ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chaperoning

SH AE1 P ER0 OW2 N IH0 NG   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chaperoning-, *chaperoning*, chaperon
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm chaperoning tomorrow's dance.ฉันต้องไปคุมงานเต้นรำพรุ่งนี้ Communication Studies (2010)
My mom's chaperoning the dance tonight.แม่ของฉันจะมางานคืนนี้ Loner (2011)
I'm chaperoning the dance, so I'll leave my door open until then.ฉันต้องดูแลการจัดงานเต้นรำ, เพราะฉะนั้น ฉันจะเปิดกระตู้ไว้ถึงตอนนั้น Caught (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAPERONING SH AE1 P ER0 OW2 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chaperoning (v) ʃˈæpərounɪŋ (sh a1 p @ r ou n i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chaperon \Chap"er*on\, v. t. [imp. & p. p. {Chaperoned}; p. pr.
   & vb. n. {Chaperoning}.] [Cf. F. chaperonner, fr. chaperon.]
   To attend in public places as a guide and protector; to
   matronize.
   [1913 Webster]
 
      Fortunately Lady Bell Finley, whom I had promised to
      chaperon, sent to excuse herself.    --Hannah More.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top