ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

closedown

K L OW1 Z D AW2 N   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -closedown-, *closedown*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา closedown มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *closedown*)
CMU English Pronouncing Dictionary
CLOSEDOWN K L OW1 Z D AW2 N
CLOSEDOWNS K L OW1 Z D AW2 N Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sendeschluss {m}closedown [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 closedown \close"down`\ n.
   termination of operations; a shutdown.
 
   Syn: closure, closing, shutdown.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 closedown
   n 1: termination of operations; "they regretted the closure of
      the day care center" [syn: {closure}, {closedown},
      {closing}, {shutdown}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top