ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clews

K L UW1 Z   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clews-, *clews*, clew
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา clews มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *clews*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clew up[PHRV] ยกใบเรือขึ้น, Syn. clue up
clew down[PHRV] ลดใบเรือลง, Syn. clue down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clew(คลู) n. กลุ่มด้าย,เงื่อนงำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cycleway (n) ทางจักรยาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After all,didn't professor Clores clearly say so?Das hat dir Professor Clewes doch auch bestätigt. The Forger of London (1961)
They're all mistaken obviously, since Professor Cloors...Dieser Professor Clewes... The Forger of London (1961)
'Senator George McLewis resigned from the Senate today 'after 22 years of active service.Senator George McLewis legte heute nach 22 Jahren sein Amt nieder. Punishment Park (1971)
My Aunt Clewtie lives there.Meine Tante Clewtie lebt dort. The Big Brother (1976)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทางจักรยาน[n. exp.] (thāng jakkrayān) EN: cycling track ; bike track ; bicycle way ; cycleway   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEWS K L UW1 Z
CLEWIS K L UW1 IH0 S
CLEWELL K L EH1 W EH0 L
CLEWISTON K L UW1 AH0 S T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clew (v) klˈuː (k l uu1)
clews (v) klˈuːz (k l uu1 z)
clewed (v) klˈuːd (k l uu1 d)
clewing (v) klˈuːɪŋ (k l uu1 i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knäul {n}; Garnknäul {n}clew [Add to Longdo]
Schothorn {n} [naut.]clew [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  clews
      n 1: the cords used to suspend a hammock

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top