0 K AH0 L IY0
COMICALLY K AA1 M IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comically (a) kˈɒmɪkliː (k o1 m i k l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comical \Com"ic*al\, a.
   1. Relating to comedy.
    [1913 Webster]
 
       They deny it to be tragical because its catastrophe
       is a wedding, which hath ever been accounted
       comical.               --Gay.
    [1913 Webster]
 
   2. Exciting mirth; droll; laughable; as, a comical story.
    "Comical adventures." --Dryden.
 
   Syn: Humorous; laughable; funny. See {Droll}. --
     {Com"ic*al*ly}, adv. -- {Com"ic*al"ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comically
   adv 1: in a comical manner; "the tone was comically desperate"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top