Search result for

chili

(50 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chili-, *chili*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chili[N] พริก, Syn. chilli
chili sauce[N] ซอสพริก, See also: น้ำพริก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chili(ชิล'ลี) n. พริก,ฝักของต้นพริก -pl chilies
chili nitern. ดินประสิว
chiliadn. กลุ่มหนึ่งพัน,ระยะเวลาหนึ่งพันปี., See also: chiliadal,chiliadic adj.
chiliarch(คิล'ลีอาร์ค) n. ผู้บังคับกองพัน

English-Thai: Nontri Dictionary
chili(n) พริก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chili Pepperพริกไทย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chili powder พริกผง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dad's making chili. And then once he's here,พ่อทำชิลลี่ หลังจากนั้นเดี๋ยวเขาจะมา Chuck in Real Life (2008)
And it turns out my dad's making his once-a-year chili,และแล้วก็กลายเป็นว่าพ่อของผมกำลังทำชิลลี่ Chuck in Real Life (2008)
Urgent request you dispatch Chili, Speck or Nitrate to these coordinates.ขอความช่วยเหลือ พร้อมกำลังสนับสนุน Body of Lies (2008)
All right, you twisted my arm, it's chili powder.ใช่แล้ว สูตรลับสุดยอดไปเลย The House Bunny (2008)
I hate plantains, you know that. I try your chili burger.คุณก็รู้ว่าผมไม่ชอบกล้วย Scylla (2008)
Chili-chili burger?ฉันลองชิลิเบอร์เกอร์ของคุณแล้ว Scylla (2008)
You loved the chili burger.ชิลิเบอร์เกอร์ชอบม่ะนายต้องชอบเเน่ Scylla (2008)
Burger chili fried?แฮมเบอร์เกอร์ มั้ย? Gamer (2009)
Chili powder.อ้า Grilled (2009)
I hate chili powder.มันจะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ด้วย เอาล่ะ Grilled (2009)
Chili powder.อ้อ อย่างน้อย มันยังให้คุณมีชีวิตอยู่ต่อ Grilled (2009)
We gotta get him to take this. Well, he don't much like the taste of chili P. That much has been established.เรายังต้องเดินทางกันอีกไกล ไปนั่งซะ Grilled (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chiliThe chili burnt my tongue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำพริก[N] chili sauce, See also: chili paste, pepper sauce, Example: ไปอยู่ที่อีสานผมกินน้ำพริกกับผักต้มแทบทุกมื้อเลย, Count unit: ถ้วย, Thai definition: อาหารชนิดหนึ่งปรุงด้วย กะปิ กระเทียม พริกขี้หนู มะนาวเป็นต้น ใช้เป็นเครื่องจิ้มหรือคลุกข้าวกิน ใช้น้ำปลาหรือน้ำปลาร้าแทนกะปิก็มี ใช้ของเปรี้ยวอื่นๆ เช่น มะขาม มะดัน มะม่วง แทนมะนาวก็มี เรียกชื่อต่างกันไปตามเครื่องปรุง
น้ำยา[N] chili sauce made of fish, Example: ร้านนี้ทำน้ำยาอร่อยมากแต่มีรสเผ็ดไปหน่อย, Thai definition: อาหารคาวอย่างหนึ่ง ลักษณะอย่างแกง ทำด้วยปลาโขลกกับเครื่องปรุง กินกับผักบางอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้หนู[n. exp.] (khīnū) EN: small capsicum ; tiny fiery chili   FR: petit piment très fort [m]
น้ำพริก[n. exp.] (nāmphrik) EN: chilli sauce ; spice mixture ; chili paste ; pepper sauce   FR: sauce pimentée [n]
ป่นปลา[n. exp.] (pon plā) EN: chili sauce with pounded fish ; pickled fish   
ประเทศชิลี[n. prop.] (Prathēt Chilī ) EN: Chile   FR: Chili [m]
สาธารณรัฐชิลี[n. prop.] (Sāthāranarat Chilī ) EN: Republic of Chile   FR: République du Chili [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHILI    CH IH1 L IY0
CHILIS    CH IH1 L IY0 Z
CHILI'S    CH IH1 L IY0 Z
CHILIES    CH IH1 L IY0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chili {m}chili [Add to Longdo]
Chilischote {f}chile; chile pepper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コチュジャン;コチジャン[, kochujan ; kochijan] (n) gochujang (Korean red chili paste) (kor [Add to Longdo]
チリコンカーン;チリコンカルネ[, chirikonka-n ; chirikonkarune] (n) chili con carne [Add to Longdo]
チリソース[, chiriso-su] (n) chili sauce [Add to Longdo]
チリパウダー[, chiripauda-] (n) chili powder [Add to Longdo]
チリペッパー[, chiripeppa-] (n) chili pepper [Add to Longdo]
海老チリ[えびチリ;エビチリ, ebi chiri ; ebichiri] (n) (uk) (abbr) (abbr. of 海老のチリソース煮) stir-fried shrimp in chili sauce [Add to Longdo]
鷹の爪[たかのつめ;タカノツメ, takanotsume ; takanotsume] (n) (1) (uk) Gamblea innovans (species of deciduous tree); (2) (See 唐辛子・1) extremely spicy form of chili pepper; (3) variety of high-quality green tea [Add to Longdo]
担々麺;担担麺;タンタン麺;坦々麺(iK);坦坦麺(iK)[タンタンめん;タンタンメン, tantan men ; tantanmen] (n) Szechuan dish of noodles covered with a sauce of sesame paste and chili oil (chi [Add to Longdo]
唐辛子(P);唐芥子;蕃椒[とうがらし(P);トウガラシ;とんがらし(唐辛子);ばんしょう(蕃椒), tougarashi (P); tougarashi ; tongarashi ( tougarashi ); banshou ( ban shou )] (n) (1) (See ピーマン) capsicum (Capsicum annuum, esp. the cultivated chili peppers); chili pepper (chile, chilli); cayenne; red pepper; (2) (ばんしょう only) Guinea pepper; (P) [Add to Longdo]
豆板醤;豆瓣醤(oK)[トーバンジャン, to-banjan] (n) broad bean chili paste (Chinese seasoning) (chi [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尖椒[jiān jiāo, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄠ, ] chili pepper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chili \Chil"i\, n. [Sp. chili, chile.]
   A kind of red pepper. See {Capsicum} [Written also {chilli}
   and {chile}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chili
   n 1: ground beef and chili peppers or chili powder often with
      tomatoes and kidney beans [syn: {chili}, {chili con carne}]
   2: very hot and finely tapering pepper of special pungency [syn:
     {chili}, {chili pepper}, {chilli}, {chilly}, {chile}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 Chili [ʃili]
   Chile
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Chili [ʃili]
   Chile
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top