ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coincidence

K OW0 IH1 N S IH0 D AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coincidence-, *coincidence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coincidence(n) การเกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. simultaneity, simultaneousness, conjunction, concurrence, concurrency, coexistance, concomitance, concomitancy, contemporaneousness, synchronism
coincidence(n) การสอดคล้องต้องกัน, Syn. accord, accordance, consonance, unison, resemblance
coincidence(n) เหตุการณ์บังเอิญ, Syn. accident, luck, fate, fluke, chance, eventuality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coincidence(โคอิน'ซิเดินซฺ) n. ภาวะบังเอิญ, การเกิดขึ้นพร้อมกัน, ภาวะประจวบกัน, เหตุบังเอิญ, การสอดคล้องต้องกัน, Syn. concurence

English-Thai: Nontri Dictionary
coincidence(n) เหตุบังเอิญ, การพ้องกัน, การเกิดขึ้นพร้อมกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coincidenceความบังเอิญ [TU Subject Heading]
Coincidence countingการนับรังสีบรรจวบ, การนับรังสีที่เกิดจากเหตุการณ์การแผ่รังสีลักษณะเฉพาะตั้งแต่สองเหตุการณ์ขึ้นไป ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือเกิดในช่วงเวลาที่สัมพันธ์กัน การนับรังสีนี้เป็นวิธีหนึ่งเพื่อตรวจหาหรือจำแนกวัสดุกัมมันตรังสี และใช้เทียบมาตรฐานอัตราการสลายของวัสดุกัมมันตรังสีนั้น ซึ่งมีประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์เชิงก่อกัมมันตภาพรังสี การถ่ายภาพทางการแพทย์ การศึกษารังสีคอสมิก และการวัดรังสีระดับต่ำ (ดู counter ประกอบ) [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I'm just saying a coincidence is possible.- ฉันแค่บอกเรื่องบังเอิญเป็นไปได้ 12 Angry Men (1957)
You're not gonna mention the coincidence that you also live in Washington, D. C?คุณจะไม่บอกหน่อยเหรอ ว่าคุณบังเอิญอยู่ในวอชิงตันดีซีด้วย? Clue (1985)
It's no coincidence that they're using primes. I don't get it.มันเป็นเรื่องบังเอิญที่พวกเขา กำลังใช้ช่วงเวลาที่ไม่มี Contact (1997)
My coincidence has to do with an African man.วิเวียน วิเวียน วิเวียน I Heart Huckabees (2004)
I don't know. What do you mean? They won't let me see my coincidence file.เขาไม่ให้ฉันดูแฟ้มความบังเอิญ I Heart Huckabees (2004)
I doubt your coincidence is meaningful.ทำไม I Heart Huckabees (2004)
I was wondering about our coincidences and what they mean.เราพยายามจะทำความเข้าใจ กับความบังเอิญที่เกิดขึ้น I Heart Huckabees (2004)
My coincidence is meaningless, isn't it? Think, Albert.- คิด อัลเบิร์ต คุณทรยศตัวเองรึเปล่า I Heart Huckabees (2004)
What a great coincidence we're teaching the same class.อะไรจะบังเอิญขนาดนั้น เราได้สอนห้องเดียวกันเลย My Little Bride (2004)
Does anyone believes that this is a coincidence ?มีใครเชื่อบ้าง ว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญ ? Æon Flux (2005)
Bloody coincidences are making me sick to my stomach.เรื่องบังเอิญอันเหลือเชื่อ พวกนี้ทำท้องไส้ฉันปั่นป่วน V for Vendetta (2005)
I mean, don't you think it's just the slightest bit of a coincidence he OD'd a week after your boyfriend's crime?นี่คุณ ไม่คิดบ้างเหรอว่ามันบังเอิญเกินไป? เขาพี้ยาเกินขนาด หลังแฟนคุณก่อคดีแค่ 1 สัปดาห์ Allen (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coincidenceI think it is a mere coincidence.
coincidenceIt was sheer coincidence that Mary and I were on the same train.
coincidenceWe happened to meet again through a strange coincidence.
coincidenceWhat a coincidence!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความซ้ำซ้อน(n) overlap, See also: coincidence, Example: หน่วยงานทั้ง 3 หน่วยมีความซ้ำซ้อนกันในการทำงาน
เหตุบังเอิญ(n) accident, See also: coincidence, Example: เขาได้ตำแหน่งนี้มาด้วยเหตุบังเอิญมากกว่าความสามารถของเขาเอง, Thai Definition: เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ได้คาดคิดมาก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความบังเอิญ[khwām bang-oēn] (n) EN: accident ; haphazard ; fortuity  FR: hasard [ m ] ; coïncidence [ f ] ; accident [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COINCIDENCE K OW0 IH1 N S IH0 D AH0 N S
COINCIDENCES K OW0 IH1 N S AH0 D AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coincidence (n) kˈouˈɪnsɪdəns (k ou1 i1 n s i d @ n s)
coincidences (n) kˈouˈɪnsɪdənsɪz (k ou1 i1 n s i d @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巧合[qiǎo hé, ㄑㄧㄠˇ ㄏㄜˊ, ] coincidence #11,361 [Add to Longdo]
偶合[ǒu hé, ㄡˇ ㄏㄜˊ, ] coincidence #76,946 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fügung { f }; Zufall { m } | ein merkwürdiger Zufallcoincidence | a remarkable coincidence; a strange coincidence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一致[いっち, icchi] (n, vs) (1) coincidence; agreement; union; match; (2) conformity; consistency; (3) cooperation; (P) #2,559 [Add to Longdo]
暗合[あんごう, angou] (n, vs) coincidence [Add to Longdo]
奇縁[きえん, kien] (n) strange coincidence [Add to Longdo]
契合[けいごう, keigou] (n, vs) coincidence of opinions, etc.; agreement [Add to Longdo]
情意投合[じょういとうごう, jouitougou] (n, vs) (coincidence of) mutual sentiment; sharing the same sentiment with somebody; finding oneself on the same wavelength as somebody; seeing eye to eye [Add to Longdo]
投合[とうごう, tougou] (n, vs) agreement; coincidence; congeniality [Add to Longdo]
不思議な縁[ふしぎなえん, fushiginaen] (n) quirk of fate; curious coincidence; happy chance [Add to Longdo]
符合[ふごう, fugou] (n, vs) agreeing; coincidence; (P) [Add to Longdo]
吻合[ふんごう, fungou] (n, vs, adj-no) coincidence; anastomosis [Add to Longdo]
併発[へいはつ, heihatsu] (n, vs, adj-no) concurrence; coincidence; complication (in illness); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coincidence \Co*in"ci*dence\ (k[-o]*[i^]n"s[i^]*dens), n. [Cf.
   F. co["i]ncidence.]
   1. The condition of occupying the same place in space; as,
    the coincidence of circles, surfaces, etc. --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   2. The condition or fact of happening at the same time; as,
    the coincidence of the deaths of John Adams and Thomas
    Jefferson.
    [1913 Webster]
 
   3. Exact correspondence in nature, character, result,
    circumstances, etc.; concurrence; agreement.
    [1913 Webster]
 
       The very concurrence and coincidence of so many
       evidences . . . carries a great weight. --Sir M.
                          Hale.
    [1913 Webster]
 
       Those who discourse . . . of the nature of truth . .
       . affirm a perfect coincidence between truth and
       goodness.               --South.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coincidence
   n 1: an event that might have been arranged although it was
      really accidental [syn: {coincidence}, {happenstance}]
   2: the quality of occupying the same position or area in space;
     "he waited for the coincidence of the target and the cross
     hairs"
   3: the temporal property of two things happening at the same
     time; "the interval determining the coincidence gate is
     adjustable" [syn: {concurrence}, {coincidence},
     {conjunction}, {co-occurrence}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top