ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cerebrally

S ER0 IY1 B R AH0 L IY0   
201 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cerebrally-, *cerebrally*, cerebral
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cerebrally มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cerebrally*)
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
intracerebral hemorrhage (n ) ภาวะเลือดออกในสมอง

English-Thai: Longdo Dictionary
cerebral infraction(n phrase) อาการสมองตายเนื่องจากขาดเลือดหล่อเลี้ยง
cerebral cortex(n phrase) ส่วนนอกของสมองใหญ่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cerebral[ADJ] ที่เกี่ยวกับความคิด (มากกว่าทางอารมณ์), Syn. intellectual
cerebral[ADJ] ที่เกี่ยวกับสมอง
cerebral palsy[N] สภาพที่เกิดจากสมองบางส่วนถูกทำลายก่อนหรือขณะคลอดทำให้เสียการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย, Syn. spastic paralysis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cerebral(เซอ`ระบรัล) adj. เกี่ยวกับสมอง

English-Thai: Nontri Dictionary
cerebral(adj) เกี่ยวกับมันสมอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
palsy, cerebralอัมพาตสมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralysis, cerebralอัมพาตเหตุสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
porosis, cerebral; perencephaly; porencephalia; porencephalyภาวะสมองพรุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perencephaly; porencephalia; porencephaly; porosis, cerebralภาวะสมองพรุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
porencephalia; perencephaly; porencephaly; porosis, cerebralภาวะสมองพรุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
porencephaly; perencephaly; porencephalia; porosis, cerebralภาวะสมองพรุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sclerosis, cerebral; sclerencephalia; sclerencephalyภาวะเนื้อสมองกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinistrocerebral๑. -อยู่ในสมองซีกซ้าย๒. -สมองซีกซ้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spasm, cerebralการหดเกร็งเหตุสมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, cerebralยากระตุ้นสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sclerencephalia; sclerencephaly; sclerosis, cerebralภาวะเนื้อสมองกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sclerencephaly; sclerencephalia; sclerosis, cerebralภาวะเนื้อสมองกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arteriosclerosis, cerebralภาวะหลอดเลือดสมองแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aqueduct, cerebralท่อน้ำสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atrophy, cerebralสมองฝ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral hernia; hernia cerebriเฮอร์เนียสมอง, สมองเลื่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral insufficiencyภาวะเลือดเลี้ยงสมองไม่พอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral palsyอัมพาตสมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral paralysisอัมพาตเหตุสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral porosis; perencephaly; porencephalia; porencephalyภาวะสมองพรุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral sclerosis; sclerencephalia; sclerencephalyภาวะเนื้อสมองกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral spasmการหดเกร็งเหตุสมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral stimulantยากระตุ้นสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral tuberculosisวัณโรคสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral vomitingการอาเจียนเหตุสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cortex, cerebral; cortex cerebriเปลือกสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral๑. -สมองใหญ่๒. -สมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral aqueductท่อน้ำสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral arteriosclerosisภาวะหลอดเลือดสมองแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral atrophyสมองฝ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral cortex; cortex cerebriเปลือกสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral decompressionการลดความกดดันสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral haemorrhageการตกเลือดในสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cortex cerebri; cortex, cerebralเปลือกสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decompression, cerebralการลดความกดดันสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dextrocerebral๑. -อยู่ในสมองซีกขวา๒. -สมองซีกขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insufficiency, cerebralภาวะเลือดเลี้ยงสมองไม่พอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vomiting, cerebralการอาเจียนเหตุสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tuberculosis, cerebralวัณโรคสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haemorrhage, cerebralการตกเลือดในสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hernia cerebri; hernia, cerebralเฮอร์เนียสมอง, สมองเลื่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hernia, cerebral; hernia cerebriเฮอร์เนียสมอง, สมองเลื่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cerebral Palsyสมองพิการ, กลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติหรือมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นกับสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหว ทำให้ผู้พิการไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ สภาพพิการที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบคงตัว และเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ยังมีการเจริญเติบโตของสมองอยู่ คือ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนไปถึงระยะที่สมองมีการเจริญเติบโตเต็มที่ โดยทั่วไปถือเกณฑ์ไม่เกิน ๘ ขวบ [Assistive Technology]
Cerebral angiographyการบันทึกภาพหลอดเลือดสมองด้วยรังสี [TU Subject Heading]
Cerebral hemorrhageภาวะเลือดออกในสมอง [TU Subject Heading]
Cerebral palsied childrenเด็กสมองพิการ [TU Subject Heading]
Cerebral palsyสมองพิการ [TU Subject Heading]
Craniocerebral traumaศีรษะบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Dominance, Cerebralภาวะสมองซีกเด่น [TU Subject Heading]
Abscess, Cerebral Amebicฝีบิดของสมอง [การแพทย์]
Aspergillosis, Cerebralโรคที่สมองจากเชื้อแอสเปอร์จิลลัส [การแพทย์]
Cerebral Agenesisสมองไม่เจริญ [การแพทย์]
Cerebral Aneurysmหลอดเลือดสมองโป่งพอง [การแพทย์]
Cerebral Aneurysm, Ruptured ofหลอดเลือดสมองโป่งพอง [การแพทย์]
Cerebral Angiographyหลอดเลือดสมอง,การบันทึกภาพรังสี;หลอดเลือดสมอง,การบันทึกภาพ;การฉีดสารทึบแสงเข้าหลอดเลือดสมอง [การแพทย์]
Cerebral Anoxiaการขาดอ็อกซีย์เจนของสมอง,สมองมีออกซิเจนไปเลี้ยงน้อย,สมองขาดออกซิเจน [การแพทย์]
Cerebral Arteriesหลอดเลือดแดงสมอง,หลอดเลือดแดงซีรีบรัล,หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองใหญ่ [การแพทย์]
Cerebral Arteries, Anteriorหลอดเลือดแดงแอนทีเรียร์เซเรบราล [การแพทย์]
Cerebral Arteries, Middleหลอดเลือดแดงมิดเดิลเซเรบราล,หลอดเลือดแดงมิดเดิลซีรีบรัล [การแพทย์]
Cerebral Arteries, Posteriorหลอดเลือดแดงโพสทีเรียร์เซราบราล [การแพทย์]
Cerebral Arteriosclerosisเส้นเลือดสมองแข็ง,หลอดเลือดแดงสมองแข็ง,สภาวะแข็งตัวของเส้นโลหิตในสมอง [การแพทย์]
Cerebral Artery Diseasesหลอดเลือดแดงสมอง,โรค [การแพทย์]
Cerebral Atherosclerosisหลอดเลือดของสมองแข็งตัว [การแพทย์]
Cerebral Atrophyสมองหดเหี่ยว,สมองฝ่อ,สมองเสื่อม [การแพทย์]
Cerebral Blood Flowการไหลเวียนของโลหิตในสมอง,เลือดที่มาเลี้ยงสมอง,ปริมาณเลือดผ่านสมอง [การแพทย์]
Cerebral Calcificationแคลเซียมเกาะในสมอง [การแพทย์]
Cerebral Circulationการหมุนเวียนเลือดที่สมอง [การแพทย์]
Cerebral Concussionสมองกระทบกระเทือน,สมองได้รับความสะเทือน [การแพทย์]
Cerebral Congestionเลือดคั่งในสมอง [การแพทย์]
Cerebral Contusion and Lacerationสมองช้ำและฉีกขาด [การแพทย์]
Cerebral Convolutionลอนบนผิวสมอง [การแพทย์]
Cerebral Cortexเซเรบรัลคอร์เทกซ์;สมองส่วนเปลือก;สมอง,เนื้อส่วนนอก;เซเรบราลคอร์เทกซ์;สมองใหญ่;ผิวสมอง;เนื้อสมอง;ซีรีบรัลคอร์เทกซ์;ผิวสมอง;ส่วนสมอง;สมองซีริบราลคอร์เทกซ์;เปลือกสมองใหญ่;เปลือกสมอง [การแพทย์]
Cerebral Diseasesโรคของสมอง [การแพทย์]
Cerebral Disturbancesความผิดปกติของสมองการเปลี่ยนแปลงทางสมอง [การแพทย์]
Cerebral Dominantสมองซีกที่เด่น [การแพทย์]
Cerebral Dysgenesisเนื้อสมองเจริญไม่เต็มที่ [การแพทย์]
Cerebral Edemaสมองบวม,สมองบวมน้ำ,การบวมน้ำในสมอง [การแพทย์]
Cerebral Edema, Cytotoxicสมองบวมจากการเกิดภาวะพิษต่อเซลล์ [การแพทย์]
Cerebral Edema, Interstitialสมองบวมที่เนื้อรอบเวนตริเคิลของสมอง [การแพทย์]
Cerebral Edema, Vasogenicสมองบวมจากหลอดเลือด [การแพทย์]
Cerebral Embolismสิ่งอุดกั้นสมอง,เอมโบลิสม์ของหลอดเลือดของสมอง [การแพทย์]
Cerebral Embolism and Thrombosisหลอดเลือดสมองอุดตัน [การแพทย์]
Cerebral Hemisphereสมองใหญ่,สมองใหญ่ซีกหนึ่ง,สมองใหญ่แต่ละข้าง [การแพทย์]
Cerebral Hemisphere, Dominantสมองข้างที่เด่น [การแพทย์]
Cerebral Hemorrhageสมองเลือดออก;สมอง,การตกเลือด;ภาวะเลือดออกในสมอง;เลือดออกในสมอง;เลือดออกในซีรีบรัม;ตกเลือดในสมอง;การตกเลือดในสมอง;โลหิตออกในสมอง;ตกเลือดในสมอง [การแพทย์]
Cerebral Herniationสมองยื่น [การแพทย์]
Cerebral Hypoplasiaสมองไม่เจริญ [การแพทย์]
Cerebral Hypoxiaสมองขาดออกซิเจนไปเลี้ยง [การแพทย์]
Cerebral Infarctionสมองอุดตาย,เนื้อสมองตาย [การแพทย์]
Cerebral Infartอินฟาร์คของสมอง [การแพทย์]
Cerebral Infection, Metastaticการอักเสบของสมองใหญ่ [การแพทย์]
Cerebral Injuriesการบาดเจ็บของสมอง,ภยันตรายของสมอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I didn't want to give it cerebral contusions. I didn't want to give it optical poptitude, you know.ผมไม่อยากทำให้มัน สมองช้ำหรือตาถลน Punchline (1988)
A cerebral aneurysm was foundพบหลอดเลือดโป่งในสมอง GTO (1999)
You see, my caste concentrated... on expanding our cerebral abilities.เจ้าได้เห็นแล้วว่า ชนัช้นเรากำลังขยาย พลังสมองให้มีศักยภาพ The Time Machine (2002)
My neuropathology examine indicates that our victim succumbed to a cerebral embolism here in the parietal lobe.หรืออาจเป็นชั่วโมง กระจายไปทั่วร่างกาย แต่อะไรทำให้มันเกิดขึ้นกับนักบินที่สุขภาพดีล่ะ Yankee White (2003)
- So, what did you find? - Most of the hemorrhaging is coming... from the outer layer of the cerebral cortex.what did you find? the outer layer of the cerebral cortex. The Butterfly Effect (2004)
Cerebral hemorrhage?เลือดออกในสมอง? Just Like Heaven (2005)
There's early signs of cerebral edema.มีอาการส่อว่าจะสมองบวม In My Time of Dying (2006)
The chance of surgical success for a cerebral aneurysm this size... is about 30 percent.โอกาศที่การผ่าตัดจะสำเร็จ สำหรับปากทางสมองขนาดนี้ ประมาณ 30 เปอเซน Crows Zero (2007)
The annual meeting of the Society for Cerebral Research.การประชุมประจำปีของ สมาคมเพื่อการวิจัยทางสมอง Sex Trek: Charly XXX (2007)
But the owner had a cerebral hemorrhage... and died all of a sudden!แต่เจ้าของร้านก็เกิดเลือดคลั่งในสมอง และตายอย่างกะทันหัน Departures (2008)
stabilization? Throughout the surgery, different portions of Michael's cerebral cortex will be stimulated, triggering the areas that control senses like hearing, smell, memory./N การทำให้มีเสถียรภาพ? Going Under (2008)
Regarding cerebral regional interaction.เป็นปฏิกิริยาโต้ตอบจากสมอง สำคัญมาก Pilot (2008)
So even though Dr. Shepherd was able to fix the hole in her brain that allowed the brain tissue to leak through her nose, the subsequent carotid dissection has caused loss of her cerebral function.แม้ว่าดร.เชพเพิร์ดจะแก้ไขรูรั่วในสมองของเธอ ที่ทำให้เนื้อเยื่อสมองเกิดรอยแยกตลอดจนจมูกของเธอ ผลที่ตามมาของการที่ผนังในของเส้นเลือดใหญ่ที่ไปเลี้ยงสมองฉีกขาด ทำให้สูญเสียการควบคุมส่วนนึกคิด All by Myself (2008)
Which means arrhythmia, Massive pulmonary embolus, or cerebral bleed.ซึ่งหมายถึงหัวใจเต้นผิดจังหวะ, เต้นแรง หลอดเลือดแดงพัลโมนารีย์อุดตันจากลิ่มเลือด หรือไม่ก็มีเลือดออกในสมอง Not Cancer (2008)
Nothing in the anterior or posterior cerebral arteries.ไม่มีในส่วนหน้า หรือส่วนหลัง ของเส้นเลือดซีลีบรัม Emancipation (2008)
Left middle cerebral artery looks good.เส้นเลือดตรงกลางซ้ายของ ซิลิบรัมดูดี Emancipation (2008)
- Plugging into his cerebral cortex.- ต่อมันเข้ากับสมองส่วนหน้า G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
When the plaque gets to the brain, it could then trigger cerebral ischemia, which would enlarge the brain and then shut down the lungs, making it seem like strangulation.มันคงจะเคลื่อนที่เมื่อตอนที่เธอโดดบีบคอ เมื่อคลาบพลักเข้าสู้สมอง มันก็กระตุ้นส่วนนอกของสมองสั่งการ Some Kinda Love (2009)
My 15-year-old son has cerebral palsy.ลูกชายผมอายุ 15 ปี เป็นโรคสมองพิการ Bit by a Dead Bee (2009)
That happens because you see, besides the brain's hippocampus and cerebral cortex there are lots and lots of hidden pockets where memories pool.ที่เกิดอย่างนั้นเพราะว่า... ...ด้านหลังสมองส่วนไฮโปแคมปัสและเซเรบรัม คอร์เท็ก... ...มีแอ่งมากมายที่ถูกซ่อนอยู่ที่บ่อแห่งความทรงจำ Episode #1.5 (2009)
In case of cerebral contusion, even if she does regain consciousness, she might suffer from brain damage.เนื่องจากการกระทบกระเทือนทางสมอง ถึงแม้ว่าเธอจะรู้สึกตัว เธออาจได้รับความผิดปกติทางสมอง Orutorosu no inu (2009)
The bio-chip plugs directly into the thalamus, which not only regulates sleep, it also works as a relay tower to the cerebral cortex, which also controls motor function.ไบโอชิปฝังลงตรงลงไป ที่สมองส่วนธาลามัส ไม่เพียงแค่กำกับ การนอนหลับ มันยังทำงานเป็นเหมือน เสาทวนสัญญาณ Dream Logic (2009)
I mean, I-I could tell before my whole... recto-cerebral infracture.หมายถึง ผ ผมบอกได้ ก่อนที่ทั้งหมดของสมองส่วน... เรคโต-ซีรีบรอล ของผมจะขาดเลือด The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Recto-cerebral...เรคโต-ซีรีบรอล... The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
- The kid with cerebral palsy? - Yeah.- เด็กที่สมองพิการ? Dream On (2010)
That when a kid picks up a clarinet or a trumpet... every region of the cerebral cortex is stimulated.และเมื่อเด็กๆเล่น คาริเน็ต หรือ ทรัมเป็ต จะช่วยกระตุ้น สมองชั้นนอก Dream On (2010)
Doctors diagnosed a cerebral aneurysm.หมอวินิจฉัยว่าเส้นเลือดในสมองโป่งพอง Unearthed (2010)
It's likely he suffered profound cerebral hypoxia.เขาน่าจะประสบภาวะสมองขาดออกซิเจน Fallen (2010)
Touch your nose with your index finger and tell me how you treat a cerebral contusion.ใช้นิ้วชี้แตะที่จมูกของคุณ และบอกผมมาสิว่า คุณรักษา อาการกระทบกระเทือนทางสมองได้ยังไง Now What? (2010)
He suffered a cerebral contusion, substantial burns to his hands and lower body.เขาบาดเจ็บจากอาการสมองช้ำ แผลไหม้อย่างหนัก ที่มือและร่างกายส่วนล่าง Your World to Take (2010)
Well, cerebral hemorrhage. It's gotta be some kind of virus.เยื่อสมอง มันต้องเป็นไวรัสบางอย่างแน่ The Crazies (2010)
Angio showed a clot in a branch of his middle-cerebral artery.หลอดเลือดแสดงการอุดตันในขแนงของหลอดเลือดแดงที่กลางสมองของเขา Bombshells (2011)
We use something called transcranium magnetic stimulation, which is a way to inject a little current in the brain without having to open it up, so in a perfectly innocuous way, and then see how our cerebral cortex reacts to it.ทรานส์หัวกะโหลกกระตุ้นแม่เหล็ก ซึ่งเป็นวิธีที่จะฉีดในปัจจุบันเล็ก ๆ น้อย ๆ ในสมอง โดยไม่ต้องเปิดมันขึ้น Is There Life After Death? (2011)
At the flip of a switch, it delivers a pulse of magnetism lasting a tenth of a second to his cerebral cortex.ที่พลิกสวิทช์ก็ให้ชีพจรของ สนามแม่เหล็ก ยั่งยืนในสิบของที่สองที่จะเปลือก สมองของเขา Is There Life After Death? (2011)
Our cortex, the cerebral cortex, seems to be wired up almost ideally to achieve exactly that.เยื่อหุ้มสมองของเราเปลือกสมอง ดูเหมือนว่าจะมีสายขึ้นเกือบนึกคิด เพื่อให้บรรลุตรงที่ Is There Life After Death? (2011)
To maintain the subject's memories while severing all emotional connections thus creating responses that are cerebral, as opposed to visceral.ข้อมูลส่วนตัวจะสามารถรักษาไว้ในหน่วยความจำ ขณะมีการเชื่อมต่อกับความรู้สึกต่างๆ ที่ติดตั้งไปบนสมอง อย่างที่เห็นนี่เป็นตัวอย่าง Cyrax and Sektor (2011)
Cerebral vasospasm explains both.เส้นเลือดสมองหดเกร็ง อธิบายได้ทั้งสองอย่าง Last Temptation (2011)
(House) Cerebral vasospasm makes sense.(เฮาส์) เส้นเลือดสมองหดเกร็ง เข้าท่า Last Temptation (2011)
I got a good look at her cerebral midline.ผมได้เห็น ที่กึ่งกลางสมองของเธอชัดเจน Last Temptation (2011)
But if cerebral profusion... uh, his circulation is compromised... there is still the risk of ischemia.แต่ถ้าเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง การไหลเวียนโลหิตเป็นไปด้วยดี ก็ยังเสี่ยงเรื่องการขาดเลือด Strain (2011)
The Pyschogenomicists are screaming for an immediate cerebral vivisection.Ηеllо, Μr. Саvеndіѕh, fееlіng ѕuреr thіѕ mоrnіng? Cloud Atlas (2012)
It wasn't a concussion. It was a cerebral hemorrhage.มันไม่เพียงแค่การกระทบกระเทือนเท่านั้น แต่เธอมีเลือดคลั่งในสมองด้วย The Departed (2012)
I have a working hypothesis about how the cerebral cortex evolves during the turn.ฉันกำลังทดสอบสมมติฐานที่ว่า สมองส่วนคิดค่อยๆ พัฒนา ระหว่างการเปลี่ยนร่างยังไงบ้า The Ties That Blind (2012)
Yeah, it responds to your own cerebral evoked potentials.ใช่มันตอบสนองตามความสามารถ\ ในการควบคุมจากสมองของคุณเองน่ะ Playtime (2012)
He hated that shtick stuff. His material was cerebral.มอร์แกนเกลียดพวกเครื่องมือกิ๊กก็อก ของเขาต้องสร้างสรรค์ The But in the Joke (2012)
Cerebral control initiated.แต่มันมีสิ่งยากมาก Ender's Game (2013)
Well, inverting equalizes cerebral fluidการกลับหัวทำให้ของเหลวในสมองเท่ากัน We Are Family (2013)
The cerebral palsy phase.ระยะที่สมองพิการ The Wolf of Wall Street (2013)
All they ever told us was "a cerebral event."หมอบอกว่าเขาได้รับการกระทบกระเทือนทางสมอง The Long Bright Dark (2014)
"there will always be a risk that a malicious hack could enable a dissociated cerebral action."มีความเสี่ยงที่เป็นไปได้ ที่จะถูกแฮ็ค เพื่อตัดการเชื่อมต่อ กับสมองใหญ่ได้ The Event Horizon (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cerebralI had a cerebral contusion.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เส้นเลือดในสมองแตก[n. exp.] (senleūat nai samøng taēk) EN: cerebral haemorrhage ; cerebral hemorrhage (Am.)   FR: hémorragie cérébrale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CEREBRAL    S EH1 R AH0 B R AH0 L
CEREBRAL    S ER0 IY1 B R AH0 L
CEREBRALLY    S ER0 IY1 B R AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cerebral    (j) sˈɛrəbrəl (s e1 r @ b r @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
皮质[pí zhì, ㄆㄧˊ ㄓˋ, / ] cortex; cerebral cortex, #10,174 [Add to Longdo]
脑出血[nǎo chū xuè, ㄋㄠˇ ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ, / ] cerebral hemorrhage, #22,857 [Add to Longdo]
脑溢血[nǎo yì xuè, ㄋㄠˇ ㄧˋ ㄒㄩㄝˋ, ] a cerebral hemorrhage; a stroke, #40,522 [Add to Longdo]
脑震荡[nǎo zhèn dàng, ㄋㄠˇ ㄓㄣˋ ㄉㄤˋ, / ] (med.) cerebral concussion, #45,102 [Add to Longdo]
脑性麻痹[nǎo xìng má bì, ㄋㄠˇ ㄒㄧㄥˋ ㄇㄚˊ ㄅㄧˋ, / ] cerebral palsy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gehirnmasse {f}cerebral matter [Add to Longdo]
Gehirnprellung {f}cerebral contusion [Add to Longdo]
Hirnrinde {f} [anat.]cortex (of brain); cerebral cortex [Add to Longdo]
geistig; vergeistigt; intellektuell; klug; zerebralcerebral [Add to Longdo]
zerebral {adv}cerebrally [Add to Longdo]
Gehirntumor {m} [med.]cerebral tumour [Add to Longdo]
Gehirnerschütterung {f} [med.]cerebral concussion; brain concussion [Add to Longdo]
Gehirnschlag {m}; Hirnschlag {m}; Apoplexie {f} [med.] | Gehirnschläge {pl}; Hirnschläge {pl}cerebral apoplexy | cerebral apoplexies [Add to Longdo]
zerebral; Gehirn... [med.]cerebral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リットル病[リットルびょう, rittoru byou] (n) Little's disease (i.e. spastic diplegia, a form of cerebral palsy) [Add to Longdo]
運動野[うんどうや, undouya] (n) (See 感覚野) motor area (of the cerebral cortex) [Add to Longdo]
感覚野[かんかくや, kankakuya] (n) (See 運動野) sensory area (of the cerebral cortex); sensorial area [Add to Longdo]
三大疾病[さんだいしっぺい, sandaishippei] (n) three major diseases (cancer, cerebral stroke, acute myocardial infarction) [Add to Longdo]
女史[じょし, joshi] (n) (1) Ms (nuance of status); Miss; Madame; (adj-f) (2) highbrow (woman); cerebral; (P) [Add to Longdo]
卒中[そっちゅう, socchuu] (n) cerebral stroke; apoplexy [Add to Longdo]
大脳交連[だいのうこうれん, dainoukouren] (n) cerebral commissure [Add to Longdo]
大脳皮質[だいのうひしつ, dainouhishitsu] (n) cerebral cortex [Add to Longdo]
中大脳動脈[ちゅうだいのうどうみゃく, chuudainoudoumyaku] (n) middle cerebral artery [Add to Longdo]
脳ヘルニア[のうヘルニア, nou herunia] (n) brain herniation; cerebral herniation; encephaloma; exencephaly [Add to Longdo]
脳溢血[のういっけつ, nouikketsu] (n) cerebral apoplexy [Add to Longdo]
脳血管[のうけっかん, noukekkan] (n,adj-no) cerebral blood vessel; cerebrovascular [Add to Longdo]
脳血栓[のうけっせん, noukessen] (n) cerebral thrombosis [Add to Longdo]
脳梗塞;脳硬塞;脳こうそく[のうこうそく, noukousoku] (n) stroke (blocked blood vessel in brain); cerebral infarction [Add to Longdo]
脳挫傷[のうざしょう, nouzashou] (n) cerebral contusion [Add to Longdo]
脳室[のうしつ, noushitsu] (n,adj-no) cerebral ventricle [Add to Longdo]
脳出血[のうしゅっけつ, noushukketsu] (n) cerebral hemorrhage; cerebral haemorrhage; (P) [Add to Longdo]
脳振盪;脳震盪[のうしんとう, noushintou] (n) cerebral concussion [Add to Longdo]
脳神経[のうしんけい, noushinkei] (n) cranial nerves; cerebral nerves [Add to Longdo]
脳性[のうせい, nousei] (adj-na,n,adj-no) cerebral [Add to Longdo]
脳性小児麻痺[のうせいしょうにまひ, nouseishounimahi] (n) cerebral palsy [Add to Longdo]
脳性麻痺[のうせいまひ, nouseimahi] (n) cerebral palsy [Add to Longdo]
脳卒中[のうそっちゅう, nousocchuu] (n) stroke; cerebral haemorrhage; cerebral hemorrhage; (P) [Add to Longdo]
脳動脈瘤[のうどうみゃくこぶ, noudoumyakukobu] (n) cerebral aneurysm [Add to Longdo]
脳内[のうない, nounai] (adj-no) (1) intracerebral; intracranial; (adv) (2) intracranially [Add to Longdo]
脳内血腫[のうないけっしゅ, nounaikesshu] (n) intracerebral hematoma [Add to Longdo]
脳梅毒[のうばいどく, noubaidoku] (n) cerebral syphilis [Add to Longdo]
脳貧血[のうひんけつ, nouhinketsu] (n) cerebral anemia; cerebral anaemia [Add to Longdo]
連合野[れんごうや, rengouya] (n) association area (of the cerebral cortex) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cerebrally
      adv 1: in an intellectual manner; "cerebrally active"
      2: in the brain; "bleeding cerebrally"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top