ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ceramics

S ER0 AE1 M IH0 K S   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ceramics-, *ceramics*, ceramic
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ceramics[N] ศิลปะการทำเครื่องเคลือบดินเผา, Syn. pottery, earthenware

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ceramics(ซะแรม'มิคซฺ) n. การทำเครื่องเคลือบดินเผาหรือซีแรมมิค,เครื่องเคลือบดินเผา,ซีแรมมิค., See also: ceramist,ceramicist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ceramics(n) เครื่องถ้วยชาม,เครื่องเซรามิค,เครื่องเคลือบดินเผา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ceramicsเซรามิกส์ [TU Subject Heading]
Ceramicsเครื่องปั้นดินเผา,เซรามิก [การแพทย์]
Ceramics factoriesโรงงานเซรามิกส์ [TU Subject Heading]
Ceramics industryอุตสาหกรรมเครื่องปั้นเผา [เศรษฐศาสตร์]
Ceramics industryอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา [เศรษฐศาสตร์]
Ceramics, Sinteredซินเตอร์เซอรามิกส์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One living relative, mother worked in a ceramics factoryแต่มันก็เป็นไปได้ ไม่ใช่หรือ The Eye (2008)
The auction item this time, is the work of a young ceramics artist.ของชิ้นนี้เป็นผลงานของศิลปินทางด้านเซรามิครุ่นเยาว์ Episode #1.3 (2009)
She was gonna spend the semester studying ceramics in Rome.เธอจะใช้เวลา เทอมนี้ เรียนเกียวกับเซรามิค ในโรม August (2009)
Inorganic means materials like ceramics and minerals.อนินทรียสารนั้นหมายถึงวัตถุ อย่างเซรามิกหรือแร่ธาตุทั้งหลาย A Muse (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ceramicsI have an interest in Oriental ceramics.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: traditional five-coloured Thai ceramics ; Thai porcelain with designs in five colours   
เซรามิค[n.] (sērāmik) EN: ceramic ; ceramics   FR: céramique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CERAMICS S ER0 AE1 M IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ceramics (n) sˈərˈæmɪks (s @1 r a1 m i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陶艺[táo yì, ㄊㄠˊ ㄧˋ, / ] ceramics (art), #43,858 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレクトロセラミックス[, erekutoroseramikkusu] (n) electroceramics [Add to Longdo]
エンジニアリングセラミックス[, enjiniaringuseramikkusu] (n) engineering ceramics [Add to Longdo]
セラミックス[, seramikkusu] (n) ceramics [Add to Longdo]
デビトロセラミックス[, debitoroseramikkusu] (n) devitroceramics [Add to Longdo]
デルフト焼き[デルフトやき, derufuto yaki] (n) Delftware (ceramics) [Add to Longdo]
ニューセラミックス[, nyu-seramikkusu] (n) new ceramics [Add to Longdo]
バイオセラミックス[, baioseramikkusu] (n) bioceramics [Add to Longdo]
ファインセラミックス[, fainseramikkusu] (n) fine ceramics [Add to Longdo]
絵付け;絵付[えつけ, etsuke] (n) ceramics painting; decorating ceramics [Add to Longdo]
型物[かたもの, katamono] (n) (1) ceramics made in a mold; (2) formulaic production style in kyogen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ceramics \Ce*ram"ics\, n. [See {Ceramic}.]
   1. The art of making things of baked clay; as pottery, tiles,
    etc.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. Work formed of clay in whole or in part, and baked;
    as, vases, urns, etc. --Knight.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ceramics
   n 1: the art of making and decorating pottery

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top