ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

carlin

K AA1 R L IH2 N   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carlin-, *carlin*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carline(คาร'ไลน์,-ลิง) n. ชื่อตรงสั้น
carling(คาร'ไลน์,-ลิง) n. ชื่อตรงสั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
CARLIN: I tried.ผมพยายามแล้ว. Deja Vu (2006)
CARLIN: Put this on a candy wrapper?เขากำลังทำอะไรน่ะ? Deja Vu (2006)
Yeah, this is A TF Agent Doug Carlin returning your call.แล้วระเบิดมัน. Deja Vu (2006)
Yeah, this is A TF Agent Doug Carlin returning your call.-เป็นไปได้ว่าสี แดงหรือ เทา. - สร้างรูปแบบได้มั๊ย? Deja Vu (2006)
CARLIN: Gotcha.No matter what, we stiII Iose her. Deja Vu (2006)
CARLIN: Somebody explain it!To see something from a distance, Iight has aIways had to traveI Deja Vu (2006)
CARLIN: Good police work.I can't watch your back if you're holding out on me. Deja Vu (2006)
CARLIN: Try to move in on his truck.We need to chase him with the goggIe rig. Deja Vu (2006)
CARLIN: You still see him?He's sIowing down, coming to a fence. Deja Vu (2006)
CARLIN: Testing, one, two, three, four.you were rejected again. Deja Vu (2006)
CARLIN:He... Deja Vu (2006)
CARLIN: What'd you say?And anyone who tries to aIter that destiny wiII be destroyed. Deja Vu (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
CARLIN    K AA1 R L IH2 N
CARLING    K AA1 R L IH0 NG
CARLINI    K AA0 R L IY1 N IY0
CARLINO    K AA0 R L IY1 N OW0
CARLIN'S    K AA1 R L IH2 N Z
CARLINER    K AA1 R L AY2 N ER0
CARLING'S    K AA1 R L IH0 NG Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Carlin \Car"lin\, n. [Dim., fr. carl male.]
     An old woman. [Scot. & Prov. Eng.]
     [1913 Webster] Carline

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top