ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

classics

K L AE1 S IH0 K S   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -classics-, *classics*, classic
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was a classics major, too?เธอเอกวรรณกรรมคลาสสิกด้วยเหรอ Elle (2016)
You read the classics at Annapolis, Kara.คุณอ่านได้ทะลุปุโปร่งกับเรืองของ Annapolis, คาร่า Dead Reckoning (2013)
That would be a '59 or '60, if I've got my classics right.นั่นน่าจะเป็นปี59หรือ60 ถ้าฉันรู้เรื่องรถคลาสสิกดี Mr. Sandman (2013)
What the hell are you gonna be doing at a debate on American movie classics anyway?สิ่งที่นรกที่คุณจะ จะทำในการอภิปราย ในภาพยนตร์อเมริกัน คลาสสิกหรือไม่? The Family (2013)
Well, Pete, sometimes the classics work.พีท บางครั้งมันก็เป็นพื้นฐานของการทำงาน Personal Effects (2012)
Meanwhile, Blair rules the right bank, storming the shops and consuming the classics and sampling sugary snacks like a modern Marie antoinette.ส่วนแบลร์คุมซีกขวา วิ่งเข้าวิ่งออกร้านรวงของคลาสสิกต่างๆ ลองชิมขนมหวานเหมือนมารีย์ อังตัวเนตสมัยใหม่ Belles de Jour (2010)
I prefer the classics regular and Klingon.ฉันชอบสไตล์คลาสิค แบบดั้งเดิมและคลิงออน The Boyfriend Complexity (2010)
To meet a person who wonderfully re-creates the classics as they were meant to be played... it really is an honor.ที่ได้พบคนที่ทำให้วงการดนตรีคลาสสิคน่าสนใจ และมีความหมายที่จะเล่น.. เป็นเกียรติจริงๆ Beethoven Virus (2008)
Well, let's see. Reading the classics to Jack.-ไหนมาดูกันซิ ลองอ่านเรื่องคลาสสิกให้แจ็คฟัง The Lake House (2006)
Summer Make-up Course Japanese Classics ...equals 3วิชาญี่ปุ่นร่วมสมัย ...เท่ากับ 3 Swing Girls (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
classicsFew students get full marks in Chinese classics.
classicsI'd like to spend my holidays reading history books or classics.
classicsReading classics is not easy.

CMU English Pronouncing Dictionary
CLASSICS    K L AE1 S IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Classics    (n) klˈæsɪks (k l a1 s i k s)
classics    (n) klˈæsɪks (k l a1 s i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīng, ㄐㄧㄥ, / ] classics; sacred book; scripture; to pass through; to undergo; warp; longitude; abbr. for economics 經濟|经济; surname Jing, #507 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラシック(P);クラッシック(P);クラッシク[, kurashikku (P); kurasshikku (P); kurasshiku] (n) (1) (abbr) (See クラシック音楽) classical music; (adj-na) (2) classic; classical; (n) (3) (the) classics; (P) [Add to Longdo]
ヲコト点;乎古止点;乎己止点;遠古登点[ヲコトてん(ヲコト点);をことてん(乎古止点;乎己止点;遠古登点);おことてん(乎古止点;乎己止点;遠古登点), wokoto ten ( wokoto ten ); wokototen ( ko ko shi ten ; ko onore shi ten ; en ko tou] (n) marks to aid in reading Chinese classics [Add to Longdo]
易経[えききょう, ekikyou] (n) (See 五経) I Ching (Yi Jing) or The Book of Changes - one of the Five Classics [Add to Longdo]
緯書[いしょ, isho] (n) book of omens appended to Confucian Chinese classics [Add to Longdo]
漢学[かんがく, kangaku] (n) Sinology; study of China or of the Chinese classics [Add to Longdo]
漢学者[かんがくしゃ, kangakusha] (n) Sinologist; scholar of the Chinese classics [Add to Longdo]
漢籍[かんせき, kanseki] (n) Chinese books; Chinese classics [Add to Longdo]
経史[けいし, keishi] (n) Chinese classics (ethics, politics, and history) [Add to Longdo]
古典[こてん, koten] (n,adj-no) old book; classics; classic; (P) [Add to Longdo]
古典学[こてんがく, kotengaku] (n) the classics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 classics \classics\ n. pl.
   the branch of learning concerned with study of the literary
   works of ancient Greece and Rome.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 classics
   n 1: study of the literary works of ancient Greece and Rome

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top