Search result for

centrifugal

(62 entries)
(0.023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -centrifugal-, *centrifugal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
centrifugal[ADJ] ซึ่งเคลื่อนที่หนีศูนย์กลาง, Syn. outward, eccentric, Ant. centripetal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
centrifugal forceแรงเหวี่ยงจากจุดศูนย์กลาง

English-Thai: Nontri Dictionary
centrifugal(adj) ห่างจากศูนย์กลาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
centrifugal๑. -หนีศูนย์๒. ไปจากสมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centrifugalหนีศูนย์กลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
centrifugal advanceเร่งไฟหนีศูนย์กลาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
centrifugal chillerเครื่องทำของเหลวเย็นแบบหอยโข่ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
centrifugal compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบหอยโข่ง, คอมเพรสเซอร์แบบหอยโข่ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
centrifugal drainage patternแบบรูปทางน้ำหนีศูนย์กลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
centrifugal fanพัดลมหอยโข่ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
centrifugal forceแรงหนีศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centrifugal machineเครื่องทำความเย็นแบบหอยโข่ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
centrifugal nerve; nerve, efferentประสาทนำออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Centrifugal Dewatering การรีดน้ำโดยการหมุนเหวี่ยง
การรีดน้ำบางส่วนออกจากสลัดจ์โดยการหมุน เหวี่ยง [สิ่งแวดล้อม]
Centrifugal Drying การทำแห้งโดยการหมุนเหวี่ยง
การทำให้สลัดจ์หรือน้ำเสียจากโรงงานแห้งบาง ส่วนโดยการหมุนเหวี่ยง [สิ่งแวดล้อม]
Centrifugal Flotation Technicsวิธีการลอยตัวและปั่น [การแพทย์]
Centrifugal Forceแรงหนีศูนย์,แรงเหวี่ยง,แรงเหวี่ยงศูนย์กลาง [การแพทย์]
Centrifugal Force, Relativeแรงเหวี่ยงสัมพันธ์,ความแรงในการปั่น [การแพทย์]
Centrifugal Methodการใช้แรงเหวี่ยง [การแพทย์]
Centrifugal Propertiesคุณสมบัติแรงเหวี่ยง [การแพทย์]
Centrifugal pumpปั๊มแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Centrifugal Pump เครื่องสูบหอยโข่ง
เครื่องสูบน้ำซึ่งมีใบพัดหมุน ทำให้เกิดความดันในของเหลวด้วยความเร็ว ที่ได้จากแรงหนีศูนย์กลาง [สิ่งแวดล้อม]
centrifugal pumpcentrifugal pump, เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
centrifugal pump (n) ปั้มหอยโข่ง ปั้มน้ำที่อาศัยหลักการหมุนเหวี่ยง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're going to be wondering if the centrifugal force Is going to make the baby's head start crowning.แต่พวกเขาจะสงสัยว่า มันจะทำให้เด็กแขนขาหลุดหรือเปล่า Wheels (2009)
- What I'm saying is the centrifugal force of Batman's batarang would undoubtedly penetrate the Joker's force field,- นายมันขี้โม้ว่ะ - ฉันกำลังพูดถึงแรงเหวี่ยง Kick-Ass (2010)
The centrifugal force would be too much to stop.แรงบังคับเหวี่ยงมันมากเกินไปที่จะหยุด Audition (2010)
Uh, see we figured that if I push him down the field fast enough, the centrifugal...เราแก้ไขมันได้ ถ้าเราเอาเขาลงสนาม ถ้าเขาเร็วพอจะเป็นศูนย์กลาง Audition (2010)
Centrifugal.ศูนย์กลาง! Audition (2010)
Centrifugal force.Audition (2010)
Yeah, um... so, hey, speaking of money, how are you feeling about helping the physics department get a cryogenic centrifugal pump and molecular sieve?คุณรู้สึกยังไงกับการช่วยแผนฟิสิกส์ ซื้อเครื่องหัวปั๊มไนโตรเจนเหลว และสารดูดความชื้น ฉันต้องบอกว่า เธอโน้มน้าวใจฉันได้เก่งมาก The Benefactor Factor (2011)
Well, Mrs. Latham said she was seriously considering donating money so we could get a cryogenic centrifugal pump...ยอดเลย แล้วก็เอาลิ้นยัดลงคอยหอยฉัน The Benefactor Factor (2011)
But we need a cryogenic centrifugal pump.ลืมมันซะ มันจะไม่เกิดขี้นแน่ The Benefactor Factor (2011)
Looks like it was thrown clear by the centrifugal force of the whirling fan.ดูเหมือนจะถูกโยน The Secrets in the Proposal (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
centrifugalThis is centrifugal force, and Newton viewed it as as absolute motion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงหนีศูนย์กลาง[N] centrifugal force, Syn. แรงเหวี่ยง, Thai definition: แรงที่กระทำต่อเทหวัตถุในขณะที่เทหวัตถุนั้นเคลื่อนที่เป็นทางวงกลม แรงนี้มีแนวทิศออกจากจุดศูนย์กลางของทางวงกลมนั้นและมีขนาดเท่ากับแรงสู่ศูนย์กลาง, Notes: (ฟิสิกส์)
แรงเหวี่ยง[N] centrifugal force, Syn. แรงหนีศูนย์กลาง, Example: ใจของคนนั้นเหมือนลูกตุ้มนาฬิกา ที่แกว่งไปมาตามแรงเหวี่ยงของอารมณ์, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แรงหนีศูนย์กลาง[n.] (raēng-nisūnklāng) EN: centrifugal force   FR: force centrifuge [f]
แรงเหวี่ยง[n. exp.] (raēng wīeng) EN: centrifugal force   FR: force centrifuge [f]
สูบหอยโข่ง[n. exp.] (sūp høikhōng) EN: centrifugal pump   

CMU English Pronouncing Dictionary
CENTRIFUGAL    S EH0 N T R IH1 F Y IH0 G AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
centrifugal    (j) (s e1 n t r i1 f y u g l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fliehkraft {f}centrifugal force [Add to Longdo]
Radialverdichter {m} [techn.]centrifugal compressor [Add to Longdo]
Schleuderguss {m}centrifugal casting [Add to Longdo]
Zentrifugalkraft {f}centrifugal force [Add to Longdo]
Zentrifugalmoment {n}centrifugal moment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
渦巻きポンプ[うずまきポンプ, uzumaki ponpu] (n) centrifugal pump [Add to Longdo]
遠心花序[えんしんかじょ, enshinkajo] (n) centrifugal inflorescence [Add to Longdo]
遠心性[えんしんせい, enshinsei] (adj-no) efferent; centrifugal [Add to Longdo]
遠心鋳造[えんしんちゅうぞう, enshinchuuzou] (n) centrifugal casting [Add to Longdo]
遠心的[えんしんてき, enshinteki] (adj-na) centrifugal [Add to Longdo]
遠心分[えんしんぶん, enshinbun] (n) centrifugal [Add to Longdo]
遠心分離機[えんしんぶんりき, enshinbunriki] (n) centrifuge; centrifugal machine [Add to Longdo]
遠心分離法[えんしんぶんりほう, enshinbunrihou] (n) centrifugal separation method; centrifuge process; centrifugation method [Add to Longdo]
遠心力[えんしんりょく, enshinryoku] (n) centrifugal force; (P) [Add to Longdo]
立形多段渦巻きステンレスポンプ[たてがたただんうずまきステンレスポンプ, tategatatadan'uzumaki sutenresuponpu] (n) vertical multistage centrifugal stainless pomp [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
离心[lí xīn, ㄌㄧˊ ㄒㄧㄣ, / ] centrifugal (force) [Add to Longdo]
离心力[lí xīn lì, ㄌㄧˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˋ, / ] centrifugal force [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Centrifugal \Cen*trif"u*gal\, a. [L. centrum center + fugere to
   flee.]
   1. Tending, or causing, to recede from the center.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.)
    (a) Expanding first at the summit, and later at the base,
      as a flower cluster.
    (b) Having the radicle turned toward the sides of the
      fruit, as some embryos.
      [1913 Webster]
 
   {Centrifugal force} (Mech.), a force whose direction is from
    a center.
    [1913 Webster]
 
   Note: When a body moves in a circle with uniform velocity, a
      force must act on the body to keep it in the circle
      without change of velocity. The direction of this force
      is towards the center of the circle. If this force is
      applied by means of a string to the body, the string
      will be in a state of tension. To a person holding the
      other end of the string, this tension will appear to be
      directed toward the body as if the body had a tendency
      to move away from the center of the circle which it is
      describing. Hence this latter force is often called
      centrifugal force. The force which really acts on the
      body being directed towards the center of the circle is
      called centripetal force, and in some popular treatises
      the centripetal and centrifugal forces are described as
      opposing and balancing each other. But they are merely
      the different aspects of the same stress. --Clerk
      Maxwell.
      [1913 Webster]
 
   {Centrifugal impression} (Physiol.), an impression (motor)
    sent from a nerve center outwards to a muscle or muscles
    by which motion is produced.
 
   {Centrifugal machine}, A machine for expelling water or other
    fluids from moist substances, or for separating liquids of
    different densities by centrifugal action; a whirling
    table.
 
   {Centrifugal pump}, a machine in which water or other fluid
    is lifted and discharged through a pipe by the energy
    imparted by a wheel or blades revolving in a fixed case.
    Some of the largest and most powerful pumps are of this
    kind.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Centrifugal \Cen*trif"u*gal\, n.
   A centrifugal machine.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 centrifugal
   adj 1: tending to move away from a center; "centrifugal force"
       [ant: {centripetal}]
   2: tending away from centralization, as of authority; "the
     division of Europe into warring blocs produces ever-
     increasing centrifugal stress"
   3: conveying information to the muscles from the CNS; "motor
     nerves" [syn: {centrifugal}, {motor(a)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top