ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coincident

K OW0 IH1 N S AH0 D AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coincident-, *coincident*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coincident(adj) ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. contemporary, concurring, coeval, common, concomitant, simultaneous, synchronous, coincidental
coincident(adj) พ้องกัน, See also: ต้องกัน, สอดคล้องกัน, Syn. coinciding
coincidental(adj) ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. contemporary, concurring, coeval, common, concomitant, simultaneous, synchronous, coincident
coincidental(adj) บังเอิญ, Syn. accidental
coincidently(adv) อย่างพ้องกัน, See also: อย่างตรงกัน, อย่างสอดคล้องกัน
coincidentally(adv) โดยบังเอิญ, Syn. accidentally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coincident(โคอิน'ซิเดนทฺ) adj. บังเอิญ, พ้องกัน, ต้องกัน, สอดคล้องกัน, ประจวบกัน
coincidentaladj. บังเอิญ, พ้องกัน, ประจวบกัน, พร้อมกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
coincident(adj) พ้องกัน, เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน, ประจวบกัน, บังเอิญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coincidental Causesสาเหตุอื่นๆที่เกิดร่วม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coincidentCoincidentally enough, I know him.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประจวบ[prajūap] (v) EN: be coincident/coincidental with ; clash ; occur at the same time ; occur at the same time ; coincide ; come together accidentally  FR: coïncider
ประจวบเหมาะ[prajūap mǿ] (v, exp) EN: coincide ; be coincident with ; collide ; meet ; come together accidentally
ตรงกัน[trongkan] (x) EN: identical ; same ; corresponding ; coincident  FR: correspondant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COINCIDENT K OW0 IH1 N S AH0 D AH0 N T
COINCIDENTAL K OW0 IH2 N S AH0 D EH1 N T AH0 L
COINCIDENTALLY K OW0 IH2 N S IH0 D EH1 N T AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coincident (j) kˈouˈɪnsɪdənt (k ou1 i1 n s i d @ n t)
coincidental (j) kˈouˌɪnsɪdˈɛntl (k ou1 i2 n s i d e1 n t l)
coincidentally (n) kˈouɪnsədˈɛntəliː (k ou1 i n s @ d e1 n t @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
同時に[どうじに, doujini] (adv, conj) coincident with; while; simultaneously #1,339 [Add to Longdo]
がてら[gatera] (prt) on the same occasion; at the same time; coincidentally; along with; partly (to do, for) [Add to Longdo]
一致指数[いっちしすう, icchishisuu] (n) coincident indicator [Add to Longdo]
折も折[おりもおり, orimoori] (exp, adv) at that very moment; coincidentally [Add to Longdo]
電流一致選択[でんりゅういっちせんたく, denryuuicchisentaku] (n) { comp } coincident-current selection [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電流一致選択[でんりゅういっちせんたく, denryuuicchisentaku] coincident-current selection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coincident \Co*in"ci*dent\ (k[-o]*[i^]n"s[i^]*dent), a. [Cf. F.
   co["i]ncident.]
   Having coincidence; occupying the same place;
   contemporaneous; concurrent; -- followed by with.
   [1913 Webster]
 
      Christianity teaches nothing but what is perfectly
      suitable to, and coincident with, the ruling principles
      of a virtuous and well-inclined man.   --South.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coincident \Co*in"ci*dent\, n.
   One of two or more coincident events; a coincidence. [R.]
   "Coincidents and accidents." --Froude.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coincident
   adj 1: occurring or operating at the same time; "a series of
       coincident events" [syn: {coincident}, {coincidental},
       {coinciding}, {concurrent}, {co-occurrent},
       {cooccurring}, {simultaneous}]
   2: matching point for point; "coincident circles"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top